Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Niekaralność prokurenta

Data publikacji: 04-09-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    pełnomocnictwo
Rys. B. Brosz

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw prawodawca rozszerzył katalog osób powiązanych z wykonawcą ubiegającym się o zamówienie publiczne, których skazanie prawomocnym wyrokiem powoduje wykluczenie tego wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

Do grona tych osób dołączono członków organu nadzorczego wykonawcy oraz jego prokurentów. W związku z tym w obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp. Przepis ten wymienia konkretne przestępstwa, przede wszystkim o charakterze finansowym i gospodarczym.

 

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, uregulowanym w art. 1091 § 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc).

Zgodnie z art. 1092 kc prokurentem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a udzielone jej pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Prokurent może reprezentować przedsiębiorcę samodzielnie (prokura samodzielna/samoistna) albo łącznie z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu (prokura łączna).

 

[...]

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne