Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Przedmiotowe środki dowodowe w nowym pzp

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba

W przypadku gdy zamawiający wymaga od wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych, ma on obowiązek żądania środków związanych z przedmiotem zamówienia i proporcjonalnych do niego.

 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 11 wrześ­nia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp, nowa ustawa): „Przedmiotowe środki dowodowe są środkami służącymi zweryfikowaniu poprawności merytorycznej złożonej oferty”. Nowa regulacja dotycząca przedmiotowych środków dowodowych, określona w dziale II nowego pzp „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne” (rozdział I „Przygotowanie postępowania”, oddział 5), stanowi odpowiednik przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp), dotyczących:

  • oznakowania oraz certyfikatu lub sprawozdania (art. 30a i 30b);
  • dokumentów, które potwierdzają spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2004 r.).

 

Etykieta
 
Artykuł 106 nowego pzp, odnoszący się do etykiety, swoją treścią odpowiada regulacji z art. 30a obecnie obowiązującego pzp. W nowej ustawie pojęcie oznakowania zastąpiono pojęciem „etykieta”, którym to posługuje się ustawodawca unijny w dyrektywie klasycznej. 
 
Etykieta należy do przedmiotowych środków dowodowych, jest dokumentem, którego może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania przez oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi wymagań określonych dla zamówień o szczególnych cechach. W nowej ustawie, w ślad za dyrektywą klasyczną, jako przykładowe szczególne cechy zamówienia wymieniono cechy środowiskowe i społeczne. Zamawiający może ustanowić wymóg dotyczący określonej etykiety w opisie przedmiotu zamówienia, w opisie kryteriów oceny ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia, przy czym warunkiem określenia takiego żądania jest spełnienie łącznie wszystkich przesłanek wskazanych w art. 104 ust. 1 pkt 1–5 nowego pzp.
 
W obecnie obowiązującym pzp definicję oznakowania zamieszczono w słowniczku ustawowym (art. 2 pkt 16), natomiast na gruncie nowej ustawy definicja ta została ustanowiona w treści przepisu odnoszącego się do etykiety, tj. w art. 104 ust. 2. Samo jej brzmienie nie uległo istotnym zmianom, doprecyzowano jedynie, że pojęcie „określone wymagania” oznacza wymagania konieczne do uzyskania etykiety. 
 
Artykuł 106 ust. 3 nowego pzp stanowi odpowiednik obecnie obowiązującego art. 30a ust. 2. Jego treść dotyczy sytuacji, w której zamawiający nie wprowadza wymogów dotyczących spełnienia przez oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi wszystkich wymagań etykiety. W takim przypadku zamawiający ma obowiązek wskazania w miejscu, w którym żąda etykiety, tj. w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia, wymagań etykiety, które mają dla niego znaczenie.
 
Tak jak pod rządami obecnie obowiązującego pzp, w przypadku wymagania etykiety wskazanej z nazwy zamawiający ma obowiązek akceptowania wszystkich etykiet potwierdzających, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania równoważne do etykiety przez niego określonej. 
 
W art. 104 ust. 5 nowej ustawy (analogicznie do art. 30a ust. 4 obecnie obowiązującego pzp) określono przesłanki dopuszczalności złożenia przez wykonawcę odpowiednich środków dowodowych innych niż etykieta lub równoważna etykieta. Katalog innych środków ma charakter otwarty – ustawodawca wskazał jedynie przykładowo, że wykonawca może posłużyć się dokumentacją techniczną producenta. 
 
Warunkiem posłużenia się przez wykonawcę innymi środkami dowodowymi jest brak możliwości uzyskania określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, spowodowany okolicznościami niezależnymi od wykonawcy. 
 
Artykuł 104 ust. 6 nowej ustawy (odpowiednik art. 30a ust. 5 obecnie obowiązującego pzp) zakazuje żądania etykiety, która określa również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia. W tym kontekście w piśmiennictwie wskazuje się na nieproporcjonalność żądania przez zamawiającego przedłożenia oznakowania, którego uzyskanie wiązałoby się ze spełnieniem większej liczby wymogów niż wymogi przyjęte przez samego zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia.
 
[...]
 
Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter
Sebastian Zaręba
adwokat reprezentujący w KIO oraz w sprawach karnych i cywilnych zw. z zamówieniami publicznymi; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z komisjami przetargowymi 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne