Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wykluczenie z powodu przestępstwa

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Agnieszka Szulakowska

Jaki wpływ na sytuację wykonawcy ma fakt, że wymiar kary za przestępstwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp, nie jest równoznaczny z okresem wykluczenia?

 

W art. 24 ust. 7 pzp ustawodawca przewidział okresy, w których wykonawcy podlegają wykluczeniu z powodu skazania za określone przestępstwa. Okresy wskazane w analizowanym przepisie nie są związane z okresami zatarcia skazania, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zatarcie skazania nastąpiło przed terminem składania ofert, to nie można przyjąć, że wykonawca w ogóle był skazany. Skutkiem zatarcia skazania jest uznanie skazania za niebyłe, a konsekwencją jest usunięcie wpisu z rejestru skazanych.

Należy też pamiętać, że nie każde skazanie ujawnione w informacji z KRK oznacza automatyczne wykluczenie z postępowania. Natomiast jeżeli wykonawcę będącego osobą fizyczną (lub – w przypadku pozostałych wykonawców – wykonawcę, którego urzędującego członka organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej albo prokurenta) skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp, będzie on podlegał wykluczeniu, jeśli nie upłynęło 3 lub 5 lat (w zależności od rodzaju przestępstwa) od uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. Zatem w sytuacji gdy dana osoba została skazana za przestępstwo, które z mocy prawa skutkuje koniecznością wykluczenia z postępowania, ale od uprawomocnienia się wyroku wydanego w tym zakresie minęło więcej niż – odpowiednio – 3 lub 5 lat, to zamawiający nie ma możliwości wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymiar kar, jakie zostały przez ustawodawcę przewidziane za popełnienie poszczególnych rodzajów przestępstw, jest bardzo zróżnicowany i może to być zarówno kara pozbawienia wolności (od roku do 15 lat) czy ograniczenia wolności, jak również kara grzywny.


Agnieszka Szulakowska
prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jsfp, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne