Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Spółka cywilna jako wykonawca

Data publikacji: 03-01-2008 Autor: Łukasz Laszczyński
Tagi:    pełnomocnictwo

Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym spółek cywilnych, chociaż związane z długotrwałą tradycją, wywołuje wiele wątpliwości oraz niejasności w związku z ich uczestniczeniem w procedurach przetargowych.

Wątpliwości zamawiających są w głównej mierze związane z faktem stosowania wobec wspólników spółki cywilnej dyspozycji art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) i traktowanie wspólników spółki cywilnej jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Istota oraz cel działalności

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm. – dalej: kc) przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Spółka cywilna powstaje więc w drodze umowy co najmniej dwóch osób fizycznych lub prawnych. Do elementów przedmiotowo istotnych (tzw. essentialia negotti) umowy spółki cywilnej należy określenie wspólnego celu gospodarczego, a także zobowiązanie się każdego ze wspólników do oznaczonych działań, funkcjonalnie powiązanych z realizacją celu ustanowionego w umowie spółki. Na gruncie przedmiotowych rozważań ważne pozostaje zdefiniowanie celu gospodarczego. Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w doktrynie prawniczej cel gospodarczy należy ujmować w sposób szeroki, jako dążenie do uzyskania korzyści materialnych w postaci zysku albo do osiągnięcia najwyższego – przy określonym nakładzie środków – stopnia realizacji zadania o charakterze majątkowym1. Cel gospodarczy nie może być zatem utożsamiany oraz ograniczany jedynie do celu zarobkowego. Powinien on być raczej rozumiany jako racjonalne działanie występujących razem wspólników, mających na uwadze maksymalizację zysków przy minimalizacji strat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać o tym, że cel gospodarczy powinien być oznaczony w umowie spółki poprzez wskazanie go w sposób ramowy lub bardziej szczegółowy. Nie istnieją w zasadzie cele gospodarcze, które byłyby wyłączone z zakresu działalności spółek cywilnych. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie pozostaje treść art. 58 kc. Zgodnie z powyższym, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne