Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nadzwyczajny środek zaskarżenia

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: mec. Anna Specht-Schampera

Skarga kasacyjna od wyroku sądu okręgowego rozpoznającego skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie prezesowi UZP, a nie stronom postępowania. Do tej pory jednak ani razu z tej możliwości nie skorzystano.

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 82, poz. 560 – dalej: Pzp) przyznano prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych z dniem 11 czerwca 2007 r. możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu okręgowego, wydanego wskutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Nadal – z mocy art. 198 ust. 1 zdanie pierwsze Pzp – skarga kasacyjna od wyroku sądu nie przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania. Pzp nie reguluje zasad wnoszenia skargi kasacyjnej. W art. 194 ust. 2 Pzp, w części poświęconej skardze do sądu, mowa jest tylko o odpowiednim stosowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) o apelacji w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi. Nie może jednak budzić wątpliwości, biorąc pod uwagę reguły wykładni przepisów prawa, iż w odniesieniu do skargi kasacyjnej, o której mowa w art. 198 ust. 4 Pzp, stosujemy przepis art. 3984 i nast. kpc o skardze kasacyjnej.

Zamiast kasacji

Skarga kasacyjna jako nowy środek zaskarżenia funkcjonuje dopiero od 6 lutego 2005 r. z mocy wspomnianego art. 3984 kpc, zastępując dotychczasową kasację. Podobnie jak poprzednio kasacja, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego przysługuje (w określonych przypadkach) od orzeczenia sądu drugiej instancji. Nowelizacja kpc dokonana ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniła istotę tego środka zaskarżenia, tak samo jak zasadniczej zmianie uległa istota orzeczenia wydawanego przez sąd drugiej instancji, od którego skarga kasacyjna może przysługiwać. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne