Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Nowa ustawa uchwalona

Data publikacji: 02-10-2019 Autor: Piotr Pieprzyca

Jakie modyfikacje dotyczące procedury poniżej progów unijnych przewidział ustawodawca w treści nowego pzp? Czy wprowadzone zmiany są korzystne dla zamawiających i wykonawców?

 

Uchwalone 11 września przepisy dotyczące zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu unijnego, wprowadzają wiele nowych rozwiązań w zakresie sposobu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, istotnych z punktu widzenia wykonawcy. Ustanowiono m.in. nowy tryb postępowania, zwany podstawowym, w którym to – jeśli zamawiający zadecyduje o możliwości prowadzenia negocjacji w ramach postępowania – wykonawcy mogą wpływać na ostateczną treść składanej oferty po bezpośrednim kontakcie z zamawiającym. Rozwiązanie to należy uznać za dobre, gdyż brak bezpośredniego kontaktu między zamawiającym i wykonawcami często prowadzi do sporów na etapie składanej oferty lub w trakcie realizacji umowy. Przypuszczalnie rozwiązanie to będzie miało również efekt niepożądany, a mianowicie wpłynie na wydłużenie się postępowania o czas niezbędny na przeprowadzenie trzech etapów procedury:

– złożenie oferty podlegającej negocjacjom;
– negocjacje;
– złożenie oferty ostatecznej.

Może generować po stronie wykonawcy dodatkowe koszty, jednak wydaje się, że jednocześnie zaowocuje urealnieniem składanych ofert.

Pozytywnie należy również ocenić nowe rozwiązanie dotyczące przedłużania terminu związania ofertą – wykonawca nie będzie z własnej inicjatywy przedstawiał oświadczenia, pozostanie mu jednak możliwość wyrażania zgody na wezwanie zamawiającego w tym zakresie. Co ważne, zamawiający, tworząc wzór umowy z wykonawcą, będzie musiał brać pod uwagę m.in. przepisy ograniczające odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie w realizacji umowy lub stosowanie kar umownych. Opisane wyżej zmiany należy ocenić pozytywnie, choć dopiero sposób ich zastosowania przez zamawiających pokaże realne korzyści dla wykonawców.

 


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, wspólnik w PROZAM Pieprzyca Sornek Klekotko Adwokaci Sp.k., członek zarządu OSKZP

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne