Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Niekaralność prokurenta

Data publikacji: 04-09-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    pełnomocnictwo
Rys. B. Brosz

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw prawodawca rozszerzył katalog osób powiązanych z wykonawcą ubiegającym się o zamówienie publiczne, których skazanie prawomocnym wyrokiem powoduje wykluczenie tego wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

Do grona tych osób dołączono członków organu nadzorczego wykonawcy oraz jego prokurentów. W związku z tym w obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp. Przepis ten wymienia konkretne przestępstwa, przede wszystkim o charakterze finansowym i gospodarczym.

 

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, uregulowanym w art. 1091 § 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc).

Zgodnie z art. 1092 kc prokurentem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a udzielone jej pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Prokurent może reprezentować przedsiębiorcę samodzielnie (prokura samodzielna/samoistna) albo łącznie z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu (prokura łączna).

 

[...]

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne