Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Odrzucenie oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Agata Smerd
Tagi:    wadium   siwz   gwarancja

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żądał wniesienia wadium, a wadium to nie zostało wniesione w ogóle lub wniesiono je w sposób nieprawidłowy, to oferta podlega odrzuceniu.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843; dalej: pzp) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub jeżeli zostało ono wniesione w sposób nieprawidłowy, w przypadku gdy zamawiający żądał wniesienia wadium. Ponieważ treść pzp nie zawiera definicji pojęcia „wadium”, to z uwagi na regulację z art. 14 pzp należy się w tym zakresie odwołać do ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), gdzie w art. 704 § 1 wskazano, że wadium to określona suma albo odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty wpłacane organizatorowi aukcji przez jej uczestnika.

Z istoty wadium wynika, że jego funkcją jest zabezpieczenie złożonej oferty do momentu zawarcia umowy. Ponadto odgrywa ono rolę kompensacyjną (polegającą na zapewnieniu odszkodowania na wypadek uchylania się przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy) oraz dyscyplinującą wykonawców (np. w przypadku braku uzupełnienia wymaganych dokumentów. Formy, w jakich wykonawca może wnieść wadium, wskazane zostały w art. 45 ust. 1 pzp.

Nieprawidłowości w wadium wniesionym w gotówce

Wniesienie wadium w pieniądzu nie budzi istotnych kontrowersji w orzecznictwie, pomijając może nieco już przebrzmiałą kwestię wnoszenia wadium gotówką w kasie zamawiającego (zob. np. wyrok KIO z 8 czerwca 2010 r., KIO 980/10 lub z 31 lipca 2009 r., KIO 942/09), co uznano za nieprawidłowe w odniesieniu do formy przewidzianej w przepisach ustawy, niemniej jednak niestanowiące podstawy do wykluczenia wykonawcy (w ówczesnym stanie prawnym).

W kwestii wadium pieniężnego z pewnością jednak warto przytoczyć jeden z wyroków, w którym Sąd Okręgowy w Szczecinie rozstrzygał w sprawie uznania prawidłowości wadium wniesionego przez inny, niż uczestniczący w postępowaniu, podmiot. Podmiot wpłacający dokonał zapłaty wadium na rzecz innej spółki, powiązanej co prawda kapitałowo, ale w poleceniu przelewu nie wskazał, na czyją rzecz dokonuje wpłaty. Kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy przez sąd był fakt, że spółka wpłacająca wadium nie złożyła samodzielnie oferty, a ponadto istniała możliwość identyfikacji, na czyją rzecz faktycznie dane wadium zostało wpłacone (do oferty załączono bowiem polecenie przelewu, choć brakowało w nim istotnych informacji).

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – VIII Wydział Gospodarczy z 6 marca 2012 r. (VIII Ga 65/12)

„W świetle przeprowadzonych w sprawie dowodów istniały (…) pełne podstawy do ustalenia, na czyją rzecz wpłata wadium nastąpiła oraz jakiego dotyczy postępowania. Powyższe oznacza, iż oferta Odwołującego (…) została prawidłowo zabezpieczona wadium. W konsekwencji niewątpliwa kwestia uznania rachunku Zamawiającego wpłatą wymaganej kwoty wadium do prowadzonego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzi do uznania, iż Zamawiający jako wierzyciel – w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium, wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp – uprawniony był do zatrzymania powyższej kwoty”.

W takiej zatem sytuacji obowiązek odrzucenia oferty nie aktualizuje się. Oferta, która w ten sposób została zabezpieczona wadium, powinna zostać uznana za ofertę ważną.

Nieprawidłowości w wadium wniesionym w formie poręczeń i gwarancji

Zdecydowanie więcej problemów pojawia się w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form bezgotówkowych. Definiując przypadki nieprawidłowości w tym zakresie, wskazać można, że za nieprawidłowe wadium należy uznać takie, które zostało wniesione niezgodnie z przepisami pzp i które nie zabezpiecza interesów zamawiającego.

Przede wszystkim bezsporny w orzecznictwie jest pogląd, zgodnie z którym wadium w formie bezgotówkowej uznaje się za wniesione wtedy, gdy zamawiający może z niego zaspokoić swoje roszczenia we wszystkich sytuacjach przewidzianych w pzp.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno mieć także taką samą płynność, jak to wnoszone w gotówce, tzn. być dostępne dla zamawiającego nieodwołalnie, na pierwsze żądanie i bez obostrzeń czy konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

Gwarancja jest bezwarunkowa, gdy zamawiający nie musi uzasadniać żądania zapłaty z tej gwarancji, a gwarant nie może badać podstaw, tj. zasadności takiego żądania, i jest zobowiązany dokonać zapłaty jedynie na podstawie oświadczenia zamawiającego.

Wpisanie niewłaściwej nazwy postępowania

W takim stanie rzeczy powstaje pytanie o to, czy należy odrzucić ofertę, jeśli w dokumencie wadialnym nie zostanie podana nazwa lub gdy nazwa lub inne dane identyfikujące postępowanie będą nieprawidłowe.

Minimalnymi wymaganiami, jakie musi spełniać dokument gwarancji/poręczenia wadialnego, jest określenie gwaranta/poręczyciela, określenie beneficjenta, określenie warunków zapłaty, na które składają się: wysokość sumy gwarancyjnej, okres ważności zobowiązania gwaranta, a także sposób zgłoszenia żądania. Wynika to pośrednio z art. 85 ustawy Prawo bankowe. A zatem z samego brzmienia dokumentu, dla uznania jego ważności, nie musi wynikać, do jakiego postępowania został on złożony.

Zamawiający zatem, nawet w sytuacji błędnego określania nazwy postępowania, nie może wyciągać negatywnych konsekwencji w stosunku do wykonawcy, jeśli ma możliwość identyfikacji zabezpieczenia z daną ofertą.

Wyrok KIO z 4 grudnia 2018 r. (KIO 2394/18)

„Biorąc pod uwagę, że ustawodawca nie przewidział szczególnych rozwiązań dla treści gwarancji innych niż forma pieniężna, a także że podstawą odpowiedzialności w ramach gwarancji bankowej nie jest stosunek prawny pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ale konkretne zdarzenie faktyczne objęte podstawą odpowiedzialności banku gwaranta, to nie można było uznać, że wymaganie zamawiającego [co do] określenia przedmiotu gwarancji zgodnie z nazwą zamówienia określoną w siwz było niedokładnością tego kalibru, że stanowiło o niemożności zaspokojenia się zamawiającego z udzielonego mu zabezpieczenia wadialnego, a w konsekwencji, że stanowiło o nieprawidłowości wniesionego wadium”.

 

[...]

 

Agata Smerd
szkoleniowiec, praktyk, autorka licznych publikacji z zakresu pzp; koordynuje realizację polityk zakupowych w projekcie środowiskowym; pełni funkcję inspektora ochrony danych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne