Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wyłączenia przedmiotowe

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Rafał Kittel

W treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych pewnym modyfikacjom uległ katalog wyłączeń przedmiotowych. W jakich sytuacjach zamawiający będzie uprawniony do niestosowania przepisów nowego pzp?

 

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nową ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp). Przedmiotowy akt prawny po upływie vacatio legis (przewidzianego w projekcie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych), tj. z dniem 1 stycznia 2021 r., stanie się obowiązującym prawem regulującym udzielanie zamówień publicznych w Polsce. Jak zapisano w uzasadnieniu projektu ustawy, jednym z oczekiwanych efektów nowej regulacji jest „ograniczenie liczby zamówień udzielonych poza systemem zamówień publicznych”. Ustawodawca planuje to osiągnąć przez zmniejszenie liczby wyłączeń stosowania ustawy. Ich katalog ma być ograniczony do postanowień, które „będą stanowiły przeniesienie do polskiego prawa wyłączeń przewidzianych w prawie unijnym”.

Katalog wyłączeń

Od roku 2004 katalog wyłączeń istniejący na gruncie obowiązującej obecnie ustawy był wielokrotnie zmieniany, co sprawiło, że z biegiem lat stawał się on coraz mniej czytelny. Wynikało to z nadmiernie rozbudowanej numeracji nowych przepisów i jednocześnie ze znacznej liczby przepisów uchylonych. Logicznym zabiegiem legislatorskim przy pisaniu projektu nowej ustawy było więc uporządkowanie tej części aktu. Przepisy dotyczące wyłączenia stosowania nowego pzp w odniesieniu do niektórych zamówień zawarto w odrębnej jednostce redakcyjnej – w oddziale 2, który obejmuje artykuły 9–15.

Sugerując się treścią uzasadnienia nowego pzp, można by się spodziewać, że w stosunku do przepisów dotychczas obowiązujących znacznie zmniejszy się liczba przesłanek niestosowania ustawy. Tymczasem już pobieżna analiza proponowanej regulacji wykazuje, że ustawodawca nie zdecydował się na radykalne ograniczenie ich liczby.

Zakres wartościowy stosowania nowego pzp

Być może najbardziej rzucającą się w oczy, a zarazem bardzo istotną różnicą między dotychczasowym katalogiem wyłączeń a treścią oddziału 2 nowego pzp jest brak przesłanki dotyczącej wyłączenia zamówień o wartości do 30 000 euro. Zgodnie z ogólną zasadą obowiązującą na gruncie pzp z 2004 r. regulacje tej ustawy dotyczą wszystkich zamówień publicznych, a wyłączenie jej stosowania następuje przy spełnieniu odpowiednich przesłanek. Jedną z nich – ustanowioną w art. 4 pkt 8 obecnie obowiązującego pzp – wyłączone zostały zamówienia i konkursy, niezależnie od ich przedmiotu, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Przeliczenie wartości konkretnego zamówienia ze złotych na euro odbywa się każdorazowo przy wykorzystaniu kursu ustalonego w odrębnym rozporządzeniu.

Brak analogicznego wyłączenia w nowym pzp wynika z przyjęcia odmiennej konstrukcji dla określenia zakresu stosowania tej ustawy. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 nowego pzp przepisy tej ustawy stosuje się nie do wszystkich zamówień, ale do udzielania „zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, przez zamawiających publicznych”. Do zamówień i konkursów organizowanych przez zamawiających sektorowych, zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, a także do udzielania zamówień klasycznych oraz konkursów organizowanych przez zamawiających subsydiowanych ustawa znajdzie zastosowanie, jeśli wartość tych zamówień lub konkursów będzie równa progom unijnym bądź je przekroczy (zob. art. 2 ust. 1 pkt 2–4 nowego pzp).

Ponadto dla zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł, zwanych zamówieniami bagatelnymi, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się niektóre wybrane przepisy nowego pzp (art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1–3 oraz art. 272). Przepisy stosowane do zamówień bagatelnych odnoszą się do obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu oraz sporządzania sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

Takie ujęcie omawianej kwestii powoduje, że ogólne przepisy nowego pzp stosowane będą do większej części udzielanych w Polsce zamówień niż przepisy obecnie obowiązującego pzp. I tak wszelkie zamówienia, które pod rządami nowej ustawy podlegać będą jej przepisom jako zamówienia bagatelne, obecnie objęte są zwolnieniem, jako nieprzekraczające progu 30 000 euro. Można się więc spodziewać, że odsetek zamówień udzielanych po wejściu w życie ustawy z roku 2019 i objętych zakresem jej stosowania będzie większy niż odpowiedni odsetek zamówień niepodlegających zwolnieniu na podstawie obecnych przepisów. Tym samym efekt ograniczenia liczby zamówień udzielonych poza systemem zamówień publicznych zostanie osiąg­nięty, nawet jeśli znaczna część zamówień będzie tym systemem objęta w bardzo ograniczonym zakresie.

Warto tu jednak zwrócić uwagę, że niektóre zamówienia, obecnie poddane pełnemu reżimowi pzp (w zakresie m.in. trybu udzielenia i kontroli takiego udzielenia), po wejściu w życie nowego pzp staną się zamówieniami bagatelnymi, a co za tym idzie, zamawiający będą zobligowani jedynie do stosowania tych przepisów nowego pzp, które dotyczą zachowania jawności ich udzielenia, czyli przepisów dotyczących publikowania informacji o zamówieniu i sprawozdań. Próg bagatelności wyznaczono bowiem na poziomie 130 000 zł, co jest kwotą wyższą niż wynikająca z aktualnie obowiązującego przelicznika równowartość 30 000 euro (129 351 zł netto). Tym samym, mimo zwiększenia odsetka zamówień objętych regulacją ustawy, dla niektórych z nich zakres tej regulacji uległby daleko idącemu ograniczeniu. Należy jednak pamiętać, że nowe pzp ma wejść w życie dopiero w styczniu 2021 r., co oznacza, że do tego czasu obowiązujący kurs przeliczenia wartości euro może ulec zmianie.

Przyznawanie dotacji

Inną widoczną różnicą jest brak w nowym katalogu wyłączeń odpowiednika regulacji zawartej dotychczas w art. 4 pkt 7 pzp, wskazującej, że przepisów pzp nie stosuje się do przyznawania, na mocy ustaw, dotacji ze środków publicznych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, wyłączenie to stanie się bezprzedmiotowe po wprowadzeniu planowanej definicji udzielenia zamówienia publicznego, która powinna definitywnie rozstrzygnąć spór o charakter prawny przyznania dotacji i wprost określi, że tego typu umowy nie podlegają reżimowi pzp.

 

[...]

 

Rafał Kittel
radca prawny, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa medycznego; wykładowca akademicki 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne