Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Odpis z KRS lub CEIDG

Data publikacji: 02-10-2019 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki
Tagi:    oświadczenie   siwz

Analizujemy rolę odpisów z KRS lub CEIDG i ich znaczenie dla procesu weryfikacji braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów) określa trzy kategorie dokumentów, których złożenia zamawiający może wymagać w prowadzonym przez siebie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Są to:

– dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
– dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia;
– dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Zatem zamawiający ma prawo żądać danego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego spełnianie tych warunków udziału w postępowaniu, które zostały przez niego sformułowane. Nie można natomiast wymagać danego dokumentu, jeżeli nie służy on potwierdzeniu warunku odnoszącego się do kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej. Dla przykładu: zamawiający nie może żądać wykazu wykonanych robót budowlanych, jeżeli nie określi, jakimi robotami budowlanymi ma się wykazać wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Wydaje się to dość oczywiste, jednak zdarzają się przypadki, w których zamawiający wymaga złożenia dokumentów, nie formułując uprzednio warunku w tym zakresie. W takiej sytuacji żądany przez zamawiającego dokument jest zbędny, co w konsekwencji powoduje naruszenie wspomnianego wyżej art. 22 ust. 1a pzp. W przypadku zamówienia współfinansowanego ze środków zewnętrznych takie uchybienie może doprowadzić do pomniejszenia wysokości dofinansowania.

Przesłanki wykluczenia z postępowania

Znaczące zmiany wprowadzone nowelizacją pzp z czerwca 2016 r. związane były z przesłankami wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca w celu implementacji przepisów unijnych wprowadził do polskiego systemu zamówień podział przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pzp) oraz fakultatywne (art. 24 ust. 5 pzp). Podział ten wymusił zmianę podejścia do analizy przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentów. Zamawiający, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, również w przypadku przesłanek wykluczenia musi dokonać analizy, czy ma prawo żądać danego dokumentu opisanego w rozporządzeniu w sprawie dokumentów. Może się bowiem okazać, że żądany przez zamawiającego dokument służy potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanki fakultatywnej, której zastosowania zamawiający nie zastrzegł w ogłoszeniu o zamówienia oraz w siwz. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 6 pzp, jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie przesłanki fakultatywnej (opisanej w art. 24 ust. 5 pzp), musi wskazać tę podstawę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub w zaproszeniu do negocjacji. Zatem zamawiający powinien dokonać szczegółowej analizy katalogu dokumentów określonych w § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentów, w szczególności odnosząc je do podziału na przesłanki obligatoryjne i fakultatywne, aby uniknąć błędu polegającego na żądaniu dokumentu zbędnego w prowadzonym postępowaniu. Jeżeli dane oświadczenie lub dokument służą potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia na podstawie fakultatywnej przesłanki do wykluczenia, to zamawiający może zażądać ich złożenia, pod warunkiem że przewidział zastosowanie danej przesłanki w tym konkretnym postępowaniu.

Żądanie odpisu z KRS lub CEIDG

Jednym z najczęściej żądanych przez zamawiającego dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Praktyka ta została ukształtowana na przestrzeni lat funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Jednak w świetle obowiązujących przepisów należy podkreślić, że często zamawiający nie ma prawa żądać przedłożenia przez wykonawców tych dokumentów. Musi on bowiem zadać sobie pytanie, jakiemu celowi służy odpis z KRS lub CEIDG. Czy dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia (czy to obligatoryjnych, czy też fakultatywnych)?

 

[...]

 

Michał Zastrzeżyński
zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej 
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne