Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Centralny zamawiający w postępowaniu

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Jerzy Wysocki

Dzięki centralizacji procesów zakupowych możliwe jest zmniejszenie obciążeń kadrowych i finansowych. Wspólne zakupy umożliwiają przy tym zwiększenie efektywności działań przez usprawnienia logistyczne.

 

Centralizacja procesu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez wprowadzenie instytucji centralnego zamawiającego to element działań mających na celu profesjonalizację udzielania zamówień publicznych, a także sposób na zwiększenie efektywności i konkurencyjności procesów zakupowych. Wiele instytucji zamawiających jest powiązanych prawnie, organizacyjnie czy funkcjonalnie, co w sposób naturalny skłania je ku wspólnym działaniom. Dzięki wspólnym zakupom zamawiający mogą zmniejszyć obciążenia kadrowe, a co za tym idzie – również finansowe, a ponadto zwiększyć efektywność swoich działań przez usprawnienia logistyczne. 
 
Scentralizowane działania zakupowe 
 
Podstawowym źródłem prawa dotyczącego centralnego zamawiającego są przepisy dyrektywy 2014/24/UE, m.in. jej art. 37. Pojęcie „scentralizowane działania zakupowe” zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2014/24/UE jako działania prowadzone w trybie ciągłym w jednej z następujących form:
 
1) nabywanie dostaw lub usług z przeznaczeniem dla instytucji zamawiających;
2) udzielanie zamówień publicznych lub zawieranie umów ramowych na roboty budowlane, dostawy lub usługi z przeznaczeniem dla instytucji zamawiających.
 
Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) opisują instytucję centralnego zamawiającego w art. 15a–15d. Zgodnie z art. 15b ust. 1 pzp centralnym zamawiającym jest zamawiający prowadzący działalność w zakresie:
 
1) nabywania dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających;
2) udzielania zamówień lub zawierania umów ramowych, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi z przeznaczeniem dla zamawiających;
3) pomocniczych działań zakupowych.
 
Warto podkreślić, że przeprowadzane przez centralnego zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 pzp, mogą nabywać:
 
1) dostawy lub usługi od centralnego zamawiającego lub
2) dostawy, usługi lub roboty budowlane za pomocą dynamicznych systemów zakupów obsługiwanych przez centralnego zamawiającego lub na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego.
 
Jak funkcjonuje centralny zamawiający?
 
Zgodnie z przytoczonym wyżej prawem centralny zamawiający przeprowadza postępowania, w ramach których nabywa określone dostawy, usługi lub roboty budowlane z przeznaczeniem dla odpowiednich zamawiających. Centralny zamawiający może organizować postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w każdym z ośmiu trybów przewidzianych w pzp. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez centralnego zamawiającego wygląda tak samo jak w przypadku zamawiających, którzy samodzielnie takie postępowania przeprowadzają. Warto zwrócić uwagę na fakt, że centralny zamawiający ma prawo do prowadzenia dynamicznego systemu zakupów (art. 102 pzp), a korzystając z tej instytucji, jest zobowiązany, zgodnie z art. 15b ust. 4 pzp, wskazać w ogłoszeniu o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, czy z obsługiwanego przez niego systemu mogą korzystać inni zamawiający. Jak natomiast wskazuje art. 15d ust. 2 pzp, do udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów realizowanym przez centralnego zamawiającego posiadającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stosuje się przepisy obowiązujące w państwie, w którym siedzibę posiada ten zamawiający. 
 
Centralny zamawiający ma także prawo na mocy art. 99 pzp zawierać umowy ramowe. W treści art. 15b ust. 5 pzp zawarto regulację wskazującą, że centralny zamawiający może zawrzeć umowę ramową, na mocy której zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 pzp, będą uprawnieni do:
 
1) ponownego przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego wśród wykonawców objętych tą umową i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty;
2) wskazania, którzy wykonawcy wśród wykonawców objętych tą umową będą realizować składane przez nich zamówienie.
 
Analogicznie do zasad obowiązujących przy dynamicznym systemie zakupów zgodnie z art. 15d ust. 2 pzp do udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego posiadającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stosuje się przepisy obowiązujące w państwie, w którym siedzibę posiada ten zamawiający.
 
Należy podkreślić, że zgodnie z dyspozycją art. 15b ust. 6 pzp zamawiający ponosi odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z prawa zamówień publicznych w zakresie części postępowania, które przeprowadza samodzielnie, w szczególności:
 
1) za udzielanie zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez centralnego zamawiającego;
2) za udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego.
 
[...]
 
Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne