Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Negocjacje w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Żaneta Urbaniak

Omawiamy podobieństwa i różnice pojawiające się między regulacjami dotyczącymi negocjacji określonymi w obecnie obowiązującym pzp a zasadami prowadzenia negocjacji na gruncie nowej ustawy.

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 26 września 2019 r. przyjął bez poprawek uchwaloną przez Sejm 11 września 2019 r. ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp). 14 października 2019 r. została ona podpisana przez Prezydenta RP.

Nowa ustawa zawiera szereg rozwiązań odmiennych od tych, które uregulowano w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp). Jedną z najbardziej doniosłych zmian jest wprowadzenie na mocy nowego pzp nieznanego dotychczas trybu podstawowego dla zamówień poniżej progu unijnego. W nowym pzp ustawodawca odmiennie niż dotychczas uregulował tryby negocjacyjne, tj. negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki, a podstawową różnicą jest to, że wydzielono procedury dla zamówień poniżej progów unijnych i dla zamówień powyżej tych progów, przy czym względem tych pierwszych wprowadzono dodatkowe przesłanki.

Wprowadzenie trybu podstawowego

Ustawodawca w dziale III rozdziale 4 nowego pzp uregulował nowy sposób prowadzenia postępowania dla zamówień poniżej progu unijnego – tryb zwany podstawowym, który stanowi odpowiedź na postulaty rynku w zakresie uproszczenia procedur prawa zamówień publicznych dla postępowań poniżej progu unijnego.

W trybie podstawowym ustawodawca przewidział aż trzy warianty postępowania, przy czym dwa z nich – wariant drugi (art. 275 pkt 2) i trzeci (art. 275 pkt 3) – stanowią tryby negocjacyjne. Zastosowanie negocjacji w trybie podstawowym ma na celu zwiększenie roli dialogu zamawiających z wykonawcami w celu uzyskania najlepszych rozwiązań dotyczących poszczególnych zamówień publicznych.

Wariant drugi

Postępowania prowadzone w drugim i trzecim wariancie trybu podstawowego składają się z trzech etapów.

W wariancie drugim trybu podstawowego wykonawcy, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, składają oferty, których treść w trakcie trwania procedury może podlegać negocjacjom. Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym wariancie wszczynane jest przez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP). Od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej specyfikację warunków zamówienia (dalej: SWZ). Elementy obligatoryjne SWZ zostały szczegółowo określone w art. 281 ust. 1 nowego pzp, a jej elementy fakultatywne – w art. 281 ust. 2. Jednym z elementów obligatoryjnych SWZ jest informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z prowadzeniem negocjacji. Decyzję co do tego, czy wybór oferty zostanie poprzedzony negocjacjami, ustawodawca pozostawił zamawiającemu. Istotne jest uwzględnienie tej kwestii w SWZ, ponieważ jeżeli decyzja w tym zakresie nie zostanie tam uzewnętrzniona, zamawiający zamknie sobie drogę do prowadzenia negocjacji w danym postępowaniu.

W nowym pzp wskazano, że negocjacje treści ofert w przypadku wariantu drugiego:

1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;

2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Kolejnym ułatwieniem, jakie ustawodawca przewidział w nowym pzp, jest umożliwienie zamawiającemu ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi on do negocjacji, z tym zastrzeżeniem że liczba ta nie może być mniejsza niż 3 i musi być wystarczająca dla zapewnienia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, zobowiązany jest to wskazać w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podstawę do prowadzenia negocjacji stanowią oferty wykonawców złożone w odpowiedzi na ogłoszenie. Zamawiający po zbadaniu, czy oferty wykonawców nie podlegają odrzuceniu z postępowania, zaprasza wykonawców do negocjacji. Po ich przeprowadzeniu zamawiający informuje wszystkich wykonawców o ich zakończeniu i zaprasza wykonawców do złożenia ofert ostatecznych, spośród których wybiera ofertę najkorzystniejszą.

Wariant trzeci

Wariant trzeci trybu podstawowego, zgodnie z intencją ustawodawcy, stanowi tryb negocjacyjny. W związku z tym zamawiający, decydując się na udzielenie zamówienia publicznego w tym trybie, jest zobowiązany do prowadzenia negocjacji. Wariant trzeci różni się w sposób znaczący od wariantów pierwszego i drugiego – podstawę do przeprowadzenia postępowania w tym wariancie stanowi opis potrzeb i wymagań (dalej: OPW), a zamawiający sporządza SWZ dopiero po przeprowadzeniu negocjacji. Moment wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi chwila opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP zamawiający zobowiązany jest zapewnić wykonawcom pełny i nieograniczony dostęp do OPW na swojej stronie internetowej.

W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania prowadzonego w wariancie trzecim wykonawcy składają ofertę, która podlega negocjacjom w zakresie warunków zamówienia, co ma na celu podniesienie efektywności danego zamówienia. Te obligatoryjne negocjacje stanowią etap drugi. Po ich zakończeniu zamawiający sporządza SWZ, która stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w OPW w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji. W trzecim etapie zamawiający zaprasza wykonawców do złożenia ofert ostatecznych, a do zaproszenia zobowiązany jest załączyć SWZ w brzmieniu ustalonym w trakcie negocjacji. W odpowiedzi na zaproszenie wykonawcy składają oferty ostateczne, na podstawie których zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający, podobnie jak w wariancie drugim, uprawniony jest do ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji.

Wariant drugi i trzeci trybu podstawowego, z uwagi na ich wieloetapowość, niewątpliwie będą trybami długotrwałymi. W związku z tym zamawiający, decydując się na wybór tych trybów, będą musieli szczegółowo przeanalizować swoje możliwości czasowe i uwzględnić wszystkie elementy postępowania.

 

[...]

 

Żaneta Urbaniak
adwokat w Kancelarii PIERÓG & Partnerzy 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne