Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Rok 2020 dla wykonawcy

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Iwona Ziarniak

Rok 2020 jest szczególny dla uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce. To czas stosowania dotychczasowych przepisów Prawa zamówień publicznych, zdobywania praktyki w komunikowaniu się z zamawiającym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz nauki przepisów nowej ustawy.

 

Postępowania w 2020 r. według dotychczasowych przepisów
 
Przez cały rok 2020 postępowania organizuje się i przeprowadza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843; dalej: obecnie obowiązujące pzp), a zamawiający są zobowiązani do przestrzegania przepisów tej ustawy, jeśli wartość udzielanych przez nich zamówień przekracza kwotę 30 tys. euro (próg bagatelności). Gdy wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, stosuje się uproszczone procedury (m.in. obowiązują skrócone terminy składania ofert, ogłoszenia są publikowane tylko w polskim Biuletynie Zamówień Publicznych, wykonawcy nie składają jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, lecz oświadczenia własne, i nie przysługują im środki ochrony prawnej wobec każdej czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego). 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020, wykonawca będzie się komunikować z zamawiającym – w zależności od wartości zamówienia – albo w sposób tradycyjny, albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniach poniżej progów unijnych obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej został przesunięty na 1 stycznia 2021 r. W tzw. krajowych postępowaniach dokumenty w postępowaniu składane są pisemnie, z włas­noręcznym podpisem osób umocowanych do reprezentowania wykonawcy. 
 
W 2020 roku obowiązek pełnej elektronizacji zamówień dotyczy postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego oraz postępowań, których wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza. W tych postępowaniach wykonawcy sporządzają oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a pzp, w tym JEDZ, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w celu ich złożenia korzystają z narzędzi umożliwiających złożenie oferty lub wniosku, jak platforma miniPortal udostępniona przez UZP lub inne komercyjne rozwiązanie wybrane przez zamawiającego. Aby skutecznie złożyć ofertę w takim postępowaniu, wykonawca nie może czekać na ostatnią chwilę, a ponadto musi zapoznać się z wymaganiami administratora platformy, zadbać o zaplecze techniczne i organizacyjne, złożyć ofertę w wymaganym formacie i prawidłowo ją podpisać. Jak wskazuje aktualne orzecznictwo, ważne jest dokumentowanie podejmowanych w trakcie składania oferty czynności, bieżące zgłaszanie problemów zamawiającemu/operatorowi platformy i posiadanie dowodów na ich zaistnienie.
 
[...]
 
Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne” 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne