Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Podstawowe przepisy nowej ustawy

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Iwona Ziarniak
Postępowanie o udzielenie zamówienia
 
Ustawodawca doprecyzował definicję postępowania o udzielenie zamówienia. To, co dotychczas wynikało z orzecznictwa i piśmiennictwa, zostało ujęte w definicji ustawowej określonej w art. 7 pkt 18 nowego pzp. Definicja ta wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia wszczynane jest przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert i że jest ono prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, a kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu. Na gruncie nowej ustawy nie ma już wątpliwości, że postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. A przez zamówienie należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług (art. 7 pkt 32 nowego pzp).
 
Zastosowanie przepisów pzp
 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 nowego pzp przepisy tej ustawy stosuje się do udzielania:
 
1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, przez zamawiających publicznych;
2) zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;
3) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych;
4) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 nowego pzp.
 
Wśród definicji w nowej ustawie pojawia się pojęcie zamówienia klasycznego (art. 7 pkt 33 pzp), przez które należy rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego, inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 
 
W nowym pzp zasadnicza zmiana względem obecnego stanu prawnego dotyczy minimalnej wartości zamówienia, od której uzależnione jest zastosowanie przez zamawiającego przepisów ustawy. Wyznacznikiem jest nie próg wyrażony w euro, ale kwota 130 000 polskich złotych. Ponadto w nomenklaturze ustawowej pojawiają się „zamówienia bagatelne”. Są to zamówienia klasyczne udzielane przez zamawiających publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł. 
 
[...]
 
Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne