Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kontrola KND/23/18/DKZP

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Ewa Wiktorowska

Celem polemiki zawartej w niniejszym tekście jest wyrażenie braku zgody na sposób, w jaki analiza stanu faktycznego i przypisanie mu stanu prawnego zostały dokonane przez kontrolującego.
 

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Informacje o wynikach kontroli Prezesa Urzędu – postępowania wszczęte od 28.07.2016 r.” została zamieszczona informacja o wyniku kontroli doraźnej (sygnatura nr KND/23/18/DKZP)1, dotyczącej zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2112E na odcinku o długości 3,75 km od miejscowości Młogoszyn do miejscowości Siemienice oraz remont drogi wewnętrznej w miejscowości Malewo”.

Choć treść wskazanego w tym dokumencie uzasadnienia wydaje się dość kontrowersyjna, to z zamieszczonej informacji wynika, że zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do wyniku kontroli. A szkoda – takie zastrzeżenia warto byłoby wnieść chociażby po to, aby dopilnować sposobu, w jaki uchybienia zamawiającego zostały przedstawione opinii publicznej.

Stwierdzone naruszenia

W kontrolowanym postępowaniu zamawiający dokonał zmiany umowy, powołując się na niewłaściwą przesłankę z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), ale sama zmiana nie naruszała przepisów, gdyż zamawiający był uprawniony dokonać zmiany umowy, powołując się na inną lub inne przesłanki z ustawy. Pytanie więc, czy takie przypadki powinny być penalizowane, czy raczej powinny być podstawą do wskazania zamawiającemu poprawnej ścieżki działania.

Wartość kontrolowanego zamówienia wynosiła 5 445 674,64 złotych (co stanowiło równowartość kwoty 1 304 384,45 euro), w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp, określono na poziomie 1 815 224,88 zł (co stanowiło równowartość kwoty 434 794,81 euro).

W wyniku przeprowadzonej przez Prezesa UZP kontroli doraźnej, na podstawie art. 161 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 pzp, stwierdzono m.in. naruszenie:

1) art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp, poprzez zmianę umowy nr (…) w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia dokonaną aneksem nr 2/2017, polegającą na zmianie technologii wykonania przedmiotu zamówienia w odniesieniu do określonej nawierzchni w zakresie m.in. zaniechania wykonania na drodze siatki wzmacniającej na łączeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej z poszerzonymi jezdniami;

2) art. 144 ust. 1c pzp, przez zaniechanie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych po dokonaniu zmiany aneksem nr 2/2017 zakresu przedmiotu umowy nr (…).

Stan faktyczny

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej X oraz remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Y. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikał z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający zawarł umowę nr (…) w sprawie realizacji ww. zamówienia w dniu 3 marca 2017 r. na kwotę 2 378 500,20 zł z wykonawcą XY. W dniu 3 lipca 2017 r. podpisano aneks nr 2/2017 do ww. umowy, na podstawie którego wynagrodzenie wykonawcy z tytułu – jak określił zamawiający – „wykonanych robót dodatkowych w stosunku do zamówienia podstawowego” wynosiło: netto 76 095,62 zł, plus VAT 23%, tj. kwota brutto: 93 597,62 zł.

Podstawę faktyczną zawarcia aneksu stanowiło nienależyte działanie wykonawcy w trakcie realizacji umowy – wykonawca dokonał nieuzgodnionej z zamawiającym zmiany konstrukcji drogi. Jak wynika z pisma, które cytuje kontrolujący, o nazwie „Ostateczne uzgodnienia dotyczące przebudowywanej drogi nr (…)”:

„W związku z zaistniałą sytuacją, czyli popełnieniem błędu ze strony wykonawcy XY, polegającego na niepołożeniu siatki wzmacniającej na łączeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniami jezdni, Wójt Gminy (…) oraz Prezes (…) uzgodnili, że udzielona zostanie gwarancja na przebudowywaną drogę na okres 3 lat po zakończeniu umownego okresu rękojmi, tj.: od dnia 29.08.2022 roku do dnia 28.08.2025 roku. W przypadku pojawienia się ewentualnych pęknięć na łączeniach drogi w okresie gwarancji pozostaje druga możliwość napraw, czyli frezowanie warstwy asfaltu i położenie siatki pod warstwę wiążącą i ścieralną na łączeniach drogi. Ostatecznie ustalono: wykonawca położył warstwę wiążącą o około 1–2 cm grubszą aniżeli zawiera to projekt oraz położył warstwę ścieralną o projektowanej grubości 5 cm. Z kosztów drogi odliczona zostanie kwota 80 787,50 zł netto za niewbudowaną siatkę oraz zostanie udzielona gwarancja na okres 3 lat po okresie zakończenia rękojmi na pęknięcia drogi na poszerzeniu drogi, tj. w miejscach pierwotnie projektowanej siatki”.

Oprócz cytowanego zakresu aneks obejmował też inne zmiany, nieopisane jednak w informacji pokontrolnej. Jak wynika z opisu stanu faktycznego zawartego w tej informacji, zamawiający nie godził się wstępnie na realizację zamówienia w technologii, którą zrealizował wykonawca, żądając sfrezowania warstwy wiążącej i położenia siatki, a zatem wykonania zamówienia zgodnie z projektem. Ostatecznie jednak po uwzględnieniu stanowiska projektanta, że sfrezowanie drogi może osłabić konstrukcję drogi, a siatka może nie spełniać swojej roli, uzgodniono zmianę technologii na zaproponowaną, a właściwie już wykonaną przez wykonawcę.

Jak słusznie zauważył kontrolujący: „Zmiana umowy zatem w przedmiotowej sprawie, związana ze zmianą technologii i materiałów, nie była podyktowana przyczynami o obiektywnym charakterze, a była konsekwencją działań realizacyjnych wykonawcy, który niezgodnie z umową wykonał tę część zamówienia”.

W odniesieniu do wartości zmiany wskazano: „Podsumowując powyższe ustalenia, wykonawca zobowiązał się zmniejszyć koszt wykonania o 80 787,50 zł netto, w której to kwocie mieściła się należność za «wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym – 50 kg/m2 na szerokości siatki wzmacniającej» – poz. 69 kosztorysu, natomiast w protokole robót dodatkowych wskazano jako dodatkowe do wykonania «wyrównania istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralnoasfaltową z wbudowaniem mechanicznym – 50 kg/m2 – 280 t o wartości 49 140,00 zł netto» – poz. 70 kosztorysu”.

Zamawiający jako jedną z podstaw zmiany, ale nie jedyną, wskazał art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp. Po zawarciu aneksu zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy, co – zgodnie z art. 144 ust. 1c pzp – powołując się na tę przesłankę, powinien uczynić.

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes zarządu OSKZP, członek Rady Zamówień Publicznych, członek Rady KIG, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne