Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu lub jego sprostowanie

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Magdalena Wedelstedt
Tagi:    siwz

W art. 11–12a pzp określono zasady zamieszczania lub publikacji ogłoszeń, w tym wytyczne regulujące dokonywanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w celu ujednolicenia jego treści z treścią siwz, po dokonanych przez zamawiającego modyfikacjach na etapie prowadzonego postępowania.

 

Artykuł 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wskazuje, że zamawiający ma prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przez zamieszczenie sprostowania lub ogłoszenia zmian, bez konieczności wskazywania okoliczności uzasadniających taką zmianę.

W przypadku zamówień o wartościach nieprzekraczających kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Do publikacji ogłoszenia wykorzystywany jest portal prowadzony przez Urząd Zamówień Publicznych, na którym umieszczono formularz do wypełnienia – jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DzU z 2016 r., poz. 1127). Dla zamówień, których wartość jest co najmniej równa kwotom określonym w art. 11 ust. 8 pzp, sprostowanie ogłoszenia jest zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej http://simap.europa.eu.

Jednocześnie art. 11a pzp zobowiązuje zamawiającego do udokumentowania publikacji ogłoszenia:

 

  • w przypadku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP – przez przechowywanie dowodu zamieszczenia ogłoszenia w BZP w formie wydruku załączonego do protokołu z postępowania;
  • w przypadku sprostowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE – przez przechowywanie dowodu potwierdzającego datę przekazania sprostowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE), np. powiadomienia przekazywanego mail­em przez UPUE lub wydruku przekazania sprostowania z portalu.


Moment przekazania ogłoszenia UPUE oraz moment zamieszczenia ogłoszenia w BZP mają istotne znaczenie dla oceny prawidłowości stosowania przepisów pzp. Dzięki wskazaniu daty dokonania powyższych czynności można ocenić, czy zamawiający wyznaczył zgodny z pzp termin składania ofert (zob. art. 12a pzp).

Zmiana treści siwz a zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia często dokonuje się w związku z przesyłanymi przez wykonawców wnioskami o wyjaśnienie siwz albo wskutek rozstrzyg­nięć odwołań wydanych przez KIO. Zamawiający może to uczynić także z własnej inicjatywy w przypadku wątpliwości co do prawidłowości bądź zasadności niektórych jej postanowień.

Artykuł 38 ust. 4a pzp nakłada na zamawiającego obowiązek zachowania tożsamości treści siwz i treści ogłoszenia o zamówieniu. Dlatego jeżeli wskutek zmiany treści siwz w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego konieczna jest zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu lub jego sprostowanie, w zależności od ustalonej przez zamawiającego wartości zamówienia, to należy to uczynić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Obowiązkiem zamawiającego jest wyeliminowanie niezgodności pojawiających się w toku postępowania przez ujednolicenie treści siwz z treścią ogłoszenia o zamówieniu w drodze sprostowania lub zmiany treści ogłoszenia, co umożliwi wykonawcom sporządzenie i złożenie prawidłowej oferty. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 modyfikacja siwz dopuszczalna jest jedynie przed upływem terminu składania ofert, po upływie tego terminu byłoby to bezcelowe i naruszałoby zasady uczciwej konkurencji. Należy pamiętać, że jeżeli zmiana siwz, jako taka, nie wymaga zmiany treści ogłoszenia, ale skutkuje koniecznością wydłużenia terminu składania ofert, konieczna jest również publikacja zmiany ogłoszenia o zamówieniu, ale wyłącznie w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

W jednym z postępowań zamawiający, dokonując modyfikacji treści siwz w „Ogłoszeniu dodatkowych informacji” z 4 listopada 2016 r. oraz 6 grudnia 2016 r., wprowadził w poz. „Inne dodatkowe informacje” zapis o treści: „Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej”. Izba w uchwale z 22 stycznia 2018 r. (KIO/KU 1/18) stwierdziła, że takie sformułowanie ma charakter ogólny i nie wypełnia dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt 2 pzp. Istotą tego przepisu jest doprowadzenie do zgodności treści ogłoszenia z treścią postanowień siwz zmodyfikowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w analizowanym stanie faktycznym zamawiający, modyfikując postanowienia siwz, do takiej zgodności nie doprowadził. Sama formalna publikacja ogłoszenia o zmianie, jaka miała miejsce w tym przypadku, bez podania treści informacji, które uległy zmianie, nie realizuje wymogów regulacji art. 38 ust. 4a pkt 2 pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja stanowią najistotniejsze elementy procedury zamówieniowej i zamawiający do określania ich treści powinni przywiązywać szczególną wagę.

Uchwała KIO z 15 lutego 2018 r. (KIO/KU 5/18)

„Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy pzp, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. Przepis ten nie różnicuje swojego zakresu stosowania od faktu czy dana informacja stanowi element obligatoryjny ogłoszenia czy też nie. W przepisie tym jest mowa o każdej zmianie ogłoszenia bez względu na jej charakter. A zatem, także w przypadku zmiany informacji fakultatywnej a opublikowanej w ogłoszeniu, zamawiający są zobligowani do dokonania zmiany ogłoszenia”.

Istotne zmiany ogłoszenia

W art. 12a ust. 2 pzp ustawodawca wprowadził podział na istotne i nieistotne zmiany treści ogłoszenia. Zmiany istotne dotyczą w szczególności: określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia; kryteriów oceny ofert; warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. Katalog istotnych zmian zamówienia wskazany we wspomnianym przepisie jest otwarty, więc za istotną zmianę mogą zostać uznane także inne ingerencje w treść ogłoszenia, jak np. zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania. Co do zasady zmianami istotnymi będą wszystkie zmiany wpływające na krąg potencjalnych wykonawców w postępowaniu. Jednocześnie dokonanie istotnej zmiany w ogłoszeniu powoduje konieczność przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian.

 

[...]

 

Magdalena Wedelstedt
główny specjalista ds. zamówień publicznych i projektów Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939–1945) 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne