Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Elektroniczne zamówienia w czasie pandemii

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Justyna Starek

Choć wielu zamawiających obawiało się nadchodzącego procesu elektronizacji, to czas pandemii pokazał nam, jak wiele korzyści niesie ze sobą możliwość załatwiania spraw online.

 

Urząd Zamówień Publicznych stara się również w dobie pandemii wspierać wszystkie instytucje zamawiające oraz osoby zaangażowane w procesy związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia. W informacji z 20 marca 2020 r. UZP zawarł komunikat w sprawie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemiologicznego, wskazując, że zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych (gdzie nie ma takiego prawnie ustanowionego obowiązku). Zaleca przy tym, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. „Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach – do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego – przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zamawiający powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny”1.


Czytając powyższą informację, zamawiający musieli obmyślić plan działania. Jednocześnie proponowany miniportal, który do tej pory radził sobie z postępowaniami, nagle zaczął się „przycinać” bądź pojawiał się błąd polegający na tym, że choć oferty były widoczne, to w skrzynce ePUAP ich nie było. Niejednokrotnie jako zamawiający spotkałam się z takimi problemami – sposoby na ich rozwiązanie zostaną omówione w osobnym artykule.

 

Zachęta, nie obowiązek

 

Co istotne, UZP nie mógł ze względu na zagrożenie epidemiczne narzucić zamawiającym wymogu stosowania elektronicznych zamówień, ponieważ nie wszyscy zamawiający byli przygotowani do pełnej elektronizacji. UZP wskazał zatem, że „zachęca” zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Jak można zauważyć, jest to zachęta do tzw. pełnej elektronizacji, tj. nie tylko w odniesieniu do postępowań unijnych, ale również względem mniejszych kwotowo. Co istotne, w postępowaniu elektronicznym wszystkie dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą zatem dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (obecnie w Polsce jest zarejestrowanych pięć kwalifikowanych podmiotów certyfikujących). Podpis elektroniczny przybiera postać dokumentu elektronicznego o określonym formacie. Oferowane przez poszczególne centra certyfikacji rozwiązania w zakresie podpisu elektronicznego często różnią się od siebie – dlatego podpisy elektroniczne różnych dostawców mogą mieć odmienne formaty (rozszerzenia). Jednak obecnie wszystkie działające na terenie Polski podmioty świadczące usługi certyfikacyjne (oraz większość podmiotów zagranicznych) oferują możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym w formacie Xades. Format ten jest obsługiwany przez oprogramowanie aukcyjne, dlatego z uwagi na fakt, że jest to najbardziej rozpowszechniony format podpisu elektronicznego, zaleca się jego stosowanie przez wykonawców w trakcie opatrywania postąpień bezpiecznym podpisem elektronicznym w toku aukcji elektronicznej.

 

[...]

 

Justyna Starek
właścicielka Kancelarii Zamówień Publicznych Justyna Starek; doktorantka studiów z zakresu zamówień publicznych; praktyk, szkoleniowiec

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne