Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Przygotowanie SWZ dla zamówień klasycznych

Data publikacji: 26-02-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Doradzamy, jak opracować specyfikację w przypadku zamówień klasycznych udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym bez negocjacji lub z negocjacjami fakultatywnymi.

 

Niniejszy artykuł wskazuje, jak sporządzić specyfikację warunków zamówienia (dalej: SWZ) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019; dalej: nowe pzp) w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego1 prowadzonych w następujących trybach:

 

  • przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 i n. nowego pzp – w postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza (dalej: postępowania unijne);
  • podstawowym bez negocjacji lub z negocjacjami fakultatywnymi, o którym mowa w art. 275 pkt 1 i 2 i n. nowego pzp – w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne (dalej: postępowania krajowe)2.

 

Zakres SWZ dla postępowań unijnych określono w art. 134 nowego pzp, a dla postępowań krajowych – w art. 281 nowego pzp.
Przepisy wspólne dla postępowań unijnych i krajowych określono zaś w art. 266 nowego pzp. Są to w szczególności przepisy dotyczące: udzielania zamówienia w częściach, dopuszczenia składania ofert częściowych, zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, wadium, opisu przedmiotu zamówienia, przedmiotowych środków dowodowych, podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, udostępniania zasobów, podmiotowych środków dowodowych. Wspólne są także – choć nie stanowi o tym art. 266 nowego pzp – przepisy o poprawianiu omyłek, badaniu rażąco niskiej ceny, odrzucaniu ofert, kryteriach oceny ofert i okresie związania ofertą, a także regulacje dotyczące umów w sprawie zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, mediacji i koncyliacji. Z tego też względu niektóre z postanowień SWZ będą miały bardzo podobne – lub wręcz tożsame – brzmienie w postępowaniach unijnych i krajowych.


Zaproponowany w treści artykułu podział SWZ na poszczególne części ma na celu odniesienie się do wszystkich elementów obu procedur. Przygotowując swoje formularze SWZ, zamawiający może te części przestawiać i łączyć zgodnie z praktyką przyjętą w swojej jednostce. Części, które nie będą miały zastosowania w konkretnym postępowaniu, można oczywiście pominąć.
Przywoływane w treści poniższych wskazówek przepisy zostały zredagowane w celu dostosowania do trybów, w których jest udzielane zamówienie.

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

W pierwszej części SWZ zamawiający podaje nazwę i adres zamawiającego, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. W części tej mogą też zostać zamieszczone dane osoby uprawnionej do komunikowania się z wykonawcami.
Komunikacja telefoniczna (ustna) dopuszczalna jest zgodnie z art. 61 ust. 2 nowego pzp w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia i ofert – o ile treść tej komunikacji jest udokumentowana.
Treść tej części SWZ może być tożsama w postępowaniach unijnych i krajowych.


II. Strona internetowa prowadzonego postępowania
W kolejnej części SWZ zamawiający podaje adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Adres tej strony będzie, co do zasady, powiązany z platformą zakupową, na której zamawiający prowadzi postępowanie.
W tej części SWZ można także podać instrukcje korzystania przez wykonawców z wybranej platformy. Treść tej części SWZ może być tożsama w postępowaniach unijnych i krajowych.
 

III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie unijne – przetarg nieograniczony (art. 132 i n. nowego pzp).
Postępowanie krajowe – tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami (art. 275 ust. 1 i 2 i n. nowego pzp).


IV. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej
W nowym pzp nie określono obowiązku podawania w SWZ przebiegu procedury wyboru oferty najkorzystniejszej – wynika ona z wielu przepisów nowego pzp, które zamawiający musi sobie samodzielnie uporządkować.

 

Postępowania unijne
W zakresie przebiegu wybranej procedury jako minimum ustawodawca nakazuje w przetargu nieograniczonym podać informację o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 nowego pzp, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny (dzisiejsza procedura odwrócona).
Przykładowo przy zastosowaniu procedury odwróconej ta część SWZ mogłaby przyjąć następujące brzmienie:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w części (…) SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w części (…) SWZ.
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części (…) SWZ.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych – podstawy odrzucenia określono w części (…) SWZ.  (Gdy zamawiający ich w SWZ nie przywołuje, może w tym miejscu odesłać wykonawcę do art. 226 nowego pzp).
4. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu3 na formularzu jednolitego dokumentu; zamawiający będzie wymagał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
6. Jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia na formularzu jednolitego dokumentu – potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, to zamawiający przeprowadzi ponowne badanie i ocenę ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający będzie kontynuował procedurę ponownego badania i oceny ofert – o której mowa w ust. 6 – do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

(Opracowano na podstawie art. 3 pkt 3, art. 57, 139 i 226 nowego pzp).

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes zarządu OSKZP, członek Rady Zamówień Publicznych, członek Rady KIG, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne