Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kontrola KND/23/18/DKZP

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Ewa Wiktorowska

Celem polemiki zawartej w niniejszym tekście jest wyrażenie braku zgody na sposób, w jaki analiza stanu faktycznego i przypisanie mu stanu prawnego zostały dokonane przez kontrolującego.
 

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Informacje o wynikach kontroli Prezesa Urzędu – postępowania wszczęte od 28.07.2016 r.” została zamieszczona informacja o wyniku kontroli doraźnej (sygnatura nr KND/23/18/DKZP)1, dotyczącej zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2112E na odcinku o długości 3,75 km od miejscowości Młogoszyn do miejscowości Siemienice oraz remont drogi wewnętrznej w miejscowości Malewo”.

Choć treść wskazanego w tym dokumencie uzasadnienia wydaje się dość kontrowersyjna, to z zamieszczonej informacji wynika, że zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do wyniku kontroli. A szkoda – takie zastrzeżenia warto byłoby wnieść chociażby po to, aby dopilnować sposobu, w jaki uchybienia zamawiającego zostały przedstawione opinii publicznej.

Stwierdzone naruszenia

W kontrolowanym postępowaniu zamawiający dokonał zmiany umowy, powołując się na niewłaściwą przesłankę z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), ale sama zmiana nie naruszała przepisów, gdyż zamawiający był uprawniony dokonać zmiany umowy, powołując się na inną lub inne przesłanki z ustawy. Pytanie więc, czy takie przypadki powinny być penalizowane, czy raczej powinny być podstawą do wskazania zamawiającemu poprawnej ścieżki działania.

Wartość kontrolowanego zamówienia wynosiła 5 445 674,64 złotych (co stanowiło równowartość kwoty 1 304 384,45 euro), w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp, określono na poziomie 1 815 224,88 zł (co stanowiło równowartość kwoty 434 794,81 euro).

W wyniku przeprowadzonej przez Prezesa UZP kontroli doraźnej, na podstawie art. 161 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 pzp, stwierdzono m.in. naruszenie:

1) art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp, poprzez zmianę umowy nr (…) w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia dokonaną aneksem nr 2/2017, polegającą na zmianie technologii wykonania przedmiotu zamówienia w odniesieniu do określonej nawierzchni w zakresie m.in. zaniechania wykonania na drodze siatki wzmacniającej na łączeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej z poszerzonymi jezdniami;

2) art. 144 ust. 1c pzp, przez zaniechanie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych po dokonaniu zmiany aneksem nr 2/2017 zakresu przedmiotu umowy nr (…).

Stan faktyczny

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej X oraz remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Y. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikał z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający zawarł umowę nr (…) w sprawie realizacji ww. zamówienia w dniu 3 marca 2017 r. na kwotę 2 378 500,20 zł z wykonawcą XY. W dniu 3 lipca 2017 r. podpisano aneks nr 2/2017 do ww. umowy, na podstawie którego wynagrodzenie wykonawcy z tytułu – jak określił zamawiający – „wykonanych robót dodatkowych w stosunku do zamówienia podstawowego” wynosiło: netto 76 095,62 zł, plus VAT 23%, tj. kwota brutto: 93 597,62 zł.

Podstawę faktyczną zawarcia aneksu stanowiło nienależyte działanie wykonawcy w trakcie realizacji umowy – wykonawca dokonał nieuzgodnionej z zamawiającym zmiany konstrukcji drogi. Jak wynika z pisma, które cytuje kontrolujący, o nazwie „Ostateczne uzgodnienia dotyczące przebudowywanej drogi nr (…)”:

„W związku z zaistniałą sytuacją, czyli popełnieniem błędu ze strony wykonawcy XY, polegającego na niepołożeniu siatki wzmacniającej na łączeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniami jezdni, Wójt Gminy (…) oraz Prezes (…) uzgodnili, że udzielona zostanie gwarancja na przebudowywaną drogę na okres 3 lat po zakończeniu umownego okresu rękojmi, tj.: od dnia 29.08.2022 roku do dnia 28.08.2025 roku. W przypadku pojawienia się ewentualnych pęknięć na łączeniach drogi w okresie gwarancji pozostaje druga możliwość napraw, czyli frezowanie warstwy asfaltu i położenie siatki pod warstwę wiążącą i ścieralną na łączeniach drogi. Ostatecznie ustalono: wykonawca położył warstwę wiążącą o około 1–2 cm grubszą aniżeli zawiera to projekt oraz położył warstwę ścieralną o projektowanej grubości 5 cm. Z kosztów drogi odliczona zostanie kwota 80 787,50 zł netto za niewbudowaną siatkę oraz zostanie udzielona gwarancja na okres 3 lat po okresie zakończenia rękojmi na pęknięcia drogi na poszerzeniu drogi, tj. w miejscach pierwotnie projektowanej siatki”.

Oprócz cytowanego zakresu aneks obejmował też inne zmiany, nieopisane jednak w informacji pokontrolnej. Jak wynika z opisu stanu faktycznego zawartego w tej informacji, zamawiający nie godził się wstępnie na realizację zamówienia w technologii, którą zrealizował wykonawca, żądając sfrezowania warstwy wiążącej i położenia siatki, a zatem wykonania zamówienia zgodnie z projektem. Ostatecznie jednak po uwzględnieniu stanowiska projektanta, że sfrezowanie drogi może osłabić konstrukcję drogi, a siatka może nie spełniać swojej roli, uzgodniono zmianę technologii na zaproponowaną, a właściwie już wykonaną przez wykonawcę.

Jak słusznie zauważył kontrolujący: „Zmiana umowy zatem w przedmiotowej sprawie, związana ze zmianą technologii i materiałów, nie była podyktowana przyczynami o obiektywnym charakterze, a była konsekwencją działań realizacyjnych wykonawcy, który niezgodnie z umową wykonał tę część zamówienia”.

W odniesieniu do wartości zmiany wskazano: „Podsumowując powyższe ustalenia, wykonawca zobowiązał się zmniejszyć koszt wykonania o 80 787,50 zł netto, w której to kwocie mieściła się należność za «wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym – 50 kg/m2 na szerokości siatki wzmacniającej» – poz. 69 kosztorysu, natomiast w protokole robót dodatkowych wskazano jako dodatkowe do wykonania «wyrównania istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralnoasfaltową z wbudowaniem mechanicznym – 50 kg/m2 – 280 t o wartości 49 140,00 zł netto» – poz. 70 kosztorysu”.

Zamawiający jako jedną z podstaw zmiany, ale nie jedyną, wskazał art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp. Po zawarciu aneksu zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy, co – zgodnie z art. 144 ust. 1c pzp – powołując się na tę przesłankę, powinien uczynić.

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes zarządu OSKZP, członek Rady Zamówień Publicznych, członek Rady KIG, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne