Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pisemność postępowania w dobie elektronizacji

Data publikacji: 03-06-2020 Autor: Adam Wiktorowski

Pisemności, o której mowa w art. 20 ust. 1 nowego pzp, nie należy utożsamiać z formą pisemną, będącą jedną z zasad prowadzenia postępowania na gruncie wciąż jeszcze obowiązującej ustawy z 2004 r.

 

Zbliżające się wielkimi krokami wejście w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019; dalej: nowe pzp) powinno skłonić do zapoznawania się z jej przepisami uczestników procesu zakupowego, który będzie prowadzony w jej reżimie. Z całą stanowczością należy zauważyć, że zamawiający nie powinni analizować nowego aktu prawnego przez pryzmat zmian, jakie zostały wprowadzone w stosunku do dzisiaj obowiązujących przepisów. Nowe pzp zakłada bowiem zmianę dotychczasowego podejścia do sposobu dokonywania zakupów, a zmiany o charakterze proceduralnym są tylko jednym z elementów nowego systemu.


Niezwykle istotnym aspektem tego systemu, przewidzianym w nowym pzp, jest obowiązek prowadzenia wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nakaz ten dotyczyć będzie każdego postępowania prowadzonego na podstawie nowego pzp, bez względu na wartość zamówienia. Z pewnością będzie to wyzwanie dla wielu jednostek zamawiających, które dotychczas starały się uniknąć stosowania rozwiązań i narzędzi z tym związanych.


Nowe przepisy – mając na uwadze prowadzenie całości wymiany korespondencji w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – wprowadzają również zmiany odnoś­nie do wymaganych form oświadczeń i dokumentów, jakie są składane w toku postępowania.


Kluczowe dla postępowania oświadczenia


W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że dla postępowań lub konkursów prowadzonych wg przepisów właściwych dla zamówień, których wartość jest równa progom unijnym lub wyższa, dokumenty takie jak:

 

  • oferta;
  • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie;
  • wniosek o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, w przypadku zamawiających sektorowych;
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składane np. na formularzu JEDZ,

 

muszą zostać złożone przez wykonawców w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności.


W odniesieniu zaś do postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie katalogu form, w jakich mogą być złożone kluczowe dokumenty w postępowaniu, i wskazał, że oferta, a także wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, muszą zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej – według wyboru wykonawcy – podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Zawarte w nowym pzp odniesienie do formy elektronicznej wprost koresponduje z art. 78¹ ustawy Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1020 ze zm.; dalej: kc). Przepis ten wskazuje, że czynność prawna dokonana w tej formie musi zawierać oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Pozostałe podpisy, o których mowa, regulowane są odpowiednio:

 

  • podpis zaufany – w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 700 ze zm.);
  • podpis osobisty – w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 653 ze zm.).


Warto zauważyć, że ustawodawca postanowił przeciwdziałać powstawaniu różnego rodzaju domniemaniom co do tego, w jakiej formie mają być składane inne rodzaje ofert wymienionych w nowym pzp, wprowadzając art. 62, który wprost wskazuje, że względem innych rodzajów ofert (tj. oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty ostatecznej, oferty wariantowej oraz oferty częściowej) obowiązują te same wymogi co do formy, sposobu ich złożenia itp., co w przypadku oferty ostatecznej.


Niestety, w stosunku do innych pojawiających się w treści nowego pzp wniosków (tj. wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie) ustawodawca nie zdecydował się na podobny przepis, co skutkuje pojawieniem się wątpliwości, czy znajdować będą do nich zastosowanie te same wymogi odnośnie do formy ich złożenia, co w przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


Brak również uregulowań w zakresie formy, w jakiej mają być składane oświadczenia wykonawców związane z wyrażeniem zainteresowania, jak również potwierdzeniem zainteresowania, co dodatkowo pogłębia wątpliwości co do tego, czy należy wymagać per analogiam złożenia jednego z podpisów elektronicznych, w zależności od wartości udzielanego zamówienia, czy też stosować ogólne zasady odnośnie do formy składania oświadczeń (o czym poniżej).

 

[...]

 

Adam Wiktorowski
prawnik, ekspert ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków UE, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne