Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Planowane i wszczęte postępowania – informacja

Data publikacji: 26-02-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Wykonawca może pozyskać informacje na temat planowanych postępowań, m.in. dzięki prowadzonym przez zamawiającego konsultacjom rynkowym oraz publikowanym przez niego ogłoszeniom o planowanych zamówieniach. Z opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu można zaś czerpać wiedzę o tych postępowaniach, które zostały już wszczęte, a których tryb prowadzenia wymaga upublicznienia informacji na ich temat.

 

Wstępne konsultacje rynkowe


Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust. 1 nowego pzp, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia może przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. Zamawiający może korzystać z doradztwa m.in. wykonawców, a uzyskane w trakcie konsultacji informacje wykorzystać przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o przedmiocie tych konsultacji dowie się ze strony internetowej zamawiającego, który zdecydował się na wykorzystanie tego narzędzia. Co do zasady wstępne konsultacje rynkowe odpowiadają aktualnie obowiązującemu dialogowi technicznemu. Nowy porządek prawny nie narzuca warunków prowadzenia takich konsultacji, zatem to od decyzji zamawiającego zależeć będzie, w jaki sposób i w jakim czasie przeprowadzi takie konsultacje. Jedyny wymóg jest taki, by zamawiający tak prowadził konsultacje, aby nie zakłócało to uczciwej konkurencji ani nie naruszało zasad równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. Tak jak dotychczas wykonawca będzie zobowiązany zapoznać się z regułami prowadzenia konsultacji i zgłosić chęć udziału w nich. To oczywiście od decyzji wykonawcy zależeć będzie, czy weźmie w nich udział. Jednak dzięki udziałowi wykonawca będzie mógł doradzić zamawiającemu, w jaki sposób – w jego ocenie – najlepiej określić zakres i wskazać warunki realizacji planowanego zamówienia, aby zminimalizować ryzyko związane z jego wykonaniem.

 

Wcześniejsze zaangażowanie wykonawcy i konsekwencje jego udziału w przygotowaniu postępowania


Zgodnie z art. 85 nowego pzp, jeżeli wykonawca – lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, to zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. W stosunku do obecnie obowiązującego pzp wykonawca musi mieć na uwadze rozszerzenie zakresu podmiotowego oddziaływania ewentualnych konsekwencji udziału w przygotowaniu postępowania wykonawcy o podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co podmiot uczestniczący we wstępnych konsultacjach rynkowych.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne