Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Dowody nie zawsze obowiązkowe

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

Jeżeli zaoferowane w ofercie cena lub koszt (albo ich istotne części składowe) wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

 

Wynika to wprost z zapisów art. 90 ust. 1 pzp. Dowody, o których mowa w tym przepisie – składane przez wykonawcę na potwierdzenie, że cena, za którą proponuje on wykonanie zamówienia, nie jest rażąco niska – powinny być złożone wraz z wyjaśnieniami wykonawcy. Wyjaśnienia te mają dostarczyć zamawiającemu informacji o wymiernych i konkretnych wartościach ekonomicznych, które miały wpływ na ustaloną cenę oferty. Muszą zawierać informacje o czynnikach wpływających na cenę oferty, nie mogą zaś ograniczać się do niepopartych żadnymi danymi i dowodami zapewnień, że cena nie jest rażąco niska. Jednak nie w każdym postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca, odpowiadając na wezwanie zamawiającego w sprawie wykazania, że cena jego oferty nie jest rażąco niska, musi przedkładać dodatkowe dokumenty potwierdzające realność wyceny. Brak takich dokumentów nie oznacza jednak, że oferta tego wykonawcy automatycznie podlega odrzuceniu. Wszystko zależy bowiem od indywidualnej oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, z uwzględnieniem stanu faktycznego danej sprawy.


Przykładowo: kosztorys ofertowy na roboty budowlane może zostać sporządzony z bardzo dużą szczegółowością i zawierać wszystkie koszty wykonania poszczególnych elementów zamówienia. W jednym z postępowań, będących przedmiotem kontroli Prezesa UZP, wykonawca przedstawił taki kosztorys. Obejmował on wiele tysięcy pozycji, opisujących poszczególne elementy planowanych robót, wraz z cenami jednostkowymi i wartością każdej z nich, a także inne wskaźniki tradycyjnie ujmowane w kosztorysach budowlanych.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne