Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

XIV Forum Przetargów Publicznych – relacja

Data publikacji: 30-10-2019
Fot. Marcin Oliva-Soto

Już po raz czternasty zamawiający i wykonawcy z całego kraju spotkali się na najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym, by wymienić się doświadczeniami i ugruntować swą wiedzę, uczestnicząc w wykładach i warsztatach prowadzonych przez uznanych ekspertów specjalizujących się w pzp.

 

Tegoroczna konferencja cieszyła się rekordową frekwencją, co nas, jako organizatorów, utwierdza w przekonaniu o potrzebie realizowania tego typu spotkań.

Tematyka tegorocznego Forum odzwierciedlała to, co jest aktualnie istotne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Podczas wykładów poruszono kwestie, które budzą największe kontrowersje lub trudności. Zaproszeni przez nas eksperci prezentowali poszczególne tematy w ujęciu praktycznym, a większość zagadnień analizowana była także z uwzględnieniem podpisanej właśnie – w trakcie naszej konferencji – nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Waga nadchodzących zmian oraz związane z nimi dylematy i kontrowersje znalazły swoje odzwierciedlenie w doborze tematów na tegoroczne Forum, obok tych zagadnień, które – choć obecne w systemie zamówień publicznych od lat – wciąż wymagają doprecyzowania i eksperckiego komentarza.

 

Patronaty XIV Forum Przetargów Publicznych

 

 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

 

Partnerzy

 

 • Marketplanet
 • eZamawiający

 

Wystąpienia inauguracyjne

Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – główne kierunki zmian od 1 stycznia 2021 r.

Małgorzata Stręciwilk
Zasady prowadzenia postępowania o wartości poniżej progów unijnych na bazie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

mec. Iwona Bendorf-Bundorf
Realizacja roszczeń zamawiającego z gwarancji wadialnej oraz z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w świetle przepisów o finansach publicznych

Ewa Wiktorowska
Umowy w zp dziś i jutro, czyli jak zmienią się zasady zawierania umów na gruncie nowej ustawy

dr Włodzimierz Dzierżanowski
Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe w zakresie stosowania przepisów pzp na bazie nowej ustawy

 

Wykłady

mec. Zbigniew Pawlak
Zasada jawności i jej ograniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem przepisów rodo

dr Andrzela Gawrońska-Baran
Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na praktykę oraz orzecznictwo KIO

mec. Jarosław Jerzykowski
Doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne w kontekście doświadczenia, jakie zyskują członkowie konsorcjum, w praktyce i orzecznictwie

adw. Jerzy Pieróg
Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – omówienie kluczowych zagadnień na bazie nowej ustawy

Krzysztof Puchacz
Zasady wyjaśniania i zmian treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu w świetle wyników kontroli

Magdalena Michałowska
Problemy praktyczne związane ze składaniem i otwarciem ofert elektronicznych w świetle orzecznictwa KIO i stanowiska UZP

mec. Agnieszka Suchecka
Złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako czyn nieuczciwej konkurencji – w praktyce i orzecznictwie KIO

Piotr Kaliński, Magdalena Szmalec
Zmiany ekosystemu zamówień publicznych w liczbach – jak z perspektywy czasu wygląda rynek elektronicznych zamówień publicznych

dr Ewaryst Kowalczyk
Konkurencyjność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości między 50 tys. zł a 130 tys. zł – w świetle nowej ustawy

mec. Anna Specht-Schampera
Złożenie przez wykonawcę odwołania na zapisy siwz – kiedy zarzut wykonawcy jest skuteczny – w świetle orzecznictwa i praktyki

Piotr Pieprzyca
Możliwość bezpośredniego kontaktu z wykonawcami w dialogu technicznym i w trybach negocjacyjnych, z uwzględnieniem zapisów nowej ustawy

adw. Grzegorz Mazurek
Wyjaśnianie treści złożonych ofert oraz wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w praktyce i orzecznictwie

 

Uroczysta kolacja

Po wykładach inauguracyjnych i wystąpieniach gości specjalnych odbyła się gala wręczenia Kryształów Przetargów Publicznych 2019 (zob. s. 13) – nagród dla zamawiających i wykonawców za najlepiej przeprowadzone i zrealizowane zamówienia. Po uroczystej kolacji uczestnicy konferencji mieli okazję do swobodniejszych rozmów i do zabawy przy dźwiękach muzyki. Wieczór uświetnił występ zespołu XO SHOW Music Group.

 

Warsztaty

Drugi dzień Forum zwieńczyły zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i przedyskutowania problematycznych kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Warsztaty były prowadzone w mniejszych grupach z podziałem na następujące tematy:

 

 • Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny – kiedy zamawiający powinien wzywać do wyjaśnień, a kiedy może zastosować wyjątki od ustawowej zasady 30% różnicy – na podstawie najnowszego orzecznictwa KIO - mec. Piotr Trębicki
 • Zasady poprawiania przez zamawiającego innych omyłek w treści złożonej oferty, polegających na niezgodności oferty z siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, a kryteria oceny ofert – w praktyce i orzecznictwie KIO - Jerzy Wysocki / mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
 • Jak skutecznie złożyć ofertę elektroniczną w postępowaniu o zamówienie publiczne z wykorzystaniem miniPortalu - Iwona Ziarniak
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w praktyce, orzecznictwie i kontroli – wybrane zagadnienia - Grzegorz Soluch / Jacek Jerka
 • Unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w praktyce i w świetle wyników kontroli - Ewa Żak
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zasady przygotowania i prowadzenia postępowania poniżej progu unijnego w praktyce i w kontroli - mec. Marzena Jaworska

 

Stoliki eksperckie

Forum jako unikalna platforma wymiany wiedzy zapewnia uczestnikom – obok merytorycznych prelekcji i zajęć warsztatowych – możliwość konsultacji z przedstawicielami najlepszych w Polsce kancelarii prawnych specjalizujących się w zagadnieniach związanych z prawem zamówień publicznych w ramach tzw. stolików eksperckich. W tym roku konsultacji udzielały następujące kancelarie:

 

 • PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna
 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
 • Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
 • Kancelaria Prawna Jerzykowski i Wspólnicy Sp. k.
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k.

 

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne