Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Umowa ramowa na nowo

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Agata Smerd
Na jakich zasadach i po spełnieniu jakich warunków zamawiający będzie mógł korzystać z umów ramowych na gruncie nowej ustawy? Co się w tym zakresie zmieni względem obowiązujących obecnie przepisów? 
 
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod pozycją 2019 (dalej: nowe pzp), już w art. 1 odsyła czytelnika do regulacji dotyczących zamówień publicznych i konkursów udzielanych za pomocą szczególnych instrumentów i procedur w zakresie zamówień, określonych w dziale IV nowego pzp (zob. ramka: Szczególne.…). Wśród wymienionych tam instrumentów znajduje się także umowa ramowa.
 
Pierwszy ogląd nowych przepisów wskazuje zatem na wyraźne rozróżnienie trybów udzielenia zamówienia prowadzących do zawarcia umowy od innych instrumentów i procedur. 
W zakresie umowy ramowej nowy stan prawny utrzymuje w mocy pogląd, zgodnie z którym umowa ramowa nie jest trybem prowadzącym do udzielenia zamówienia i nie stanowi zobowiązania do wykonania określonych świadczeń składających się na przedmiot zamówienia.
 
Wyrok KIO z 28 lutego 2018 r. (KIO 285/18)
„Zawarcie umowy ramowej nie oznacza udzielenia zamówienia publicznego, jak również nie nakłada na Wykonawców obowiązku złożenia oferty na zaproszenie Zamawiającego”.
 
Nowe pzp nie zmienia istotnie również definicji umowy ramowej. Zgodnie z tą definicją (art. 7 pkt 26 nowego pzp) umową ramową jest umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
 
Umowa ramowa – przeprowadzenie postępowania
 
W myśl art. 99 obecnie obowiązującego pzp zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisy nowego pzp wprowadzają w tym zakresie zmianę (zob. art. 311 nowego pzp), wyłączając z tego katalogu tryb zamówienia z wolnej ręki. Wedle nowych regulacji umowy ramowe dla zamówień klasycznych o wartości równej i przekraczającej progi UE mogą być zawarte po przeprowadzeniu postępowania w jednym z następujących trybów:
 
 • przetargu ograniczonego;
 • przetargu nieograniczonego;
 • negocjacji z ogłoszeniem;
 • dialogu konkurencyjnego;
 • partnerstwa innowacyjnego.

 

Natomiast umowy ramowe w przypadku zamówień o wartości krajowej będą mogły być zawierane po przeprowadzeniu postępowania w trybie:
 
 • podstawowym lub
 • partnerstwa innowacyjnego.

 

Prowadzenie postępowania w celu zawarcia umowy ramowej będzie się odbywać zgodnie z zasadami odpowiednimi dla każdego z trybów postępowań, w zależności od progów kwotowych.
 
W celu ustalenia, jaki próg kwotowy będzie obowiązujący dla danego zamówienia, należy oszacować wartość umowy ramowej. W tym zakresie przepisy nie ulegają zmianie – nadal wartością szacunkową umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej. Należy przy tym pamiętać, że zakazane jest wykorzystywanie umowy ramowej w celu ograniczenia konkurencji. 
 
Nowością w przepisach jest natomiast dodatkowa podstawa do unieważnienia postępowania o zawarcie umowy ramowej (niezależnie od progu), która miała być zawarta z więcej niż jednym wykonawcą – unieważnienie następuje w takim przypadku, jeśli wpłynęły mniej niż dwie oferty lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu.
 
Dalsze procedowanie po zawarciu umowy ramowej
 
Dotychczasowe przepisy dotyczące procedowania w przypadku chęci zawarcia umowy ramowej budzą wiele wątpliwości co do ich stosowania. Regulacje nie są czytelne, a spowodowane jest to mnogością rozwiązań wyspecyfikowanych w art. 101a ust. 1 obecnie obowiązującego pzp.
 
Nowe regulacje w swoich założeniach mają być czytelniejsze i przyjaźniejsze. Procedura ustanowienia umowy ramowej została określona w art. 313 i 314 nowego pzp. Przepis art. 313 dotyczy przypadku, gdy zamawiający zawarł umowę ramową z tylko jednym wykonawcą. Jego treść nie budzi większych wątpliwości – w takiej sytuacji zamawiający udziela zamówienia na warunkach zamówienia określonych w umowie ramowej, bez przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia. Należy to rozumieć w ten sposób, że zamawiający udziela zamówienia bez organizowania kolejnych postąpień czy bez ponownego zwracania się do wykonawcy o złożenie oferty wykonawczej (co w dalszej części tekstu określane jest mianem minikonkursu1).
 
Natomiast gdy zamawiający zawarł umowę ramową z większą liczbą wykonawców, wówczas obliguje go procedura wskazana w art. 314 nowego pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający może zdecydować, czy udziela zamówienia:
 
 1. bez minikonkursu;
 2. z minikonkursem;
 3. w opcji mieszanej (tzn. część zamówień bez minikonkursu, a część z minikonkursem).
 
Zamówienia bez minikonkursu
 
Zamawiający będzie korzystał z możliwości udzielenia zamówienia bez dodatkowego postępowania zgodnie z warunkami zamówienia wynikającymi z umowy ramowej, w sytuacji gdy w umowie ramowej określono:
 
 • wszystkie warunki wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw, oraz 
 • warunki wyboru wykonawców, którzy wykonają zamówienie.
 
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowego pzp w takiej sytuacji zamawiającego nie obciążają obowiązki dotyczące m.in.: oszacowania wartości zamówienia jednostkowego, powołania komisji przetargowej, stosowania elektronicznych środków komunikacji, ponownej weryfikacji podmiotowej wykonawcy czy też sporządzenia protokołu.
 
Zamówienia z minikonkursem
 
Opcja z minikonkursem będzie mogła zostać wykorzystana w przypadku, gdy nie wszystkie warunki wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zostaną określone w umowie ramowej. Dokumenty zamówienia powinny dookreślać istniejące warunki zamówienia lub – w razie potrzeby – wskazywać nowe lub dodatkowe warunki, których nie było w pierwotnej umowie ramowej. 
 
Zgodnie z art. 314 ust. 3 nowego pzp zamawiający udziela zamówienia na tych samych (i – w razie potrzeby – na bardziej sprecyzowanych) warunkach zamówienia, które stosowano przy zawarciu umowy ramowej, oraz, w stosownych przypadkach, na innych warunkach zamówienia wskazanych w dokumentach zamówienia dotyczących umowy ramowej. Wykonawcy składają swoje oferty z uwzględnieniem tych warunków.
 
[...]
 
Agata Smerd
szkoleniowiec, praktyk, autorka licznych publikacji z zakresu pzp; koordynuje realizację polityk zakupowych w projekcie środowiskowym; pełni funkcję inspektora ochrony danych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne