Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Odwołanie na zapisy siwz

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Zakresem zaskarżenia w ramach odwołania wobec zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być objęty każdy element siwz – zarówno zapisy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, jak i opis kryteriów oceny ofert czy wzór umowy.
 
Część wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego sceptycznie podchodzi do możliwości złożenia odwołania na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, albo z uwagi na brak czasu na analizę siwz tuż po jej opublikowaniu i na ocenę, jakie jej zapisy mogą stanowić barierę w ubieganiu się o dane zamówienie, albo ze względu na brak wiary w skuteczność (efektywność) tego środka zaskarżenia. Tymczasem prawidłowo sporządzone odwołanie na zapisy siwz może się stać podstawą do dialogu między zamawiającym a wykonawcą, w wyniku którego obie strony uzyskają oczekiwane przez siebie rezultaty – zamawiający większą liczbę ofert złożonych w postępowaniu (a więc większą szansę na uzyskanie faktycznie najkorzystniejszej oferty rynkowej), a wykonawca możliwość konkurowania o konkretne zamówienie na zasadach rynkowych. 
 
Co można zaskarżyć w siwz?
 
W zasadzie każdy element siwz może się stać podstawą składanego w sprawie odwołania. Można więc zaskarżyć zarówno zapisy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia (w tym do zasad i terminów wykonania przedmiotu zamówienia) – i taki zarzut w praktyce pojawia się najczęściej, jak i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert czy wreszcie wzór umowy, która w istocie doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia. Ten ostatni element siwz, choć w praktyce może się okazać najistotniejszy z punktu widzenia wykonawcy, bardzo często bywa przez wykonawców pomijany czy czytany na końcu, kiedy już upłynął termin na złożenie odwołania wobec zapisów siwz (wynoszący odpowiednio 5 lub 10 dni od dnia opublikowania siwz na stronie internetowej zamawiającego przy przetargu ograniczonym lub przekazania siwz wykonawcom w innych trybach, gdzie występuje ten dokument). Z drugiej strony – trudno co prawda przekonać Krajową Izbę Odwoławczą do tego, że narzucony przez zamawiającego wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zbyt jednostronny i nie uwzględnia interesów wykonawcy, jednak nie jest to niemożliwe. W dorobku Izby można znaleźć wiele orzeczeń wskazujących na konieczność zmiany zapisów wzoru umowy, czy to odnoszących się do warunków realizacji zamówienia, czy to do rozkładu ryzyka w umowie zamówieniowej, w tym sposobu skonstruowania kar umownych. 
 
We wszystkich przywołanych sprawach Izba stanęła na stanowisku, że choć zamawiający – jako gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ma prawo ukształtować zapisy siwz w taki sposób, by odzwierciedlały one jego potrzeby, to jednak przyznana mu swoboda ma pewne granice i zamawiający nie może przerzucać na wykonawców wszelkich ryzyk związanych z realizacją zamówienia, w tym w szczególności takich, których działający z należytą starannością wykonawca nie jest w stanie określić i w ślad za tym ująć w cenie ofertowej. 
 
Jak sporządzić odwołanie wobec zapisów siwz?
 
Punktem wyjścia dla każdego odwołania są zarzuty, które zgodnie z art. 192 ust. 7 pzp wyznaczają zakres rozpoznania odwołania przez Izbę. Podobnie jest w przypadku odwołań składanych wobec zapisów siwz. Zarzutów nie stanowią przy tym wyłącznie wskazywane zazwyczaj w części wstępnej odwołania przepisy ustawy, których naruszenia – zdaniem odwołującego – dopuścił się zamawiający. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Izby zarzut to „określona okoliczność, na którą powołuje się wykonawca w związku z zachowaniem się zamawiającego, które zdaniem wnoszącego odwołanie prowadzić może do naruszenia konkretnych przepisów ustawy. Zarzut powinien zostać zmaterializowany, tj. dookreślony w konkretnym stanie faktycznym” (wyrok KIO z 31 lipca 2012 r., KIO 1495/12). Zakres zarzutów postawionych w danym odwołaniu wyznaczają więc okoliczności faktyczne podniesione przez wykonawcę w jego uzasadnieniu. W ślad za tym odwołujący w toku postępowania odwoławczego nie może wskazywać nowych okoliczności faktycznych, które mają świadczyć o naruszeniu przez zamawiającego zapisów ustawy. Takie działanie może zostać uznane za niedopuszczalną próbę rozszerzenia zarzutów odwołania. 
 
W przypadku odwołania na zapisy siwz obok określenia podstaw faktycznych zarzutów równie ważne jest określenie żądań odwołania, tj. wskazanie oczekiwanego przez wykonawcę sposobu zmodyfikowania zapisów siwz. Żądanie w takich sprawach powinno być jednoznaczne, tj. powinno wskazywać, jaki zapis siwz należy usunąć lub zmodyfikować, a jeśli wykonawca żąda modyfikacji zapisu siwz, należy ponadto wskazać, na czym owa modyfikacja ma polegać. Tak określone żądania powinny przy tym korespondować z podniesionym w sprawie zarzutem, a więc – jak wskazano wyżej – mieć uzasadnienie, związek z podniesionymi w sprawie okolicznościami faktycznymi, które mają wskazywać na naruszenie przepisów prawa. 
 
[...]
 
Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM) 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne