Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Mechanizm umów ramowych (cz. 2)

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Józef Górny

Umowy ramowe mogą być stosowane do udzielania klasycznych zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, zamówień sektorowych (o wartościach przewyższających progi unijne) oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

 

Zamawiający klasyczni zawierają umowy ramowe obejmujące klasyczne zamówienia publiczne po przeprowadzeniu postępowania z odpowiednim zastosowaniem przepisów działu II ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843; dalej: pzp lub ustawa) – dotyczących odpowiednio trybu przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego lub zamówienia z wolnej ręki (art. 99 pzp) – oraz art. 101a i 101b ustawy.


Do zawierania umów ramowych, które obejmują zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, stosuje się odpowiednio przepisy działu II pzp dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego (art. 131i ust. 1 pzp) oraz art. 101a i 101b ustawy, a także przepisy szczegółowe dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 131a–131w ustawy.


Zamawiający sektorowi mogą zawierać umowy ramowe obejmujące zamówienia sektorowe po przeprowadzeniu postępowania z odpowiednim zastosowaniem przepisów działu II pzp dotyczących udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego (art. 134 ust. 2 pzp) oraz art. 101a i 101b ustawy, a także przepisów szczegółowych dotyczących zasad udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w art. 132–138f ustawy. Przepisów art. 55 oraz art. 100 ust. 1 i 2 ustawy nie stosuje się.


W postępowaniu o zawarcie umowy ramowej, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do negocjacji lub dialogu albo zaproszenie do składania ofert (ofert ostatecznych) wykonawcy składają oferty o zawarcie umowy ramowej, a w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający negocjuje warunki umowy ramowej z jednym tylko wykonawcą.


Zamawiający ocenia złożone oferty o zawarcie umowy ramowej oraz wybiera ofertę najkorzystniejszą lub oferty najkorzystniejsze w liczbie maksymalnej wskazanej w siwz. Po wyborze oferty/ofert zamawiający zawiera z wybranym wykonawcą lub wykonawcami umowę ramową.


Do odrzucenia ofert o zawarcie umowy ramowej, a także do unieważnienia postępowania o zawarcie umowy ramowej stosuje się odpowiednio postanowienia art. 89 ust. 1 oraz art. 93 ust. 1, 1a, 1d ustawy.

 

Do postępowań o zawarcie umowy ramowej nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 15 pzp.

 

Do ogłoszeń informujących o zawarciu umowy ramowej (publikowanych jako ogłoszenia o udzieleniu zamówienia) postanowienia art. 95 ust. 1 i 2 pzp stosuje się odpowiednio.

 

W trakcie prowadzenia postępowania o zawarcie umowy ramowej zamawiający sporządza protokół postępowania, stosując odpowiednio przepisy art. 96 ust. 1 pzp.

 

Forma umowy ramowej


Ustawa nie określa formy umowy ramowej, jak to czyni w odniesieniu do umowy o zamówienie publiczne, dla której w art. 139 ust. 2 zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności. Forma umowy ramowej powinna być więc określona przez zamawiającego na etapie postępowania o zawarcie umowy ramowej. Ze względu na to, że umowy ramowe są instrumentem udzielania zamówień publicznych, należy przewidywać dla nich formę pisemną (art. 78 § 1 ustawy Kodeks cywilny; dalej: kc) pod rygorem nieważności. Umowa ramowa zawierająca:

 

 • zobowiązania zamawiającego do udzielania objętych nią zamówień publicznych;
 • zobowiązania wykonawcy do zawierania umów lub ubiegania się o zamówienia publiczne;
 • istotne postanowienia umowy o zamówienia publiczne (umowy przyrzeczonej)

 

nosi wszelkie znamiona umowy przedwstępnej w rozumieniu art. 389 § 1 oraz art. 390 § 1 kc – znamiona w czystej postaci przy umowach ramowych przewidujących udzielanie zamówień na zasadach określonych w art. 101a ust. 1 pkt 1 i pkt 2a pzp, a z opcją „warunku”, tj. złożenia najkorzystniejszej oferty (art. 89 kc), jeżeli zamówienia mają być udzielane na zasadach określonych w art. 101a ust. 1 pkt 2b i 2c ustawy.

 

Treść umowy ramowej


W związku z art. 2 pkt 9a oraz art. 101a i 101b ustawy postanowienia umowy ramowej powinny zawierać lub określać co najmniej:

 

 • strony;
 • przedmiot i przewidywane ilości zamówień publicznych;
 • cenę/ceny (ceny jednostkowe) zamówień publicznych;
 • warunki zawierania umów o zamówienia publiczne z wykonawcami, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy;
 • zasady udzielania zamówień publicznych objętych umowami ramowymi wykonawcom, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy, wraz z kryteriami oceny ofert;
 • warunki udzielania zamówień objętych umowami ramowymi, z opcją ofert w postaci katalogów elektronicznych, jeżeli zamawiający zamierza skorzystać z regulacji określonej w art. 101a ust. 8 oraz art. 101b ustawy;
 • okres obowiązywania umowy ramowej;
 • wzór umowy o zamówienia publiczne objęte umową ramową.


Dla dochowania zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania o zawarcie umowy ramowej, a także skutecznego udzielania i uzyskiwania objętych nią zamówień publicznych, warto rozszerzyć wskazaną wyżej minimalną zawartość umów ramowych co najmniej o:

 

 • informacje dotyczące możliwości, zakresu i przesłanek dopuszczalności zmian postanowień umowy (art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 • obiektywne mechanizmy waloryzacji lub zmiany ceny/cen w umowach wieloletnich;
 • przewidywane ilości oraz gwarantowane przez zamawiającego minimum zamówień, które zostaną udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej;
 • obowiązek bieżącego informowania zamawiającego przez wykonawcę o utracie zdolności do wykonania zamówienia, wystąpieniu przesłanek wykluczenia z postępowania, postawieniu firmy w stan likwidacji lub ogłoszeniu upadłości;
 • zobowiązania umowne stron;
 • przesłanki ewentualnego odstąpienia od umowy przez zamawiającego (do umów ramowych nie stosuje się art. 145 ustawy);
 • okoliczności uzasadniające prawo odstąpienia wykonawcy od ubiegania się o określone zamówienie objęte umową ramową;
 • okoliczności uprawniające zamawiającego do udzielenia określonego zamówienia objętego umową ramową z pominięciem umowy ramowej;
 • sankcje z tytułu niedotrzymania zobowiązań umownych z powodu okoliczności leżących po stronie zamawiającego lub wykonawcy.

 

Udzielanie zamówień publicznych objętych umową ramową


Zamówienia publicznego udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy (art. 7 ust. 3 pzp) z odpowiednim zastosowaniem trybów udzielania zamówień wymienionych w art. 10 ustawy. Przy udzielaniu zamówień publicznych z zastosowaniem mechanizmu umów ramowych tryby wymienione w art. 10 pzp stosuje się wyłącznie do postępowań o zawarcie umowy ramowej, natomiast zamówienia publiczne są udzielane z odpowiednim zastosowaniem mechanizmów wymienionych w art. 101a ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a, b i c ustawy.

 

[...]

 

Józef Górny
wieloletni samorządowiec; arbiter z listy Prezesa UZP w latach 2004–2010; specjalista w dziedzinie IT

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne