Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Kontrole programów operacyjnych

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Projekty przeprowadzane w ramach programów operacyjnych, korzystające z funduszy UE, przechodzą szereg kontroli. Podobnie jak instytucje odpowiedzialne za nadzór i wdrażanie danego programu.
 
Kończy się kolejna perspektywa finansowa, w której korzystamy ze środków finansowych Unii Europejskiej, obejmująca lata 2014–2020. Aby prawidłowo kwalifikować wydatki pod kątem zgodności z danym programem operacyjnym oraz przepisami krajowymi i unijnymi, a w konsekwencji – umożliwić ich certyfikowanie do Komisji Europejskiej, każdy projekt przechodzi szereg kontroli przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Kontrolą objęte są również instytucje odpowiedzialne za nadzór i wdrażanie danego programu operacyjnego.
 
Kontrola na każdym etapie realizacji inwestycji
 
W trakcie wdrażania programów operacyjnych każda instytucja zarządzająca (dalej: IZ) musi przeprowadzać kontrole poszczególnych projektów na wszystkich płaszczyznach ich realizacji, tj.:
 
1) kontrole dotyczące zdolności podmiotu do realizacji inwestycji i jego przygotowania administracyjnego;
2) kontrole mające na celu weryfikację wydatków, obejmujące m.in. weryfikację wniosków o płatność beneficjenta, kontrolę w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta oraz kontrole krzyżowe;
3) kontrole na zakończenie realizacji projektu;
4) kontrole trwałości projektu.
 
IZ realizuje także kontrole systemowe, których celem jest weryfikacja skuteczności procesu zarządzania i kontroli danym programem operacyjnym.
Zasady prowadzenia wspomnianych wyżej kontroli zostały uszczegółowione w „Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020” (dalej: Wytyczne), wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
 
Przygotowanie beneficjenta do realizacji przedsięwzięcia
 
Kontrola zdolności wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie projektu dotyczy w szczególności weryfikacji procedur obowiązujących w zakresie realizacji projektów oraz sprawdzenia potencjału administracyjnego planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Kontrole te prowadzone są po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. Wyjątkowo kontrola może być przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, o ile potencjalny wnioskodawca wyrazi pisemną zgodę na poddanie się takiej kontroli.
 
Weryfikacja wydatków
 
Dokonywanie weryfikacji wydatków polega na sprawdzeniu, czy zamawiane produkty i usługi zostały faktycznie dostarczone (wykonane), a wydatki zostały faktycznie poniesione. Dodatkowo IZ sprawdza zgodność wydatków z danym programem operacyjnym (kwalifikowalność) oraz zasadami unijnymi i krajowymi. Proces weryfikacji wydatków obejmuje: 
 
a) weryfikację wniosków o płatność składanych przez beneficjenta;
b) kontrolę projektu w miejscu realizacji lub w siedzibie beneficjenta;
c) kontrolę krzyżową.
 
Weryfikacja wniosków o płatność
 
Weryfikacji podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami. Podczas oceny dokumentów instytucja weryfikująca korzysta dodatkowo z innych posiadanych przez siebie informacji, np. z wyników kontroli przeprowadzonych przez siebie lub inną instytucję. Celem weryfikacji wniosku o płatność jest potwierdzenie kwalifikowalności wydatków współfinansowanych ze środków unijnych, krajowych lub wkładu włas­nego, które zostały ujęte w tym wniosku. Weryfikacja obejmuje:
 
  • poprawność wypełnienia wniosku od strony formalnej i rachunkowej;
  • poprawność zakwalifikowania wydatków do refundacji lub rozliczenia;
  • zgodność realizacji zakresu rzeczowego projektu z umową o dofinansowanie lub decyzją o dofinansowaniu.
 
Weryfikacji podlega co najmniej próba dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych w każdym wniosku o płatność. W przypadku weryfikacji próby dokumentów instytucja weryfikująca przygotowuje w formie pisemnej metodykę doboru próby dokumentów do kontroli wniosku o płatność wraz z uzasadnieniem tej merytoryki.
 
Wnioski o płatność wraz z wymaganymi załącznikami składane są przez beneficjentów w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków o płatność. W związku z tym kontrola dokumentów przy weryfikacji tych wniosków prowadzona jest na podstawie elektronicznej wersji dokumentów, przekazywanych za pomocą systemu teleinformatycznego.
 
Weryfikacja wniosku o płatność dokumentowana jest przez wypełnienie listy sprawdzającej i jest przeprowadzana z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Oznacza to, że co najmniej ostateczna wersja wniosku o płatność jest weryfikowana przez dwie osoby.
 
[...]
 
Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne