Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Komunikacja z zamawiającym

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Od stycznia 2021 r. zarówno w postępowaniach poniżej progów unijnych, jak i w tych, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, komunikacja zamawiającego z wykonawcami będzie się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia od tej zasady, przy czym aby skorzystać z tej możliwości, zamawiający musi przeprowadzić szczegółową analizę stanu faktycznego pod kątem spełnienia przesłanek ustawowych wskazanych w art. 65 nowego pzp i opisać w protokole postępowania powody odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej. Odstąpienie takie jest możliwe tylko w sytuacjach związanych ze względami technicznymi lub bezpieczeństwa lub w przypadku fizycznego przekazania przez wykonawcę elementów jego oferty (modele fizyczne, modele w skali lub próbki).

 

Środki komunikacji elektronicznej


Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 65 nowego pzp, dotyczy składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiany informacji oraz przekazywania dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą. Zamawiający decyduje o tym, jakie środki komunikacji będą w danym postępowaniu wykorzystywane, a w myśl art. 67 nowego pzp zobowiązany jest poinformować o tym w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub w dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie.
W myśl definicji z art. 7 pkt 23 nowego pzp poczta elektroniczna jest środkiem komunikacji elektronicznej. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z art. 68 nowego pzp przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3 nowego pzp, oraz prac konkursowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. Poczta elektroniczna jako środek komunikacji elektronicznej nie spełnia tych wymogów. Stąd też poczta elektroniczna może być wykorzystywana do czynności podejmowanych w postępowaniu, z wyłączeniem czynności określonych w art. 68 nowego pzp.


Forma elektroniczna lub postać elektroniczna

 

Artykuł 63 nowego pzp określa wymagania co do formy lub postaci dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepis dotyczy dokumentów takich jak:

 

  • oferta;
  • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie;
  • wniosek o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców;
  • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

 

W komentowanym przepisie rozróżniono pojęcia „forma elektroniczna” i „postać elektroniczna”. Aby dochować formy elektronicznej, niezbędny jest dokument w postaci elektronicznej, który jest opatrywany zaawansowanym podpisem elektronicznym, składanym za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Tak przygotowane oświadczenie woli jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (art. 781 § 2 ustawy Kodeks cywilny).


W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ustawodawca, wychodząc wykonawcom naprzeciw, w celu zwiększenia konkurencyjności w zamówieniach poniżej progów unijnych dopuścił oprócz formy elektronicznej postać elektroniczną z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Artykuł 3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne precyzuje, że dokumentem elektronicznym jest stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Pojęcie dokumentu elektronicznego zdefiniowane jest również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenie eIDAS). W art. 3 pkt 35 tego rozporządzenia wskazano, że dokument elektroniczny oznacza każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne. W świetle rozporządzenia eIDAS każda treść w postaci elektronicznej jest dokumentem elektronicznym. Dodatkowo z art. 773 ustawy Kodeks cywilny wynika, że dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne