Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamówienia podlegające wznowieniu

Data publikacji: 01-04-2020 Autor: Michał Zastrzeżyński

Na czym polegają zamówienia określone mianem podlegających wznowieniu? W jaki sposób odróżnić je od zamówień podobnych, powtarzanych lub dodatkowych?

 

Pojęcie „zamówienia podlegające wznowieniu” zostało wprowadzone do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej: obecnie obowiązujące pzp) wskutek nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. Zasady szacowania wartości zamówień, których przedmiotem są usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu, określono w art. 34 obecnie obowiązującego pzp. Jednak przed szczegółowym omówieniem zasad szacowania wartości takich zamówień należy podjąć próbę ustalenia, co ustawodawca rozumie przez pojęcie zamówień podlegających wznowieniu.

 

Tezy ogólne

 

Poza wspomnianym art. 34 obecnie obowiązującego pzp ustawodawca w żadnym innym przepisie nie posługuje się omawianym pojęciem, dlatego też próba zdefiniowania zamówień podlegających wznowieniu jest niezwykle trudna. Problematykę tę należy prześledzić przez pryzmat ustawodawstwa unijnego. W dyrektywie 2014/24/UE pojęcie zamówień podlegających wznowieniu pojawia się dwukrotnie. Po pierwsze, zgodnie z jej art. 3 ust. 1 podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz wznowień zamówienia wyraźnie określonych w dokumentach zamówienia. Powyższe sugeruje, że pojęcie zamówień podlegających wznowieniu w rozumieniu przepisów unijnych należy rozumieć jako zamówienia podobne i dodatkowe opisane w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 obecnie obowiązującego pzp. Takie stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w orzecznictwie.

 

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej z 7 lutego 2014 r.

„Wykładnia systemowa dyrektywy nakazuje przyjąć, że termin «wznowienia» zamówienia, którym posłużył się ustawodawca wspólnotowy, jest odpowiednikiem «zamówień uzupełniających», o których mowa w przepisach ustawy Pzp. A zatem przy obliczaniu wartości szacunkowej wartości zamówienia uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia (art. 9 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy, por. także art. 31 ust. 4 lit. b dyrektywy)”.

 

Co prawda w wyżej cytowanym fragmencie Prezes UZP odniósł się do już nieobowiązującej dyrektywy, jednak ponieważ w tym zakresie nie nastąpiły żadne zmiany na szczeblu prawa unijnego, przytoczoną tezę należy uznać za aktualną i prawidłową. Przy tym jednak w obecnym stanie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa polskiego, postawienie znaku równości między zamówieniem podlegającym wznowieniu a zamówieniami podobnymi należy uznać za co najmniej wątpliwe. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że kwestia szacowania wartości zamówień z uwzględnieniem zamówień podobnych lub dodatkowych została szczegółowo uregulowana w art. 32 ust. 3 obecnie obowiązującego pzp, zgodnie z którym jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, to przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia wartość tych zamówień. Zakładając zatem racjonalność tworzenia przez ustawodawcę przepisów prawa, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której w dwóch odrębnych artykułach uregulowana byłaby kwestia szacowania tego samego typu zamówień (w tym przypadku z jednej strony art. 32 ust. 3, a z drugiej – art. 34 ust. 1 obecnie obowiązującego pzp). Można zatem postawić tezę, że pojęcie zamówień podlegających wznowieniu opisane w art. 34 ust. 1 nie jest tożsame z pojęciem zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, lub zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 obecnie obowiązującego pzp. Na brak takiej tożsamości wskazuje również rozbieżność w kategoriach zamówień przypisanych do poszczególnych pojęć. Zamówienia podobne dotyczą jedynie robót budowlanych i usług, zamówienia dodatkowe – dostaw, z kolei pojęcie zamówień podlegających wznowieniu zostało przypisane jedynie do usług i dostaw. Nie można więc wszystkich tych pojęć sprowadzić do wspólnego mianownika.

Jednakże należy zaznaczyć, że znaczna część zamawiających utożsamia pojęcie zamówień podobnych z pojęciem zamówień podlegających wznowieniu. Działanie takie nie jest pozbawione sensu. Zgodnie z art. 41 pkt 15 obecnie obowiązującego pzp zamawiający zobowiązany jest zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu informację o przewidywanych zamówieniach podobnych, jeżeli zamawiający planuje ich udzielenie. W obowiązującym wzorze ogłoszenia o zamówieniu, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jedyną logicznie pasującą sekcją, w której można zawrzeć informację o potencjalnie planowanych do udzielenia zamówieniach podobnych, jest sekcja II.2.7) obejmująca zapis „Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: …”. Powyższe powoduje, iż zamawiający utożsamiają pojęcie zamówień podobnych i zamówień podlegających wznowieniu, gdyż nie znajdują innej adekwatnej sekcji w ogłoszeniu o zamówieniu, która by pozwalała na ujęcie informacji o planowanych do udzielenia zamówieniach podobnych.

 

Szacowanie

 

Pojęcie zamówień podlegających wznowieniu pojawia się w jeszcze jednym miejscu w dyrektywie klasycznej – mianowicie w art. 5 ust. 11, który wprost odnosi się do zasad szacowania wartości tych zamówień. Zgodnie z przywołanym przepisem w przypadku zamówień publicznych dla dostaw lub usług powtarzających się lub podlegających wznowieniu w oznaczonym czasie podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia jest:

a) rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego typu, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, skorygowana, w miarę możliwości, tak by uwzględnić zmiany w ilości lub w wartości, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia, lub

b) całkowita szacunkowa wartość kolejnych zamówień udzielonych w ciągu 12 miesięcy następujących po realizacji pierwszej dostawy lub w trakcie roku budżetowego, jeżeli jest on dłuższy niż 12 miesięcy.

 

[...]

 

Michał Zastrzeżyński
zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne