Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak to opisać?

Data publikacji: 03-12-2007 Autor: Ewa Wiktorowska

Opis przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych zależy od zakresu prowadzonych prac. Za pomocą innych dokumentów opisuje się bowiem tylko wykonanie danego zadania, a innych, jeśli chodzi o jego zaprojektowanie i wykonanie.

Art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) stanowi, że, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Pb, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno -użytkowego. Dla zapewnienia ujednolicenia i zachowania poziomu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie delegacji wynikającej z art. 31 ust. 4 Pzp, minister infrastruktury w dniu 2 września 2004 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU nr 202, poz. 2072).

Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej powinno poprzedzać sporządzenie dla przedsięwzięcia budowlanego systematyki robót budowlanych, składających się na to przedsięwzięcie. Wytyczną do jej sporządzenia powinny stanowić grupy, klasy lub kategorie robót budowlanych, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).  Projekt budowlany musi być opracowany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 Pb oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2003 r. nr 120, poz. 1133). Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne