Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Tajemnica przedsiębiorstwa

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Omawiamy brzmienie nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

 

Podczas prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zamawiający ma obowiązek przestrzegania zasady jawności, wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843; dalej: pzp). Wszelkie wyjątki od tej zasady muszą mieć swe źródło w normie rangi ustawowej oraz być interpretowane w sposób ścisły. Na gruncie przepisów pzp takim wyjątkiem jest zwłaszcza art. 8 ust. 3 pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje obecnie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1010; dalej uznk). Definicja ta, wcześniej określona w art. 11 ust. 4 uznk, uległa zmianie od dnia 4 września 2018 r. na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 1637). W obszarze zamówień publicznych zmiana ta wpłynęła istotnie na podejście do oceny zasadności jej zastrzegania, czego dowodem jest między innymi najnowsze orzecznictwo KIO.

Zmieniona definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Za tajemnicę przedsiębiorstwa w świetle nowego art. 11 ust. 2 uznk uznaje się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Warto pamiętać, że dla skutecznego zastrzeżenia informacji wykonawca musi wykazać łączne wystąpienie wszystkich przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa. Dlatego niezbędna jest właściwa identyfikacja jej elementów składowych.

Powszechnie przyjmuje się, że informacja ma charakter techniczny, technologiczny, kiedy dotyczy najogólniej rozumianych sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Natomiast informacja organizacyjna obejmuje, najogólniej ujmując, całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym. Informacja organizacyjna to przy tym taka informacja, która ma pewną wartość ekonomiczną, dotyczy organizacji przedsiębiorstwa i jej wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę może prowadzić do poniesienia strat lub zwiększenia zysków. Podkreślenia wymaga, że przesłanka „posiadające wartość gospodarczą” odnosi się nie tylko do informacji „innej”, ale także do informacji technicznej, technologicznej i organizacyjnej.

Wartość gospodarcza może wyrażać się przez wycenę określonego dobra jako wartości niematerialnej i prawnej (np. znaku towarowego, prawa autorskiego, pewnego unikalnego rozwiązania organizacyjnego, mającego trwałe zastosowanie i kreującego pewną wartość) posiadającej określoną wartość, dającej się ująć w określonych jednostkach pieniężnych (wycenić), która zarazem powinna zostać wyceniona jako przynależne uprawnionemu wartości (co do przedsiębiorstwa – może znaleźć uchwytny wymiar w dokumentach księgowych oraz sprawozdaniu finansowym jako wartość niematerialna i prawna). Przejawem tej wartości może być w konkretnej sytuacji także potencjalna szkoda, jaką wykonawca może ponieść, w razie gdyby informacja została upowszechniona szerszemu gronu podmiotów. Wartość gospodarcza to zatem wartość informacji w obrocie, pozwalająca sklasyfikować informację oraz ująć ją w postaci wartości obiektywnej o charakterze finansowym. Istotne jest również, że za informacje posiadające dla wykonawcy wartość gospodarczą należy uznać tylko takie informacje, które stanowią względnie stały walor wykonawcy (dający się wykorzystać więcej niż raz), a nie zbiór określonych danych zebranych na potrzeby konkretnego postępowania o zamówienie publiczne i tylko w związku z tym postępowaniem.

Ponadto informacja staje się tajemnicą przedsiębiorstwa, kiedy przedsiębiorca ma wolę, aby pozostała ona tajemnicą dla pewnych kręgów odbiorców, konkurentów, i wola ta dla innych osób jest rozpoznawalna. Wymagana jest przy tym teraz należyta staranność wykonawcy. Nie jest więc dopuszczalne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunku do informacji, które zostaną ujawnione na późniejszym etapie udzielenia zamówienia, np. po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej czy w chwili podpisania umowy o zamówienie publiczne. Tajemnica przedsiębiorstwa jest wartością, która chroniona jest przez przedsiębiorcę cały czas, a nie tylko na etapie od dnia złożenia oferty do jej wyboru czy podpisania umowy (zob. np. wyrok KIO z 8 czerwca 2016 r., KIO 879/16, zachowujący co do istoty aktualność).

W obecnym stanie prawnym fakt, że zastrzeżone informacje mogą być takimi, których wykonawca ze względu na określoną politykę gospodarczą wolałby nie upubliczniać, nie daje jeszcze podstaw do twierdzenia, że każda z takich informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dlatego też tego rodzaju sytuacje nie powinny być przez wykonawców nadużywane, a tym samym powinny być ograniczone do wypadków zaistnienia rzeczywistego zagrożenia uzasadnionych interesów oraz narażenia na szkodę w wyniku możliwości upowszechnienia określonych informacji.

 

[...]

 

Andrzela Gawrońska-Baran
radca prawny, doktor nauk prawnych; były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne