Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Poręczenie czy gwarancja

Data publikacji: 03-01-2008 Autor: Adam Wiktorowski

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest formą kaucji finansowej, zabezpieczającą zamawiającego przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę.

Podstawową funkcją zabezpieczenia jest umożliwienie zamawiającemu zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów z kwoty zabezpieczenia bez konieczności występowania na drogę sądową. Przy braku zabezpieczenia zamawiający zobowiązany byłby dochodzić np. wykonania zastępczego umowy lub należnej kary umownej w oparciu o art. 471 kodeksu cywilnego (dalej: kc) na drodze sądowej.

Odszkodowanie

Art. 471 kc określa zasady ogólne, na jakich wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Dopóki świadczenie, do jakiego zobowiązany jest wykonawca, można spełnić, zamawiający ma przede wszystkim roszczenie o jego wykonanie w naturze. Zamawiającemu przysługuje w tej sytuacji, zgodnie z przepisami kc, możliwość skorzystania z drogi sądowej oraz odpowiednich, nieodzownych w tej sytuacji środków egzekucyjnych. Może także żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki wykonawcy. Dopiero w przypadku niewykonania zobowiązania i gdy nie zachodzą równocześnie inne przesłanki wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego, wcześniejsze roszczenie o wykonanie przekształca się w roszczenie odszkodowawcze. Uzyskanie odszkodowania związane jest jednak z długotrwałym procesem cywilnoprawnym i koniecznością udowodnienia bezpośredniego związku pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy a powstałą szkodą. Gdy nie ma szkody, nie ma podstawy żądania zadośćuczynienia roszczeniu. Wykonawca może doprowadzić do uwolnienia się od odpowiedzialności (ekskulpacji) poprzez udowodnienie rzeczywistej przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i dodatkowo, że przyczyna ta nie uzasadnia jego odpowiedzialności lub przy wykonywaniu zobowiązania nie doprowadził do szkody w sposób zawiniony. Znacznie szybsza jest droga zaspokojenia roszczenia z kwoty zabezpieczenia. Przed skorzystaniem z instytucji zabezpieczenia, zamawiający musi wystąpić do wykonawcy z roszczeniem, podając podstawę prawną i faktyczną, a po bezskutecznym zaspokojeniu roszczenia – wezwać wykonawcę do zapłaty określonej sumy pod rygorem uruchomienia zabezpieczenia. Brak zapłaty w określonym terminie pozwala zamawiającemu uruchomić należną kwotę z zabezpieczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne