Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 03-01-2008
Tagi:    kosztorys   konsorcjum   siwz   pełnomocnictwo

Przedstawiamy przykładowe wyroki, wydane jeszcze przez zespoły arbitrów przed 5 grudnia 2007 r., kiedy to funkcję rozpatrywania odwołań przejęli członkowie Krajowej Izby Odwoławczej.


Spóźnione odwołanie

sygn. akt UZP/ZO/0-1333/07


Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Wykonawca A pismem z dnia 17.10.2007 r. złożył w tym postępowaniu protest na czynności zamawiającego, tj. wybór najkorzystniejszej oferty oraz zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy B oraz odrzucenia jego oferty. Wykonawca B pismem z dnia 22.10.2007 r. zgłosił przystąpienie do postępowania protestacyjnego po stronie zamawiającego. Zamawiający rozstrzygnął protest w ten sposób, że uwzględnił go w części zarzutów dotyczących złożenia nieprawdziwych informacji przez wykonawcę B oraz niespełnienia warunku udziału określonego w pkt 8.3 siwz. W pozostałym zakresie zamawiający zarzuty protestu oddalił jako bezzasadne. Wykonawca B nie zgodził się z rozstrzygnięciem protestu i wniósł odwołanie do prezesa UZP. Zgodnie z art. 184 ust. 2 Pzp, odwołanie wnosi się do prezesa UZP w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa UZP. Na posiedzeniu zespołu arbitrów zamawiający wykazał, iż kopię odwołania otrzymał 5.11.2007 r., a więc po terminie na wniesienie odwołania. Wprawdzie z okazanego przez odwołującego dowodu nadania wynika, iż przesyłki do prezesa UZP i zamawiającego zostały nadane tego samego dnia, tj. 30.10.2007 r., jednakże nastąpiło to bezskutecznie, mając na względzie treść art. 184 ust. 2 Pzp. W ocenie arbitrów skuteczność zachowania terminu poprzez złożenie w placówce operatora publicznego zastrzeżona jest wyłącznie dla wniesienia odwołania do prezesa UZP. Wobec powyższego zespół arbitrów uznał, że odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 8 Pzp, albowiem odwołujący się nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 184 ust. 2 Pzp. Odwołanie zostało w związku z tym odrzucone.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne