Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Przejrzystość postępowania o udzielenie zp

Data publikacji: 02-10-2019 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    siwz

Wyrażona w art. 7 pzp zasada przejrzystości jest ściśle związana z pozostałymi zasadami zamówień publicznych – z zasadą równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz zasadą jawności.

 

Zasada przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi jedną z podstawowych dyrektyw postępowania zamawiających. Definicja tej zasady nie została co prawda wyrażona wprost w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu jej zdefiniowania warto więc odwołać się do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Uchwała KIO z 19 kwietnia 2019 r. (KIO/KU 28/19)

„Zasada przejrzystości – podobnie jak pozostałe zasady prawa zamówień publicznych – wywodzi się z prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Względem zasady równego traktowania wykonawców, zasady uczciwej konkurencji oraz zasady jawności ma ona charakter instytucjonalny, znajdując w nich swoje odzwierciedlenie i będąc ich odzwierciedleniem. Współistnieje z nimi i jest immanentnym elementem tych zasad. W ustawie P.z.p. ustawodawca odwołuje się wprost do przejrzystości jako zasady dopiero od niedawna, lecz wymóg zachowania przejrzystości obowiązuje od lat. W wyroku z 18 marca 2015 r. (KIO 398/15) Izba zaznaczyła, że choć zasada przejrzystości nie została expressis verbis wymieniona w ustawie P.z.p. (w ówczesnym brzmieniu ustawy), to jednak znajduje ona wyraz w wielu jej przepisach. Odwołanie do rzeczonej zasady można jednak odnaleźć także we wcześniejszych wyrokach Izby. I tak, zgodnie z wyrokiem KIO z 10 maja 2012 r. (KIO 877/12) «Zasada przejrzystości postępowania ma służyć wprowadzaniu jasnych i klarownych reguł, dzięki którym wykonawcy będą mieli możliwość zweryfikowania oraz skontrolowania działań podejmowanych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego»” (zob. też wyrok KIO z 16 kwietnia 2012 r., KIO 643/12).

Przytoczone orzeczenia pozwalają wysnuć wniosek, że w praktyce przejrzystość interpretowana jest jako: obowiązek określania czytelnych, jasnych i jednoznacznych reguł postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie, zobowiązanie zamawiających do obiektywizmu, bezstronności, wymóg jawności działań zamawiających i upubliczniania informacji związanych z procedurą oraz zamówieniem. Przejrzystość rozumiana jest też jako mechanizm pozwalający na kontrolę poprawności oraz zgodności działań zamawiającego i prowadzonych przez niego postępowań z przepisami. Przejrzystość można zatem rozumieć jako sposób przygotowania i prowadzenia postępowania, który zapewnia zachowanie pozostałych zasad prowadzenia postępowań.

Z cytowanej uchwały wynika następujący wniosek: przejrzystość jest zasadą komplementarną względem zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji i jawności, wymagającą wprowadzenia klarownych mechanizmów kontroli czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu, w szczególności związanych z eliminacją wykonawców z postępowania. Wynika z niej obowiązek określenia czytelnych, jasnych i jednoznacznych reguł postępowania.

Przejrzystość w opisie przedmiotu zamówienia

Zasady przejrzystości należy przestrzegać na każdym etapie prowadzenia postępowania. Jednym z pierwszych momentów wymagających jej zastosowania jest sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia.

Wyrok KIO z 11 lipca 2019 r. (KIO/1219/19)

„Użycie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do wskazanej z nazwy złączki, zwrotu «lub równoważne» nie jest wystarczające dla zachowania obiektywności i przejrzystości opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający musi zatem dokonać oceny, które z opisanych przez niego parametrów są dla niego istotne i w jakim zakresie odstępstwo od nich będzie dopuszczalne – a zatem nadal uważane za spełniające jego wymagania. Zamawiający zaś w toku postępowania odwoławczego bezrefleksyjnie odsyłał do aktów prawnych w postaci art. 2 ustawy z dnia 10 czerwca Prawo geologiczne i górnicze oraz § 28 ust. 2 i § 271 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych”.

Przejrzystość zakłada konieczność szczegółowego opisywania równoważności, przynajmniej przez wskazanie parametrów istotnych. Chodzi przy tym o określenie, które parametry rozwiązania referencyjnego są nieprzekraczalne, a które mogą zostać zastąpione innymi rozwiązaniami, nie narażając wykonawcy na sankcję odrzucenia jego oferty.

Równe zasady uzupełniania dokumentów

Krajowa Izba Odwoławcza za wyraz przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uznała przestrzeganie jednakowych zasad uzupełniania dokumentów dla wszystkich wykonawców.

Wyrok KIO z 28 stycznia 2019 r. (KIO 5/19)

„Uzupełnienie dokumentów po upływie terminu określonego przez zamawiającego w wezwaniu skutkuje uznaniem oferty odwołującego za niezgodną z treścią SIWZ. Jest to niezgodność merytoryczna, wynikająca z niepotwierdzenia spełnienia wymagań określonych w SIWZ dotyczących parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. Respektując zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasadę przejrzystości postępowania, zamawiający nie może brać pod uwagę przy ocenie ofert dokumentów, które zostały złożone przez wykonawcę z uchybieniem wymaganego terminu albo wymaganej prawem formy. Brak skutecznego uzupełnienia dokumentów na wezwanie zamawiającego skutkuje zatem niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ. Dokumenty wymagane od wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków SIWZ dotyczących przedmiotu zamówienia mają kluczowe znaczenie dla wykazania zgodności treści oferty z treścią SIWZ, a zatem niezłożenie tych dokumentów w formie i/lub terminie wynikającym z wezwania zamawiającego nie stanowi w żadnym razie jedynie nieistotnego uchybienia formalnego”.

 

[...]

 

Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne