Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiany w przepisach dotyczących komisji przetargowej

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Anna Wojtczyk

Analizujemy, w jakim zakresie przepisy dotyczące komisji przetargowej zmienią się po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: nowe pzp, nowa ustawa) zgrupowała przepisy dotyczące komisji przetargowej w rozdziale 6 „Zamawiający i wykonawcy” w oddziale 1 zatytułowanym „Zamawiający” (artykuły od 52 do 56). Część dotychczas obowiązujących przepisów pozostaje bez zmian, część jednak – w różnym stopniu – uległa zmianom.
Przepisy określające odpowiedzialność kierownika zamawiającego (art. 18 nowego pzp), powołanie komisji przetargowej (art. 19 nowego pzp) i charakter komisji przetargowej (art. 20 ust. 1 nowego pzp) uległy jedynie drobnym zmianom redakcyjnym. W art. 19 ust. 2 nowego pzp zrezygnowano ze wskazania, że regulacje określone w rozdziale w odniesieniu do komisji stosuje się w postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nowego pzp. Nie oznacza to jednak samowoli zamawiających w tych postępowaniach. Ustawodawca w nowej ustawie dopuszcza powołanie komisji przetargowej w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne – jeżeli zamawiający podejmie decyzję o powołaniu komisji przetargowej w takim postępowaniu, to jest zobowiązany stosować wszystkie dotyczące jej przepisy.


Zakres prac komisji


W myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp) komisja jest powoływana do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Kierownik zamawiającego może powierzyć komisji przetargowej dokonanie również innych czynności w postępowaniu oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.


Artykuł 54 ust. 1 nowego pzp wskazuje, że komisja przetargowa powoływana jest do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania. Przepis ten określa kompetencje komisji w zakresie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednoznacznie wskazuje, że komisja przetargowa ocenia oferty, więc obejmuje swoimi czynnościami wszystkie elementy ujęte w rozdziale 5 zatytułowanym „Ocena ofert”.
Zmiana redakcyjna polega na połączeniu treści ustępów 1 i 2 artykułu 20 obecnie obowiązującego pzp w jeden ustęp w art. 54 nowej ustawy.


Efekt prac komisji przetargowej


W obecnym stanie prawnym do obowiązków komisji przetargowej należy przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.


Zamawiający stosują różne metody w celu udowodnienia wypełnienia wskazanego przepisu art. 20 ust. 3 obecnie obowiązującego pzp. Za propozycję przedstawioną kierownikowi zamawiającego uznaje się przygotowane ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Część zamawiających – zanim przedstawi kierownikowi zamawiającego przygotowane ogłoszenie o rozstrzyg­nięciu postępowania – przygotowuje wewnętrzny protokół, w którym opisuje wykonane czynności, również te, o których nie zawsze wspomina się w samej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Taki wewnętrzny protokół zawiera m.in. informację o tym, że poprawiono omyłki, wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 lub art. 87 obecnie obowiązującego pzp, a także o tym, jak zostały one ocenione, oraz raport o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rażąco niską cenę z wynikami lub uzasadnienie odstąpienia od badania rażąco niskiej ceny, informację, czy członkowie komisji przetargowej oceniali jednomyślnie, jak również uzasadnienie uznania lub nieuznania omyłki w ofercie za omyłkę rachunkową, pisarską lub inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty.

 

[...]

 

Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych; kierownik Działu Zamówień Publicznych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne