Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Obowiązkowe kary umowne

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B.Brosz
W obecnym stanie prawnym podwykonawcy robót budowlanych korzystają z dwutorowej ochrony przed ryzykiem nierzetelnie rozliczającego się z nimi wykonawcy: na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i na podstawie pzp.
 
W związku z zaobserwowanymi zatorami płatniczymi podczas realizacji inwestycji drogowych i obiektów infrastruktury sportowej ustawodawca podjął działania legislacyjne gwarantujące w szczególności zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane. Korzystanie z usług podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego, w szczególności obejmującego roboty budowlane, jest w praktyce bardzo powszechnym zjawiskiem. Rzadko zdarza się sytuacja, w której jeden podmiot jest w stanie kompleksowo zrealizować całość przedmiotu zamówienia, na który składa się szereg specjalistycznych i bardzo zróżnicowanych prac. Dzięki podzleceniu części prac korzyść jest trójstronna: podwykonawca (którym często jest niewielka firma albo wyspecjalizowana w wąskim zakresie) zyskuje kolejne zlecenia; wykonawca nie musi utrzymywać stale w gotowości niewykorzystywanych zasobów sprzętowych i ludzkich, a zamawiający otrzymuje wykonane zamówienie.
 
Nowelizacja pzp, dokonana ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dała zamawiającemu narzędzia, dzięki którym ma on realny wpływ na wywiązywanie się wykonawcy ze swoich zobowiązań względem podwykonawcy. Jednym z instrumentów dyscyplinujących wykonawcę w tym zakresie jest obowiązek uwzględnienia w umowie o roboty budowlane postanowień dotyczących zapłaty przez wykonawcę kar umownych z tytułu:
 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
Katalog tych kar wynika wprost z treści art. 143d ust. 1 pkt 7 pzp, przy czym ustalenie ich wysokości ustawodawca pozostawił w gestii zamawiającego.
 
O tym, że zamawiający nie może zaniechać ustalenia kar umownych w sytuacjach wymienionych w art. 143d ust. 1 pkt 7 pzp, przypomniała KIO w ramach jednej z przeprowadzonych kontroli uprzednich.
 
[...]
 
Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne