Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Komunikacja z zamawiającym

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Od stycznia 2021 r. zarówno w postępowaniach poniżej progów unijnych, jak i w tych, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, komunikacja zamawiającego z wykonawcami będzie się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia od tej zasady, przy czym aby skorzystać z tej możliwości, zamawiający musi przeprowadzić szczegółową analizę stanu faktycznego pod kątem spełnienia przesłanek ustawowych wskazanych w art. 65 nowego pzp i opisać w protokole postępowania powody odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej. Odstąpienie takie jest możliwe tylko w sytuacjach związanych ze względami technicznymi lub bezpieczeństwa lub w przypadku fizycznego przekazania przez wykonawcę elementów jego oferty (modele fizyczne, modele w skali lub próbki).

 

Środki komunikacji elektronicznej


Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 65 nowego pzp, dotyczy składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiany informacji oraz przekazywania dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą. Zamawiający decyduje o tym, jakie środki komunikacji będą w danym postępowaniu wykorzystywane, a w myśl art. 67 nowego pzp zobowiązany jest poinformować o tym w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub w dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie.
W myśl definicji z art. 7 pkt 23 nowego pzp poczta elektroniczna jest środkiem komunikacji elektronicznej. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z art. 68 nowego pzp przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3 nowego pzp, oraz prac konkursowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. Poczta elektroniczna jako środek komunikacji elektronicznej nie spełnia tych wymogów. Stąd też poczta elektroniczna może być wykorzystywana do czynności podejmowanych w postępowaniu, z wyłączeniem czynności określonych w art. 68 nowego pzp.


Forma elektroniczna lub postać elektroniczna

 

Artykuł 63 nowego pzp określa wymagania co do formy lub postaci dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepis dotyczy dokumentów takich jak:

 

  • oferta;
  • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie;
  • wniosek o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców;
  • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

 

W komentowanym przepisie rozróżniono pojęcia „forma elektroniczna” i „postać elektroniczna”. Aby dochować formy elektronicznej, niezbędny jest dokument w postaci elektronicznej, który jest opatrywany zaawansowanym podpisem elektronicznym, składanym za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Tak przygotowane oświadczenie woli jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (art. 781 § 2 ustawy Kodeks cywilny).


W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ustawodawca, wychodząc wykonawcom naprzeciw, w celu zwiększenia konkurencyjności w zamówieniach poniżej progów unijnych dopuścił oprócz formy elektronicznej postać elektroniczną z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Artykuł 3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne precyzuje, że dokumentem elektronicznym jest stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Pojęcie dokumentu elektronicznego zdefiniowane jest również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenie eIDAS). W art. 3 pkt 35 tego rozporządzenia wskazano, że dokument elektroniczny oznacza każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne. W świetle rozporządzenia eIDAS każda treść w postaci elektronicznej jest dokumentem elektronicznym. Dodatkowo z art. 773 ustawy Kodeks cywilny wynika, że dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne