Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Roboty budowlane przy zabytkach

Data publikacji: 03-01-2008 Autor: Paweł Stokłosa
Autor: fot. Ingram Publishing

Wykonywanie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków generuje szereg obowiązków, jakie musi spełnić zarówno zamawiający, jak i wykonawca.

Przed przystąpieniem do przygotowania oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, zamawiający musi dopełnić szeregu obowiązków, jakie nakładają na niego akty prawne bezpośrednio lub pośrednio dotyczące ochrony zabytków i opieki nad nimi. Podstawowym obowiązkiem zamawiającego, posiadającego tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe lub stosunek zobowiązaniowy) do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz w jego otoczeniu. Obowiązek ten nakłada art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm. – dalej: uoz). Pojęcie robót budowlanych zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm. – dalej: Pb). Jest to pojemna definicja, zaliczająca do robót budowlanych budowę, przebudowę, montaż, remont oraz rozbiórkę obiektu budowlanego.

Pozwolenie od konserwatora zabytków

Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru bądź w jego otoczeniu nie jest tożsame z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ i nie zwalnia z obowiązku uzyskania takiego pozwolenia lub dokonania zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami Pb (art. 36 ust. 8 uoz). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne