Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Mariusz Partyka
Omawiamy instytucję prawną, jaką jest ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, a także wskazujemy konsekwencje, na jakie naraża się zamawiający w przypadku nieopublikowania takiego ogłoszenia.
 
Normy art. 95 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nakładają na zamawiającego obowiązek, by po zawarciu umowy:
  • w przypadku zamówienia lub umowy ramowej o wartości mniejszej niż próg określony w art. 11 ust. 8 pzp – zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
  • w przypadku zamówienia lub umowy ramowej, których wartość jest równa temu progowi lub go przekracza – przekazać ogłoszenie Urzędowi Publikacji UE. 
 
Zróżnicowanie czynności określonych w ww. obowiązku wynika oczywiście z faktu, że w BZP zamawiający de facto publikuje ogłoszenia sam, a w przypadku publikatora UE – jedynie przekazuje ogłoszenie do publikacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że o wyborze publikatora decyduje wartość zamówienia, a więc kwota ustalona zasadniczo przed wszczęciem postępowania, a nie cena oferty czy wynagrodzenie zawarte w umowie. Maksymalny termin na dokonanie publikacji określono na 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
Umiejscowienie oraz brzmienie normy art. 95 ust. 1 i 2 pzp wskazuje na to, że zamawiający zobowiązany jest do publikacji (przekazania) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezależnie od trybu, w jakim przeprowadzono postępowanie (oraz dodatkowo w przypadku zawarcia umowy ramowej). Jeżeli tylko do danego postępowania pzp ma zastosowanie i doszło do zawarcia umowy, to ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkowe. W sytuacji gdy postępowanie jest podzielone na części (z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych), można ogłoszenie publikować każdorazowo po zawarciu umowy w danym zakresie albo dopiero po zawarciu ostatniej z umów. Pierwsze rozwiązanie będzie lepsze z punktu widzenia funkcji informacyjnych ogłoszenia w przypadku, gdy między datami zawarcia umów w poszczególnych zakresach upływa dłuższy czas. 
 
Zakres i cel ogłoszenia
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera szereg informacji związanych z samą procedurą, a także z zawartą umową, w tym m.in. krótki opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, informacje o złożonych ofertach oraz datę udzielenia zamówienia czy wartość umowy. W przypadku trybów zamówienia z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę należy ponadto podać w ogłoszeniu uzasadnienie wyboru trybu. 
 
Celem publikacji tego ogłoszenia jest umożliwienie innym podmiotom, głównie wykonawcom, zapoznania się z przebiegiem postępowania, a także umożliwienie kontroli przeprowadzonych przez zamawiającego czynności: w szczególności co do wyboru trybu, określenia wartości szacunkowej (do pewnego stopnia) czy wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Kiedy nie ma obowiązku publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
 
Generalnie rzecz ujmując, można stwierdzić, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy tych postępowań, w których wybrano najkorzystniejszą ofertę, oraz zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki lub postępowań, w wyniku których zawarto umowę ramową. Tak więc ustawa nie zobowiązuje zamawiającego do przekazania ogłoszenia, jeżeli postępowanie zostało unieważnione1, a także we wszelkich innych przypadkach, gdy z różnych powodów nie doszło do zawarcia umowy, a postępowania nie unieważniono (np. wybrany jedyny wykonawca odstąpił od zawarcia umowy). Z drugiej strony zamawiający może wykorzystać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do poinformowania wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów o unieważnieniu postępowania, jego wzory udostępnione w BZP czy w Publikatorze UE zawierają bowiem stosowne informacje w tym zakresie. Ogłoszenie w BZP przewiduje w szczególności możliwość poinformowania o unieważnieniu niektórych zakresów zamówienia, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, a ogłoszenie Urzędu Publikacji UE zawiera informacje o nieudzieleniu zamówienia. 
 
[...]
 
Mariusz Partyka
prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne