Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jak to opisać?

Data publikacji: 03-12-2007 Autor: Ewa Wiktorowska

Opis przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych zależy od zakresu prowadzonych prac. Za pomocą innych dokumentów opisuje się bowiem tylko wykonanie danego zadania, a innych, jeśli chodzi o jego zaprojektowanie i wykonanie.

Art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) stanowi, że, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Pb, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno -użytkowego. Dla zapewnienia ujednolicenia i zachowania poziomu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie delegacji wynikającej z art. 31 ust. 4 Pzp, minister infrastruktury w dniu 2 września 2004 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU nr 202, poz. 2072).

Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej powinno poprzedzać sporządzenie dla przedsięwzięcia budowlanego systematyki robót budowlanych, składających się na to przedsięwzięcie. Wytyczną do jej sporządzenia powinny stanowić grupy, klasy lub kategorie robót budowlanych, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).  Projekt budowlany musi być opracowany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 Pb oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2003 r. nr 120, poz. 1133). Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne