Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Prawomocne skazanie za przestępstwo a zatarcie skazania

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Małgorzata Filipek
Rys. B. Brosz

Omawiamy przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp, gdzie ustawodawca określił ścisły katalog przestępstw, których popełnienie uniemożliwia podmiotowi wzięcie udziału w postępowaniu.

 

Jednym z elementów weryfikacji wykonawcy w procesie udzielania zamówienia publicznego jest sprawdzenie, czy dany wykonawca nie podlega przesłankom wykluczenia z postępowania. Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843; dalej: pzp) dokonana ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1020) wprowadziła wiele nowych regulacji w tym zakresie, modyfikując same podstawy wykluczenia i rozszerzając zbiór przestępstw, w przypadku których skazanie skutkuje ziszczeniem się przesłanki wykluczenia. Znajomość zasad i metod weryfikacji wykonawcy w zakresie przesłanek wykluczenia stanowi istotny klucz w walce o udzielenie zamówienia publicznego.

Katalog przestępstw stanowiących podstawę wykluczenia w myśl art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp

Ustawodawca określił ścisły katalog przestępstw, których popełnienie (co najmniej jednego) i potwierdzenie prawomocnym wyrokiem sądu skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określone w tym przepisie kategorie i typy przestępstw przedstawiono w tabeli 1.

Zaistnienie jednej z przesłanek nie musi skutkować automatycznym wykluczeniem wykonawcy. Wykonawca może bowiem przedstawić dowody potwierdzające, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody lub zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę i podjęcie określonych środków. Możliwość ta, zwana instytucją samooczyszczenia (self-cleaning), została przewidziana w art. 24 ust. 8 pzp i dotyczy zdarzeń ujętych w przesłankach z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pzp.

Należy jednak podkreślić, że podstawą wykluczenia w przypadku przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp jest prawomocny wyrok sądu. Brak prawomocnego wyroku – mimo ewentualnych podejrzeń, donosów czy anonimów – nie stanowi podstawy wykluczenia wykonawcy.

Dokumenty potwierdzające brak lub istnienie podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp

W celu zweryfikowania poprawności złożonego oświadczenia wskazanego w art. 25 ust. 1 pkt 3 pzp, w tym przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp, zamawiający może żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)1. Przedmiotowy dokument ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 pzp. Powinien on być wystawiony nie wcześ­niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Realizację zadań związanych z prowadzeniem wspomnianego rejestru zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, które jest organem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1158; dalej: ustawa o KRK).

W rejestrze gromadzone są konkretne dane, których zakres określono w art. 1 ust. 2 ustawy o KRK. Oprócz nich w rejestrze gromadzi się dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (zob. art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o KRK).

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie odpowiednich dokumentów, sporządzonych przez właściwy podmiot (zob. tabela 2). Zakres informacji, jakie powinny zawierać te dokumenty, określa art. 12 ustawy o KRK.

Terminy wykluczenia

Dla określonych rodzajów przestępstw określono w pzp terminy, których upływ skutkuje brakiem podstaw wykluczenia z postępowania (zob. tabela 3).

Wymiar kar, jakie ustawodawca przewiduje za popełnienie poszczególnych rodzajów przestępstw, jest zróżnicowany w zależności od wagi popełnionego czynu, okoliczności oraz zamiaru. Wśród kar można wyróżnić karę pozbawienia wolności (różny wymiar – od roku do 15 lat), ograniczenia wolności i grzywny.

Wymiar kar nie jest równoznaczny z okresem wykluczenia, a wydane zaświadczenia z KRK według obowiązujących przepisów nie zawierają takich danych. Informacja o treści „Nie figuruje w kartotece karnej KRK” oznacza, że dana osoba nie była w ogóle karana i to niezależnie od rodzaju przestępstwa czy to na podstawie zdarzeń określonych w art. 24 ust. 1 pzp, czy innych. Jeżeli osoba była karana np. za brak zapłaty alimentów, wówczas do zaświadczenia wydawana jest informacja o zakresie skazania – nie jest to jednak podstawa do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

 

[...]

 

Małgorzata Filipek
wieloletni praktyk i autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne