Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Usługi społeczne w nowym pzp

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Mateusz Saczywko

Nowe przepisy zmodyfikują sposób udzielania zamówień na usługi społeczne, zwłaszcza w odniesieniu do tych postępowań, których wartość będzie mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro.

 

Usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g–138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp), zwane w uproszczeniu „usługami społecznymi”, wprowadzone zostały wskutek nowelizacji z czerwca 2016 r. Wprowadzenie regulacji dotyczących usług społecznych zastąpiło istniejący przez wiele lat podział usług na tzw. usługi priorytetowe i niepriorytetowe. Uzasadniając ich włączenie do ustawy, wskazano, że dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła zupełnie nowy, szczególny reżim udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne, a z uwagi na ograniczony transgraniczny charakter tych zamówień (zamówienia stanowią przedmiot zainteresowania wykonawców z innych państw dopiero po osiągnięciu relatywnie wysokiej wartości) ustawodawca przewidział łagodniejszy reżim ich udzielania oraz wyższy próg niż ten mający zastosowanie do innych usług. W motywie 114 preambuły do dyrektywy 2014/24/UE wskazano ponadto, że: „Usługi te świadczone są w określonym kontekście, mocno zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny system udzielania zamówień publicznych na takie usługi, o wyższym progu niż próg mający zastosowanie do innych usług”. Kwestie te uwzględniono także w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp), która również przewiduje łagodniejszy reżim udzielania tych zamówień, wprowadzając jednak pewne zmiany w tym zakresie. Wykaz usług społecznych stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznik XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Należy przy tym podkreślić, że usługi te (określone ściśle wskazanymi kodami CPV) wymienione zostały enumeratywnie. Tylko więc usługi, które odpowiadają kodom CPV wskazanym w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, są usługami społecznymi.


Podstawowe przepisy


Nowo przyjęta ustawa zachowuje ustanowioną przez dyrektywy kategorię usług społecznych, wprowadzając przy tym ich definicję. W art. 7 pkt 34 nowego pzp wskazano, że przez zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi należy rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. W obecnie obowiązującym pzp nie uwzględniono definicji tych usług w przepisach początkowych, dopiero w art. 138h znalazło się wskazanie, że przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.


Nowe pzp (podobnie jak to było do tej pory) uzależnia tryb prowadzenia postępowania na usługi społeczne od wartości przedmiotu zamówienia. W art. 138 obecnie obowiązującego pzp wskazuje się, że przepisy rozdziału dotyczącego zamówień na usługi społeczne stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

 

 • 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub
 • 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.


Jeżeli zaś wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż te kwoty, zamawiający może udzielić zamówienia, korzystając z tzw. procedury uproszczonej.
W nowo przyjętej ustawie (art. 359) wskazano z kolei, że przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne stosuje się przepisy:

 

 • właściwe dla zamówień klasycznych o wartości równej progom unijnym lub większej – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z działu IV rozdziału 4 ustawy;
 • właściwe dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.

 

Choć w przepisie tym brak odniesienia do zamówień sektorowych, nie znaczy to, że zostały one pominięte. Zgodnie z art. 392 ust. 1 nowego pzp przepisy ustawy właściwe dla zamówień sektorowych stosuje się do udzielania zamówień sektorowych na usługi społeczne, jeżeli wartość zamówienia jest równa wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 000 euro lub ją przekracza. Jednocześnie wskazano, że w takim wypadku zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:

 

 • obowiązku składania oświadczeń o: niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, na formularzu jednolitego dokumentu;
 • minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert;
 • obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego.

 

Ograniczenie kręgu wykonawców


Zastrzeżenie, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne mogą się ubiegać ściśle określeni wykonawcy, również pozostanie w mocy po wejściu w życie nowych przepisów. Zgodnie z art. 361 ust. 1 zamawiający będzie mógł zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu lub we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 

 • celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 94;
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 • struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
 • w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.


Przepis ten brzmi identycznie jak art. 138p obecnie obowiązującego pzp.

 

[...]

 

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik wydziału zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne