Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kiedy może się zmienić wynagrodzenie

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Zbigniew Leszczyński

Jeśli mamy do czynienia z robotami budowlanymi, na które w kosztorysach ofertowych określono ceny jednostkowe, o ostatecznej wartości umowy decyduje obmiar, a więc ilość faktycznie wykonanych robót.

Prawo zamówień publicznych (Pzp) w swojej treści nie odnosi się wprost do problematyki wynagrodzeń. Nie znajdziemy w nim także odpowiedzi na pytanie: co jest przedmiotem zamówienia na roboty budowlane? Z art. 88 Pzp pośrednio wynika, że w umowach dotyczących zamówień publicznych może wystąpić wynagrodzenie kosztorysowe (pkt 1 i 2) oraz ryczałtowe (pkt 3). Z art. 150 ust. 1 Pzp wynika natomiast, że można stosować umowy z cenami jednostkowymi, w których trzeba podać ich maksymalną wartość nominalną oraz z cenami całkowitymi (ryczałt i wynagrodzenie kosztorysowe). Art. 2 ust. 1 ustawy o cenach określa ponadto, iż „ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę”. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz art. 139 Pzp określający, że: „Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”, należy stosować w tej materii przepisy kodeksu cywilnego (dalej: kc). Sprawy związane z robotami budowlanymi reguluje Tytuł XVI „Umowa o roboty budowlane”. Art. 647 kc określa, iż: „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”. Tak więc, w oparciu o powyższe definicje, należy stwierdzić, że „przedmiotem zamówienia na wykonanie roboty budowlanej” jest osiągnięcie zamierzonego celu (rezultatu), czyli oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, którym zgodnie z art. 1 ust. 2b nowej dyrektywy Unii Europejskiej 2004/18/WE jest „wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną”, a nie wykonanie tylko tych robót, które były podstawą do określenia ceny oferty, czyli np. zawartych w przedmiarach robót. W odniesieniu do budowy sieci wodnej czy kanalizacyjnej przedmiotem zamówienia jest jej wykonanie na określonym w projekcie budowlanym odcinku i w takim zakresie (stanie), aby mogła być użytkowana.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne