Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Rzetelne prowadzenie protokołu postępowania

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz
Rys. B. Brosz

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp w trakcie postępowania o zamówienie publiczne zamawiający prowadzi protokół tego postępowania. Wskazany przepis określa minimalny zakres informacji, jakie muszą znaleźć się w protokole.

 

Natomiast wzór protokołu został określony rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: rozporządzenie w sprawie protokołu). W szczególności protokół zawiera: określenie przedmiotu zamówienia; informacje o ewentualnym dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie danego postępowania; wskazanie osób wykonujących czynności w postępowaniu; miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu i siwz; zestawienie złożonych ofert, informacje o wezwaniu wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych ofert, a także wskazanie ofert odrzuconych, wykonawców wykluczonych i oferty najkorzystniejszej. W protokole zamieszcza się także informacje o ustalonej wysokości wartości szacunkowej zamówienia (pkt 2.4) oraz o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie (pkt 9.2). Wypełniając protokół postępowania, zamawiający musi mieć na uwadze odrębne definicje obu tych wartości. Nie można uznawać wysokości środków zabezpieczonych w budżecie za ustalony poziom wartości szacunkowej – działanie takie jest niezgodne z art. 32 ust. 1 pzp w zw. z § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania, co potwierdził Prezes UZP w jednej z prowadzonych przez siebie kontroli doraźnych następczych:

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej (UZP/DKUE/KD/4/2017)

„Należy wskazać na treść art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Tym samym dla określenia wartości zamówienia istotne znaczenie ma oszacowane z należytą starannością wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT. (…) W związku z powyższym wpisanie w pkt 2.4 protokołu postępowania jako wartości zamówienia kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. zaniechanie podania prawidłowej wartości szacunkowej zamówienia, stanowi naruszenie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania. Wskazane naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania”.

 

[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne