Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kiedy może się zmienić wynagrodzenie

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Zbigniew Leszczyński

Jeśli mamy do czynienia z robotami budowlanymi, na które w kosztorysach ofertowych określono ceny jednostkowe, o ostatecznej wartości umowy decyduje obmiar, a więc ilość faktycznie wykonanych robót.

Prawo zamówień publicznych (Pzp) w swojej treści nie odnosi się wprost do problematyki wynagrodzeń. Nie znajdziemy w nim także odpowiedzi na pytanie: co jest przedmiotem zamówienia na roboty budowlane? Z art. 88 Pzp pośrednio wynika, że w umowach dotyczących zamówień publicznych może wystąpić wynagrodzenie kosztorysowe (pkt 1 i 2) oraz ryczałtowe (pkt 3). Z art. 150 ust. 1 Pzp wynika natomiast, że można stosować umowy z cenami jednostkowymi, w których trzeba podać ich maksymalną wartość nominalną oraz z cenami całkowitymi (ryczałt i wynagrodzenie kosztorysowe). Art. 2 ust. 1 ustawy o cenach określa ponadto, iż „ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę”. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz art. 139 Pzp określający, że: „Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”, należy stosować w tej materii przepisy kodeksu cywilnego (dalej: kc). Sprawy związane z robotami budowlanymi reguluje Tytuł XVI „Umowa o roboty budowlane”. Art. 647 kc określa, iż: „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”. Tak więc, w oparciu o powyższe definicje, należy stwierdzić, że „przedmiotem zamówienia na wykonanie roboty budowlanej” jest osiągnięcie zamierzonego celu (rezultatu), czyli oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, którym zgodnie z art. 1 ust. 2b nowej dyrektywy Unii Europejskiej 2004/18/WE jest „wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną”, a nie wykonanie tylko tych robót, które były podstawą do określenia ceny oferty, czyli np. zawartych w przedmiarach robót. W odniesieniu do budowy sieci wodnej czy kanalizacyjnej przedmiotem zamówienia jest jej wykonanie na określonym w projekcie budowlanym odcinku i w takim zakresie (stanie), aby mogła być użytkowana.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne