Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Mariusz Partyka
Omawiamy instytucję prawną, jaką jest ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, a także wskazujemy konsekwencje, na jakie naraża się zamawiający w przypadku nieopublikowania takiego ogłoszenia.
 
Normy art. 95 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nakładają na zamawiającego obowiązek, by po zawarciu umowy:
  • w przypadku zamówienia lub umowy ramowej o wartości mniejszej niż próg określony w art. 11 ust. 8 pzp – zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
  • w przypadku zamówienia lub umowy ramowej, których wartość jest równa temu progowi lub go przekracza – przekazać ogłoszenie Urzędowi Publikacji UE. 
 
Zróżnicowanie czynności określonych w ww. obowiązku wynika oczywiście z faktu, że w BZP zamawiający de facto publikuje ogłoszenia sam, a w przypadku publikatora UE – jedynie przekazuje ogłoszenie do publikacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że o wyborze publikatora decyduje wartość zamówienia, a więc kwota ustalona zasadniczo przed wszczęciem postępowania, a nie cena oferty czy wynagrodzenie zawarte w umowie. Maksymalny termin na dokonanie publikacji określono na 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
Umiejscowienie oraz brzmienie normy art. 95 ust. 1 i 2 pzp wskazuje na to, że zamawiający zobowiązany jest do publikacji (przekazania) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezależnie od trybu, w jakim przeprowadzono postępowanie (oraz dodatkowo w przypadku zawarcia umowy ramowej). Jeżeli tylko do danego postępowania pzp ma zastosowanie i doszło do zawarcia umowy, to ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkowe. W sytuacji gdy postępowanie jest podzielone na części (z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych), można ogłoszenie publikować każdorazowo po zawarciu umowy w danym zakresie albo dopiero po zawarciu ostatniej z umów. Pierwsze rozwiązanie będzie lepsze z punktu widzenia funkcji informacyjnych ogłoszenia w przypadku, gdy między datami zawarcia umów w poszczególnych zakresach upływa dłuższy czas. 
 
Zakres i cel ogłoszenia
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera szereg informacji związanych z samą procedurą, a także z zawartą umową, w tym m.in. krótki opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, informacje o złożonych ofertach oraz datę udzielenia zamówienia czy wartość umowy. W przypadku trybów zamówienia z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę należy ponadto podać w ogłoszeniu uzasadnienie wyboru trybu. 
 
Celem publikacji tego ogłoszenia jest umożliwienie innym podmiotom, głównie wykonawcom, zapoznania się z przebiegiem postępowania, a także umożliwienie kontroli przeprowadzonych przez zamawiającego czynności: w szczególności co do wyboru trybu, określenia wartości szacunkowej (do pewnego stopnia) czy wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Kiedy nie ma obowiązku publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
 
Generalnie rzecz ujmując, można stwierdzić, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy tych postępowań, w których wybrano najkorzystniejszą ofertę, oraz zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki lub postępowań, w wyniku których zawarto umowę ramową. Tak więc ustawa nie zobowiązuje zamawiającego do przekazania ogłoszenia, jeżeli postępowanie zostało unieważnione1, a także we wszelkich innych przypadkach, gdy z różnych powodów nie doszło do zawarcia umowy, a postępowania nie unieważniono (np. wybrany jedyny wykonawca odstąpił od zawarcia umowy). Z drugiej strony zamawiający może wykorzystać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do poinformowania wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów o unieważnieniu postępowania, jego wzory udostępnione w BZP czy w Publikatorze UE zawierają bowiem stosowne informacje w tym zakresie. Ogłoszenie w BZP przewiduje w szczególności możliwość poinformowania o unieważnieniu niektórych zakresów zamówienia, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, a ogłoszenie Urzędu Publikacji UE zawiera informacje o nieudzieleniu zamówienia. 
 
[...]
 
Mariusz Partyka
prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne