Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Oferta niezgodna z siwz

Data publikacji: 03-06-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Wykonawcy nie zawsze składają oferty zgodne z oczekiwaniami zamawiającego. W jaki sposób zamawiający powinien reagować w przypadku, gdy oferowany produkt odbiega od istotnych warunków zamówienia?

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Jak wynika z przeglądu orzecznictwa, sytuacje niezgodności oferty z siwz nie są zdarzeniami incydentalnymi. Czasem można odnieść wrażenie, że niezgodności tych wykonawcy mogliby uniknąć, gdyby tylko zapoznali się z treścią całej siwz. W niniejszym artykule przyjrzymy się wybranemu orzecznictwu w tym zakresie.


Pozorny brak danych

 

Zamawiający prowadził postępowanie na wyposażenie pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego, w ramach którego zamawiane było tzw. stanowisko wyspowe (stół demonstracyjny). Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej konkurencyjny wykonawca zarzucił wygranej ofercie, że nie wskazano w niej nazwy stołu. Nazwa ta powinna zostać wpisana w załączniku do formularza ofertowego, którego wzór opracował zamawiający. W dokumencie tym w kolumnie 3 „Główne parametry” zamawiający określił wymagane parametry dla zamawianego wyposażenia. Wykonawcy byli zobowiązani do wypełnienia kolumny 7 „Uwagi, w tym: nazwa, model, typ”, której opis miał potwierdzać, że oferowane przez nich urządzenia odpowiadają wymaganiom. Wybrany wykonawca w kolumnie 7 załącznika do formularza ofertowego wpisał jedynie nazwę producenta oferowanego stołu demonstracyjnego. Dlatego w ocenie konkurującego wykonawcy wybrana oferta nie była zgodna z siwz.

 

W toku postępowania odwoławczego zamawiający przedstawił wydruk ze strony internetowej producenta stołów demonstracyjnych, którego nazwę wykonawca wskazał w ofercie. Z wydruku tego wynikało, że producent oferuje dwa rodzaje stołów (na bazie stelaży w kształcie C i na bazie stelaży w kształcie A) oraz deklaruje dostosowanie zabudowy do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika z zachowaniem cech funkcjonalności, estetyki i optymalnego wykorzystania przestrzeni laboratoryjnej.


Rozpatrująca odwołanie KIO przypomniała, co należy rozumieć przez pojęcie niezgodności oferty z siwz:


Wyrok KIO z 5 kwietnia 2017 r. (KIO 501/17)
„Niezgodność treści oferty z treścią siwz w rozumieniu wskazanego przepisu – jak wskazuje się w orzecznictwie – polega na niezgodności zobowiązania, które wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które zamawiający opisał w siwz i którego przyjęcia oczekuje. Natomiast zastosowanie przepisu jest możliwe jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia jej zgodności z treścią siwz (na podstawie art. 87 ust. 1 pzp, z zastrzeżeniem zakazu zmian w treści oferty wynikającym z drugiego zdania tego przepisu) lub przeprowadzenia dopuszczalnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Przede wszystkim niezgodność obu dokumentów oceniana jest przez porównanie treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Istotne warunki zamówienia to istotne postanowienia umowne, które strony przyjmą na siebie w wyniku zawartej umowy”.


Odnosząc się do przedmiotowego przypadku, KIO podkreśliła, jak ważne jest wskazanie zamawiającego, że po zawarciu umowy udostępni wykonawcy pracownię na około 10 dni, by stworzyć mu możliwość oględzin i zamówienia stanowiska wyspowego odpowiadającego parametrom technicznym pracowni. Tym samym deklaracja producenta o wykonaniu stołu laboratoryjnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika została oceniona jako spójna z oświadczeniem wykonawcy wskazującym tego producenta.


Przekroczone limity wynagrodzenia

 

Przedmiotem zamówienia były opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. Realizacja zamówienia podzielona była na fazy: badawczo-rozwojową (B+R) oraz wdrożeniową. Opisując sposób obliczenia ceny oferty, zamawiający określił limity dla poszczególnych faz. W fazie B+R wynagrodzenie wykonawcy podzielone było na trzy etapy, przy czym ustalono maksymalny limit wynagrodzenia dla każdego etapu tej fazy. Dla fazy wdrożeniowej maksymalne limity wynagrodzenia zależne były od długości danego pojazdu, a zamawiający postawił warunek, że cena pojazdu krótszego musi być niższa od ceny pojazdu dłuższego.


Zapisy siwz informowały wykonawców o odrzuceniu ofert w przypadku, gdy zaoferują oni ceny wyższe niż wskazane limity, oraz że każda z cen musi być wyższa niż 0 zł. Aby ułatwić wykonawcom wycenę całego zamówienia, we wzorze formularza oferty zamawiający wyodrębnił 4 tabele:

 

  • G.1. „wycena fazy B+R, w tym cena za każdy z etapów fazy B+R”;
  • G.2. „wycena fazy wdrożeniowej, w tym ceny jednostkowe i ilość pojazdów o określonej długości”;
  • G.3. „łączna cena zamówienia stanowiąca sumę cen za fazę B+R oraz fazę wdrożeniową”;
  • G.4. „cena poszczególnych elementów katalogu wyposażenia dodatkowego” – którą należało wypełnić według specyfikacji wskazanej w „Katalogu wyposażenia”, stanowiącego załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.


O zamówienie ubiegało się trzech wykonawców. Dwóch z nich wyceniło swoje oferty niezgodnie z wytycznymi zamawiającego, a mianowicie:

 

 

  1. Konsorcjum XA przedstawiło ofertę, w której cena wskazana w tabeli G.3. (łączna cena zamówienia) stanowiła maksymalną określoną ww. limitami akceptowalną całkowitą wartość zamówienia brutto. Natomiast rzeczywista suma cen podanych w tabelach G.1 i G.2 była zdecydowanie wyższa. Ponadto ceny poszczególnych etapów fazy B+R oraz ceny jednostkowe pojazdów wszystkich kategorii przekraczały limity określone w siwz.
  2. Wykonawca XB w tabeli G.4 „cena poszczególnych elementów katalogu wyposażenia dodatkowego” formularza ofertowego nie dokonał wyceny wyposażenia dodatkowego pojazdów.

 

Zamawiający wezwał obu wykonawców do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 pzp.


W odpowiedzi na to wezwanie konsorcjum XA oświadczyło, że kwota wpisana w tabeli G.3 „łączna cena zamówienia stanowiąca sumę cen za fazę B+R i fazę wdrożeniową” została wpisana prawidłowo, natomiast ceny jednostkowe pojazdów oraz ceny za realizację poszczególnych etapów fazy B+R zostały wpisane w wyniku omyłki i powinny zostać zrównane z limitami cenowymi określonymi w siwz – tym samym będą one zgodne z łączną ceną zamówienia (tj. sumą cen za fazę B+R oraz fazę wdrożeniową) podaną w ofercie. Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie przez zamawiającego omyłek rachunkowych w treści złożonej oferty w omawianym zakresie.


Wykonawca XB wyjaśnił z kolei, że niewypełnienie tabeli z cenami poszczególnych elementów katalogu wyposażenia dodatkowego oznacza zaoferowanie poszczególnych elementów wyposażenia dodatkowego w cenie pojazdów.


Na podstawie otrzymanych wyjaśnień zamawiający poprawił omyłki w ofercie konsorcjum XA, korzystając z przesłanki wynikającej z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp oraz omyłki rachunkowe w ofercie wykonawcy XB.
Postępowanie zostało następnie poddane kontroli uprzedniej, w wyniku której Prezes UZP stwierdził, że obie oferty powinny zostać odrzucone jako niezgodne z siwz. Także KIO, która rozpatrywała zastrzeżenia zamawiającego do ustaleń kontroli Prezesa UZP, uznała niezgodność obu ofert z zapisami siwz. Zamawiający sam bowiem zastrzegł w specyfikacji, że oferty, które będą przekraczać limity określone dla poszczególnych etapów zamówienia i ceny jednostkowe zamawianych pojazdów, zostaną odrzucone (zob. uchwała KIO z 5 lutego 2019 r., KIO/KU 5/19).


Gdy wykonawca oferuje więcej


Szpital kliniczny ogłosił przetarg na zakup sprzętu medycznego, m.in. mikroskopu neurochirurgicznego. Zgodnie z siwz mikroskop ten powinien być wyposażony w 3 binokulary: dla głównego operatora, dla asysty „face to face” oraz dla asysty bocznej. Binokular główny operatora miał posiadać możliwość pochyłu w zakresie 0–180°, a binokulary asysty – możliwość regulacji pochyłu w zakresie 30–150°. W toku oceny ofert zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy, która zawierała wszystkie wymagane parametry opisane przez zamawiającego, ale jednocześnie zaznaczała, że binokulary asysty posiadają możliwość regulacji pochyłu w zakresie 0–180°. Wykonawca nie zgodził się z decyzją zamawiającego, uznając, że zaoferowany przez niego mikroskop posiada szerszy zakres odległości roboczej, zarówno w dolnej, jak i w górnej granicy opisywanego parametru, zatem jest zakresem powyżej podstawowego zakresu odległości roboczej wymaganej przez zamawiającego. Izba uznała rację odwołującego się wykonawcy, wyjaśniając następująco swoje stanowisko:


Wyrok KIO z 11 września 2017 r. (KIO 1815/17)
„Odwołujący zaoferował model mikroskopu, który posiada szerszy zakres parametrów niż wymagał zamawiający. Takiej sytuacji nie można uznać za zaoferowanie świadczenia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Zaproponowany model urządzenia zaspokoi oczekiwania zamawiającego i umożliwi mu pracę w zakresach określonych w siwz (…). Zamawiający w opisie wskazywał, że sprzęt ma mieć możliwość pracy w określonych zakresach. Odwołujący złożył ofertę, wskazując model mikroskopu umożliwiający pracę w podanych zakresach (a także w innych – szerszych), więc o żadnej niezgodności nie może być mowy. Nie każde zaoferowanie przedmiotu o innych parametrach oznacza niezgodność treści oferty z treścią siwz. Gdyby osiągnięcie założeń ustalonych przez zamawiającego przy użyciu oferowanego modelu było niemożliwe, wówczas można byłoby wskazywać na istotną wadę oferty odwołującego”.

 

KIO przypomniała, że o niezgodności treści oferty z treścią siwz mówimy tylko w przypadku, gdy przedmiot zamówienia wynikający z oferty nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia opisanemu w siwz: „Ta niekompatybilność oparta może być na wielu płaszczyznach oferty, czy to w zakresie wykonania, czy też sposobie wykonania zamówienia. Jednocześnie za niezgodnych z treścią siwz nie uważa się sytuacji, w których to aspekty formalne oferty nie odpowiadają zapisom siwz. Niezgodność treści oferty z treścią siwz zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź też usługi nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego. Konieczność odrzucenia takiej oferty zachodzi także w przypadku, kiedy niemożliwe staje się zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp”.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne