Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 03-01-2008
Tagi:    kosztorys   konsorcjum   siwz   pełnomocnictwo

Przedstawiamy przykładowe wyroki, wydane jeszcze przez zespoły arbitrów przed 5 grudnia 2007 r., kiedy to funkcję rozpatrywania odwołań przejęli członkowie Krajowej Izby Odwoławczej.


Spóźnione odwołanie

sygn. akt UZP/ZO/0-1333/07


Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Wykonawca A pismem z dnia 17.10.2007 r. złożył w tym postępowaniu protest na czynności zamawiającego, tj. wybór najkorzystniejszej oferty oraz zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy B oraz odrzucenia jego oferty. Wykonawca B pismem z dnia 22.10.2007 r. zgłosił przystąpienie do postępowania protestacyjnego po stronie zamawiającego. Zamawiający rozstrzygnął protest w ten sposób, że uwzględnił go w części zarzutów dotyczących złożenia nieprawdziwych informacji przez wykonawcę B oraz niespełnienia warunku udziału określonego w pkt 8.3 siwz. W pozostałym zakresie zamawiający zarzuty protestu oddalił jako bezzasadne. Wykonawca B nie zgodził się z rozstrzygnięciem protestu i wniósł odwołanie do prezesa UZP. Zgodnie z art. 184 ust. 2 Pzp, odwołanie wnosi się do prezesa UZP w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa UZP. Na posiedzeniu zespołu arbitrów zamawiający wykazał, iż kopię odwołania otrzymał 5.11.2007 r., a więc po terminie na wniesienie odwołania. Wprawdzie z okazanego przez odwołującego dowodu nadania wynika, iż przesyłki do prezesa UZP i zamawiającego zostały nadane tego samego dnia, tj. 30.10.2007 r., jednakże nastąpiło to bezskutecznie, mając na względzie treść art. 184 ust. 2 Pzp. W ocenie arbitrów skuteczność zachowania terminu poprzez złożenie w placówce operatora publicznego zastrzeżona jest wyłącznie dla wniesienia odwołania do prezesa UZP. Wobec powyższego zespół arbitrów uznał, że odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 8 Pzp, albowiem odwołujący się nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 184 ust. 2 Pzp. Odwołanie zostało w związku z tym odrzucone.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne