Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Negocjacje w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Żaneta Urbaniak

Omawiamy podobieństwa i różnice pojawiające się między regulacjami dotyczącymi negocjacji określonymi w obecnie obowiązującym pzp a zasadami prowadzenia negocjacji na gruncie nowej ustawy.

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 26 września 2019 r. przyjął bez poprawek uchwaloną przez Sejm 11 września 2019 r. ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp). 14 października 2019 r. została ona podpisana przez Prezydenta RP.

Nowa ustawa zawiera szereg rozwiązań odmiennych od tych, które uregulowano w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp). Jedną z najbardziej doniosłych zmian jest wprowadzenie na mocy nowego pzp nieznanego dotychczas trybu podstawowego dla zamówień poniżej progu unijnego. W nowym pzp ustawodawca odmiennie niż dotychczas uregulował tryby negocjacyjne, tj. negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki, a podstawową różnicą jest to, że wydzielono procedury dla zamówień poniżej progów unijnych i dla zamówień powyżej tych progów, przy czym względem tych pierwszych wprowadzono dodatkowe przesłanki.

Wprowadzenie trybu podstawowego

Ustawodawca w dziale III rozdziale 4 nowego pzp uregulował nowy sposób prowadzenia postępowania dla zamówień poniżej progu unijnego – tryb zwany podstawowym, który stanowi odpowiedź na postulaty rynku w zakresie uproszczenia procedur prawa zamówień publicznych dla postępowań poniżej progu unijnego.

W trybie podstawowym ustawodawca przewidział aż trzy warianty postępowania, przy czym dwa z nich – wariant drugi (art. 275 pkt 2) i trzeci (art. 275 pkt 3) – stanowią tryby negocjacyjne. Zastosowanie negocjacji w trybie podstawowym ma na celu zwiększenie roli dialogu zamawiających z wykonawcami w celu uzyskania najlepszych rozwiązań dotyczących poszczególnych zamówień publicznych.

Wariant drugi

Postępowania prowadzone w drugim i trzecim wariancie trybu podstawowego składają się z trzech etapów.

W wariancie drugim trybu podstawowego wykonawcy, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, składają oferty, których treść w trakcie trwania procedury może podlegać negocjacjom. Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym wariancie wszczynane jest przez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP). Od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej specyfikację warunków zamówienia (dalej: SWZ). Elementy obligatoryjne SWZ zostały szczegółowo określone w art. 281 ust. 1 nowego pzp, a jej elementy fakultatywne – w art. 281 ust. 2. Jednym z elementów obligatoryjnych SWZ jest informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z prowadzeniem negocjacji. Decyzję co do tego, czy wybór oferty zostanie poprzedzony negocjacjami, ustawodawca pozostawił zamawiającemu. Istotne jest uwzględnienie tej kwestii w SWZ, ponieważ jeżeli decyzja w tym zakresie nie zostanie tam uzewnętrzniona, zamawiający zamknie sobie drogę do prowadzenia negocjacji w danym postępowaniu.

W nowym pzp wskazano, że negocjacje treści ofert w przypadku wariantu drugiego:

1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;

2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Kolejnym ułatwieniem, jakie ustawodawca przewidział w nowym pzp, jest umożliwienie zamawiającemu ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi on do negocjacji, z tym zastrzeżeniem że liczba ta nie może być mniejsza niż 3 i musi być wystarczająca dla zapewnienia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, zobowiązany jest to wskazać w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podstawę do prowadzenia negocjacji stanowią oferty wykonawców złożone w odpowiedzi na ogłoszenie. Zamawiający po zbadaniu, czy oferty wykonawców nie podlegają odrzuceniu z postępowania, zaprasza wykonawców do negocjacji. Po ich przeprowadzeniu zamawiający informuje wszystkich wykonawców o ich zakończeniu i zaprasza wykonawców do złożenia ofert ostatecznych, spośród których wybiera ofertę najkorzystniejszą.

Wariant trzeci

Wariant trzeci trybu podstawowego, zgodnie z intencją ustawodawcy, stanowi tryb negocjacyjny. W związku z tym zamawiający, decydując się na udzielenie zamówienia publicznego w tym trybie, jest zobowiązany do prowadzenia negocjacji. Wariant trzeci różni się w sposób znaczący od wariantów pierwszego i drugiego – podstawę do przeprowadzenia postępowania w tym wariancie stanowi opis potrzeb i wymagań (dalej: OPW), a zamawiający sporządza SWZ dopiero po przeprowadzeniu negocjacji. Moment wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi chwila opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP zamawiający zobowiązany jest zapewnić wykonawcom pełny i nieograniczony dostęp do OPW na swojej stronie internetowej.

W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania prowadzonego w wariancie trzecim wykonawcy składają ofertę, która podlega negocjacjom w zakresie warunków zamówienia, co ma na celu podniesienie efektywności danego zamówienia. Te obligatoryjne negocjacje stanowią etap drugi. Po ich zakończeniu zamawiający sporządza SWZ, która stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w OPW w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji. W trzecim etapie zamawiający zaprasza wykonawców do złożenia ofert ostatecznych, a do zaproszenia zobowiązany jest załączyć SWZ w brzmieniu ustalonym w trakcie negocjacji. W odpowiedzi na zaproszenie wykonawcy składają oferty ostateczne, na podstawie których zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający, podobnie jak w wariancie drugim, uprawniony jest do ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji.

Wariant drugi i trzeci trybu podstawowego, z uwagi na ich wieloetapowość, niewątpliwie będą trybami długotrwałymi. W związku z tym zamawiający, decydując się na wybór tych trybów, będą musieli szczegółowo przeanalizować swoje możliwości czasowe i uwzględnić wszystkie elementy postępowania.

 

[...]

 

Żaneta Urbaniak
adwokat w Kancelarii PIERÓG & Partnerzy 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne