Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Żądanie dokumentów przedmiotowych

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Mateusz Saczywko

Celem składanych przez wykonawcę dokumentów przedmiotowych jest potwierdzenie, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

 

Dyrektywa 2014/24/UE w motywie 84 wskazuje, że jedną z głównych przeszkód dla uczestnictwa wykonawców, zwłaszcza z sektora MŚP, w zamówieniach publicznych są obciążenia administracyjne wynikające z konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących spełniania kryteriów kwalifikacji czy zaistnienia podstaw wykluczenia. Ograniczenie wymogów w tym zakresie, na przykład przez zastosowanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, obejmującego zaktualizowane oświadczenie własne, w znacznym stopniu upraszcza procedurę, co jest korzystne zarówno dla instytucji zamawiających, jak i dla wykonawców.


Część dokumentów czy oświadczeń, o ile zażąda tego zamawiający, nadal należy dołączać do oferty. Kwestia jednak tego, który dokument do jakiej grupy przypisać – czyli który należy bezwzględnie dołączyć do oferty, a który złożyć dopiero na wezwanie – nadal budzi wiele wątpliwości.


Dokumenty przedmiotowe i podmiotowe


Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjęło się, że żądane przez zamawiającego dokumenty dzieli się na dokumenty przedmiotowe i podmiotowe. Dokumenty podmiotowe mają na celu wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Dokumenty przedmiotowe odgrywają zaś w postępowaniu inną rolę – mają potwierdzić, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Odróżnianie tych dwóch typów dokumentów niejednokrotnie było przedmiotem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej:

 

Wyrok KIO z 4 czerwca 2013 r. (KIO 1207/13)
„Decydującym kryterium rozróżniającym i przesądzającym o odmiennej kwalifikacji tego typu dokumentów jest w tym przypadku cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. Na treść oferty składa się zdefiniowanie i dookreślenia zaciąganego zobowiązania. Natomiast tzw. dokumenty przedmiotowe generalnie potwierdzają, iż oferowane rozwiązania czy szerzej – prowadzona działalność, organizacja pracy etc. – spełniają wymagania SIWZ i nie określają bezpośrednio proponowanego sposobu wykonania zamówienia”.


Wyrok KIO z 12 kwietnia 2010 r. (KIO/UZP 381/10)
„Ustawodawca odróżnia ofertę od tzw. dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz od oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych w siwz – tzw. dokumenty o charakterze przedmiotowym zdefiniowane w przepisie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy”.


Jakie dokumenty mogą być żądane?


Zgodnie z art. 25 ust. 1 obecnie obowiązującego pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

 

  1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji;
  2. spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego;
  3. brak podstaw wykluczenia, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Uprawnienie zamawiającego do zażądania odpowiednich dokumentów doznaje więc pewnych ograniczeń: można ich bowiem żądać tylko wtedy, gdy zostały one wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub w zaproszeniu do składania ofert, i tylko jeśli warunek udziału w postępowaniu został odpowiednio skonstruowany. Podkreśliła to Izba w wyroku z 26 lutego 2018 r. (KIO 246/18), w ramach którego uznała za nieprawidłowe działanie zamawiającego polegające na nieopisaniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego potencjału technicznego oraz kadry technicznej, z jednoczesnym wymaganiem wykonawców biorących udział w postępowaniu złożenia określonych środków dowodowych. Nie można zaprzeczyć, że zamawiający (jako gospodarz prowadzonego postępowania) ma prawo określić warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe – o ile są one określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

[...]

 

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik wydziału zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne