Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zamówienia bagatelne na nowo

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki
Rys. B. Brosz

Omawiamy uregulowane w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych przepisy dotyczące udzielania zamówień o wartości między 50 tys. zł a 130 tys. zł w kontekście zasady konkurencyjności.

 

Choć nowe zasady udzielania zamówień publicznych, wprowadzone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) zaczną obowiązywać dopiero 1 stycznia 2021 r., to już teraz warto przyjrzeć się tym regulacjom, by przygotować się do ich stosowania. W tym celu konieczna jest dogłębna analiza prawna, obejmująca wpływ nowych przepisów na procedury udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 nowego pzp przepisy tej ustawy będą miały zastosowanie do udzielania przez zamawiających publicznych zamówień klasycznych oraz do organizowania przez nich konkursów, których wartość jest równa kwocie 130 000 zł lub ją przekracza.

Zasadnicza zmiana, jaka nastąpiła, dotyczy wskazania minimalnej wartości zamówienia, od której uzależnione jest zastosowanie przepisów nowego pzp – stosowany do tej pory próg w euro zastąpiono wskazaniem kwoty wyrażonej w polskich złotych. Zmiana ta ma ułatwić określanie kwoty, od której uzależniony jest obowiązek stosowania przepisów ustawowych. Do tej pory w większości przypadków ustalano wartość zamówienia w polskich złotych, a następnie – stosując obowiązujący przelicznik – weryfikowano, czy istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy. Na gruncie nowych przepisów nie będzie już konieczne przeliczanie.

Kolejna dostrzegalna zmiana polega na określeniu kwoty od strony pozytywnej, a nie – jak to ma miejsce obecnie – od strony negatywnej: nowe pzp określa próg stosowania przepisów, w odróżnieniu od obecnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp), gdzie wskazano kwotę, do której stosowanie przepisów ustawy jest nieobowiązkowe.

Trzecią istotną zmianą w tym obszarze jest wprowadzenie dwóch nowych definicji. Ustawodawca wprowadza pojęcie zamawiającego publicznego, definiując je w art. 4 nowego pzp, a także pojęcie „zamówienia klasyczne”, którego znaczenie unormował w słowniczku pojęć zawartym w art. 7 pkt 33 nowego pzp.

Powyższe zmiany mają w dużej mierze znaczenie porządkujące (zob. tabela 1).

Zamówienia poniżej 130 000 zł

W świetle obowiązujących przepisów ustawodawca nie ingeruje w sposób udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż obowiązujący próg bagatelności1, zatem zamawiający mają pełną swobodę w doborze zasad ich udzielania. Obowiązująca w tym zakresie norma prawna uregulowana została w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie wskazano, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zamawiający określali więc dotąd włas­ne, indywidualne zasady udzielania takich zamówień, które były mniej lub bardziej transparentne i gwarantujące zachowanie uczciwej konkurencji.

Jak pokazuje sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za rok 20182, łączna wartość zamówień, których udzielono z wyłączeniem przepisów obecnie obowiązującego pzp na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt 8 tej ustawy, wynosiła w 2018 r. ponad 36,5 mld zł. Wydaje się, że ustawodawca doszedł do wniosku, iż zbyt duża część środków publicznych jest wydatkowana z wyłączeniem jasnych uregulowań prawnych. Dlatego też wprowadził przepis art. 2 ust. 2 nowego pzp, regulujący przynajmniej po części sposób udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł, jednak nie mniejsza niż 50 000 zł. Zgodnie z przywołanym przepisem do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł (dalej: zamówienia bagatelne) udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1–3 oraz art. 272 nowego pzp. Ustawodawca zatem wprowadza obowiązek stosowania wybranych przepisów nowego pzp dla zamówień bagatelnych.

Zakres podmiotowy udzielania zamówień bagatelnych

Z przytoczonego wyżej przepisu wynika jednoznacznie, że zasady dotyczące sposobu udzielania zamówień bagatelnych odnoszą się jedynie do zamawiających publicznych, czyli takich, którzy zostali wymienieni w art. 4 nowego pzp. Zatem obowiązek ten nie będzie dotyczył zamawiających sektorowych udzielających zamówień z zakresu działalności sektorowej wymienionej w art. 5 ust. 4 nowego pzp. Powyższe rozwiązanie jest logiczne, gdyż obowiązek stosowania przepisów nowego pzp – zgodnie z jego art. 2 pkt 2 – dotyczy zamówień sektorowych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, udzielanych przez zamawiających sektorowych.

 

[...]

 

Michał Zastrzeżyński
zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej  

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne