Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Data publikacji: 04-02-2008

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej


Należycie opisane warunki udziału w postępowaniu to gwarancja właściwie przeprowadzonej procedury

 

Sygn. akt KIO/UZP 1453/07

wyrok z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza oddala odwołanie.


Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38 w Warszawie”. 13 listopada 2007 r. firma X powzięła wiadomość o dokonanym przez zamawiającego rozstrzygnięciu postępowania i wyborze firmy Y. Wśród ofert niepodlegających odrzuceniu znalazła się również oferta firmy Z. 19 listopada 2007 r. firma X wniosła protest. Zgłosiła niezgodność ofert firm Y i Z z siwz i złożenie oferty z rażąco niską ceną przez firmę Y. Zamawiający protest oddalił. Firma X wniosła odwołanie, w którym postawiła zarzuty zawarte w proteście i dodatkowo zarzut złożenia przez jednego z wykonawców wadium niezgodnego z wymaganiami zamawiającego. Zamawiający stwierdził, że odwołujący nie wniósł protestu w kwestii wadium, a zarzut sformułował dopiero w odwołaniu i dlatego nie powinien być on rozstrzygany przez Izbę. Firma Z przystąpiła do postępowania odwoławczego. Zdaniem KIO, zagadnienie należycie opisanych warunków udziału w postępowaniu i zasadnie sformułowanego wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest jedną z zasadniczych kwestii właściwego przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne