Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Potrącenie kar umownych z zabezpieczenia

Data publikacji: 02-10-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Kara umowna jest dobrowolnym zastrzeżeniem umownym, w którym strony umowy zgadzają się, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej kwoty pieniężnej.

 

Ustawa pzp pozostawia zamawiającemu swobodę w kształtowaniu kar umownych. Wyjątkiem są obligatoryjne zapisy w umowach o roboty budowlane dotyczące kar umownych w przypadkach wyszczególnionych w art. 143d ust. 1 pkt 7 pzp. Przepis ten został wprowadzony w związku z koniecznością ochrony interesów podwykonawców.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania zabezpieczonego karą umowną zamawiający wzywa wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w umowie. Zobowiązanie do zapłaty kary umownej najczęściej jest zobowiązaniem bezterminowym. Oznacza to, że jeśli umowa nie wskazuje terminu zapłaty kary umownej, to powinna ona zostać zapłacona niezwłocznie po wezwaniu do jej zapłaty. Ponieważ zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest zobowiązaniem pieniężnym, to opóźnienie z zapłatą kary umownej upoważnia zamawiającego do naliczania odsetek za opóźnienie według przepisów ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc).

Oznaczona w umowie o zamówienie publiczne kara umowna może być pokryta ze środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy. Ustawodawca nie określił bowiem, jakich konkretnie roszczeń w ramach wniesionego zabezpieczenia może dochodzić zamawiający od wykonawcy. Dlatego też jeżeli umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez wykonawcę kar umownych, ich niezapłacenie przez wykonawcę oznacza, że wykonawca nienależycie wykonał umowę – nie tylko z tytułu, z którego należała się kara umowna, ale także z tytułu niezapłacenia samej kary umownej.

 

[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne