Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kluczowe dla zamawiającego zapisy nowego pzp

Data publikacji: 03-06-2020 Autor: Magdalena Michałowska

Analizujemy regulacje nowej ustawy pod kątem tych przepisów i instrumentów prawnych, na które każdy zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę.

 

Aktualnie obowiązujące przepisy o zamówieniach publicznych zostaną 1 stycznia 2021 r. zastąpione przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019; dalej: nowe pzp). Jak czytamy w uzasadnieniu, „przygotowanie nowej ustawy wychodzi naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom zarówno podmiotów publicznych jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług. Konieczne stało się również zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych”1. Wiele uregulowań nowego pzp może jednak wywoływać pewne wątpliwości.


Kiedy zamówienie bagatelne wymaga publikacji ogłoszenia?


Zamówieniem bagatelnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 nowego pzp jest zamówienie klasyczne, którego wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł. Zamówienie rozumiane jest jako umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy. Najistotniejszym zagadnieniem jest w tym kontekście to, co należy rozumieć przez pojęcie „jednorazowy zakup”. Czy kilkukrotne dokonanie identycznych zakupów, z których każdy będzie miał wartość poniżej kwoty 50 000 zł netto, będzie właściwe? Odpowiedź na to pytanie będzie negatywna – zamawiającego obowiązywać będą bowiem ogólne zasady szacowania wartości zamówienia.


Uznanie zamówienia za bagatelne wymagać będzie od zamawiającego prawidłowego określenia jego wartości (odpłatność stanowi bowiem element konieczny zamówienia publicznego). Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest zaś całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. W artykule 29 nowego pzp jednoznacznie wskazano, że zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości zamówienia lub konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia oraz nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Niemożliwa zdaje się więc sytuacja, w której planowane zamówienie zostałoby celowo podzielone na kilka jednorazowych zakupów – poniżej progu bagatelności każde.


Jak wskazuje art. 268 ust. 3 nowego pzp, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Możliwość odstąpienia od publikacji ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym jest zatem uzależniona od wystąpienia „uzasadnionych przypadków”. Uzasadnionych, czyli jakich? Niewątpliwie za zasadne można uznać sytuacje umożliwiające odstąpienie od trybów konkurencyjnych w procedurach o wyższych wartościach – zapożyczając przesłanki określone w art. 214 ust. 1 nowego pzp – przykładowo w sytuacji gdy zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:


a) technicznych o obiektywnym charakterze;
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej,


albo gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.


Wizja lokalna – prawo czy obowiązek?


Nowe pzp przewiduje możliwość odrzucenia oferty w przypadku, gdy zostanie ona złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, jeśli zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 18 nowego pzp). Niewątpliwie wizja lokalna może mieć znaczenie dla prawidłowego sporządzenia oferty i wyceny przedmiotu zamówienia, jednak nie zastępuje ona szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który powinien być przez zamawiającego należycie sporządzony. Dotychczas umożliwienie wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej nie było obowiązkiem, a w przypadku nieskorzystania przez wykonawcę z możliwości dokonania wizji, to wykonawcę obciążało ryzyko złożenia oferty niezgodnej z treścią specyfikacji. Istotne jest, że zgodnie z podejściem ugruntowanym w orzecznictwie uzależnienie możliwości złożenia oferty od obowiązku dokonania wizji lokalnej naruszało wynikającą z przepisów o zamówieniach publicznych zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przez zaniechanie prawidłowego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia.

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca, autorka wielu publikacji

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne