Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Epidemia a unieważnienie postępowania

Data publikacji: 03-06-2020 Autor: Ilona Zalewska

Czy obecnie trwający stan epidemiologiczny upoważnia zamawiającego do unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art. 93 pzp w każdym wypadku?

 

W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa (COVID-19) w Polsce i jej ogromnym wpływem na gospodarkę oraz sektor finansów publicznych uchwalone zostały ustawy1, które wprowadzają istotne zmiany w procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych.


Epidemia to bez wątpienia stan wyjątkowy, nadzwyczajny i nieprzewidywalny. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie ocenić, jak długo będzie trwała sytuacja kryzysowa ani z jakimi ograniczeniami będą się musieli zmierzyć zamawiający i wykonawcy. Jednak bez wątpienia już dziś stwierdzić można, że wpływ epidemii na kwestie dotyczące zamówień publicznych będzie znaczny. Wydaje się, że największe problemy będą związane z wykonywaniem umów w sprawie zamówienia publicznego. Trudności mogą się również odnosić do samego procesu udzielania zamówień lub konieczności unieważnienia wszczętych już postępowań.


W niniejszym artykule omówiona zostanie możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843 ze zm.; dalej: pzp) w kontekście wystąpienia epidemii koronawirusa.


Słów kilka o unieważnieniu postępowania jako takim


Na wstępie zaznaczyć należy, że jedynym podmiotem uprawnionym do unieważnienia prowadzonego postępowania przetargowego jest zamawiający. Pamiętać trzeba, że unieważnienie prowadzonego postępowania może nakazać zamawiającemu Krajowa Izba Odwoławcza, a Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w informacji o wynikach kontroli uprzedniej może to zamawiającemu zalecić. Niemniej jednak sama czynność leży w gestii zamawiającego.


Na podkreślenie zasługuje fakt, że unieważnienia postępowania można dokonać jedynie na podstawie przesłanek wskazanych w art. 93 pzp, które należy interpretować ściśle. Przesłanki wymienione w tej regulacji prawnej, z nielicznymi wyjątkami, mają charakter obligatoryjny, a ich katalog jest zamknięty.


Naruszenia związane z unieważnianiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być dwojakiego rodzaju:

 

  • unieważnienie dokonane z naruszeniem art. 93 pzp (unieważnienie bez podstawy prawnej),
  • zaniechanie unieważnienia mimo wystąpienia przesłanki obligatoryjnej z art. 93 pzp.


Wskazane błędy w zakresie unieważnienia postępowania stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych – jest o nich mowa w art. 17 ust. 1c i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1440 ze zm.).


Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że unieważnieniu podlega także umowa o zamówienie publiczne zawarta na skutek postępowania, które powinno zostać unieważnione.


W art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp przewidziano konieczność unieważnienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli łącznie zaistnieją następujące czynniki:

 

  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności;
  • zmiana, o której mowa powyżej, powoduje, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
  • sytuacji tej nie można było wcześniej przewidzieć.

 

W dalszej części artykułu, bazując na orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba) oraz sądów okręgowych (dalej: SO), przeanalizujemy okoliczności pozwalające na unieważnienie postępowania w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp.


Istotna zmiana okoliczności


Jak wskazała Izba w wyroku z 25 stycznia 2008 r. (KIO/UZP 114/07), dla zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp konieczne jest stwierdzenie, po pierwsze, że zmiana okoliczności faktycznie wystąpiła, a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia, a po drugie, że jest to zmiana istotna, czyli na tyle znacząca, iż zarówno prowadzenie postępowania, jak i jego wykonanie nie leży w interesie publicznym. Orzecznictwo KIO wskazuje także, co należy rozumieć przez pojęcie „istotna zmiana okoliczności”:

 

[...]

 

Ilona Zalewska
konsultant ds. zamówień publicznych, pracownik instytucji zamawiającej (jst); absolwentka prawniczych studiów wyższych, studium zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE oraz studium zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne