Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Szacowanie wartości zamówienia

Data publikacji: 02-10-2019 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    roboty budowlane

Dla oszacowania wartości zamówienia konieczne jest dokonanie analizy w celu ustalenia, czy planowane zakupy powinny zostać potraktowane jako jedno zamówienie, czy też jako zamówienia odrębne.

 

Urząd Zamówień Publicznych w opinii Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (dalej: opinia o szacowaniu wartości zamówień) wskazuje, że dla ustalenia, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z zamówieniami odrębnymi, należy się posługiwać takimi kryteriami jak:

– podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość);
– tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie);
– możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę1.

Zgodnie z art. 32 pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, przy czym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

Należy podkreślić, że zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia przez zaniżenie jego wartości w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu czy też do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu (zob. uchwała KIO z 21 grudnia 2011 r., KIO/KD 96/11). Jednak to nie sam podział zamówienia na części jest zakazany – zabroniony jest tylko taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.

Przygotowując się do wszczęcia postępowania, zamawiający musi pamiętać, że szacowanie wartości powinno być dokonane w odpowiednim terminie, tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Z kolei jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

Trzy tożsamości

Dla każdego uczestnika rynku zamówień publicznych jasne jest, że w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z zamówieniami odrębnymi, należy badać trzy przesłanki, o których w swojej opinii o szacowaniu wartości zamówień mówi UZP: tożsamość przedmiotową zamówienia, tożsamość czasową oraz tożsamość podmiotu zdolnego do zrealizowania danego zamówienia.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 19 kwietnia 2018 r. (BDF1.4800.83.2017)

„(…) przesłanki winny zachodzić jednocześnie, aby móc mówić o zakazie dzielenia zamówienia na części, prowadzącym do zaniżania wartości poszczególnych zamówień”.

Potwierdzenie się zaistnienia wszystkich wskazanych przesłanek spowoduje konieczność łącznego oszacowania wartości zamówień podobnych. Z jednym zamówieniem będziemy więc mieć do czynienia, gdy ze względu na określone wyróżniające cechy można traktować je jako jeden proces. Z kolei o odrębnych zamówieniach będziemy mówić w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwe jego nabycie u tego samego wykonawcy. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy, należy uznać, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem2.

Przesłanki tożsamości przedmiotowej i czasowej oraz możliwość zrealizowania danego zamówienia przez jednego wykonawcę czasami jednak nie są proste do ustalenia, a stan faktyczny nie tylko obliguje zamawiającego do dokonania szczegółowej analizy wewnątrz własnego budżetu, ale wymaga również znajomości rynku (szczególnie dotyczy to kwestii ustalenia tożsamości podmiotowej).

Analiza okoliczności danej sprawy

W omawianej opinii o szacowaniu wartości zamówień UZP wskazał ponadto, że dla ustalenia, czy w danym przypadku można mówić o jednym postępowaniu, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania. Zamawiający, przystępując do szacowania wartości zamówienia, musi ustalić z należytą starannością liczbę usług, dostaw czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć, i oszacować ich łączną wartość. Bez znaczenia jest przy tym, czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie, w ramach postępowań odrębnych.

Tożsamość przedmiotowa

Tożsamość przedmiotowa zachodzi wówczas, gdy usługi, dostawy lub roboty budowlane są tego samego rodzaju i mają to samo przeznaczenie. Zazwyczaj ustalenie, czy dostawy lub usługi są tego samego rodzaju, nie jest dla zamawiających trudne. Pomocniczo zamawiający, którzy mimo wszystko mają problemy z dokonaniem podziału (lub sumowaniem) zamówienia, mogą skorzystać z kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień3. Z kodów CPV należy jednak korzystać ostrożnie, gdyż sam UZP w swojej opinii wskazał, że oznaczenie postępowań tym samym kodem CPV „nie przesądza ipso se, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy PZP”. W kwestii odrębności zamówień wypowiadały się także sądy powszechne:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 27 listopada 2018 r. (I SA/Rz 778/18)

„Z odrębnymi zamówieniami mamy do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwe jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. wykonanie poszczególnych zamówień wymaga spełnienia przez wykonawców odmiennych warunków). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Istotne znaczenie przy określaniu wartości szacunkowej ma wiedza zamawiającego, czy w danym czasie, zakres wartości zamówienia tego samego rodzaju jest mniejszy czy większy od progów ustawowych”.

 

[...]

 

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne