Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Data publikacji: 02-09-2019 Autor: Magdalena Falkowska

W jaki sposób po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienią się zasady dotyczące zamówień publicznych na usługi z tym związane?

 

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia wymaga dobrej znajomości pzp. Często jednak sama znajomość pzp nie wystarczy, gdyż wymogi w zakresie sposobu postępowania, treści opisu przedmiotu zamówienia czy treści umowy mogą wynikać z innych ustaw. Przykładem są postępowania na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, których przygotowanie i przeprowadzenie wymaga znajomości ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: uucpg) oraz innych przepisów rangi ustawowej i podustawowej.
Zmiany wprowadzone ustawą z  dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1 (dalej: nowelizacja uucpg) wpływają również na postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warto więc omówić te z nich, które mają istotne znaczenie dla oceny prawidłowości udzielania zamówień.

 

Zagospodarowanie odpadów wg zasad ogólnych pzp

Zgodnie z art. 6c ust. 1 i 2 uucpg gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe). W drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości niezamieszkałe).

 

Ponadto, w myśl art. 6d ust. 1 uucpg, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na:
•odbieranie i transport odpadów do wskazanej przez zamawiającego instalacji (lub innego właściwego miejsca) albo
•odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów w miejscu wybranym przez wykonawcę.

W przypadku przeprowadzenia postępowania na kompleksową usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów nie ma wątpliwości, że przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności, w tym zagospodarowanie (które również podlega procedurom przewidzianym w pzp). Wątpliwości pojawiały się natomiast w sytuacji rozdzielenia usługi odbioru od usług zagospodarowania. Przepisy uucpg ograniczają się do wymogu wskazania przez zamawiającego miejsca, do którego odpady mają być transportowane, nie określają zaś, w jaki sposób wybrać podmiot, który odpady zagospodaruje.

Kwestię tę rozstrzygnął ostatecznie UZP, uznając, że: „Z literalnego brzmienia art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, iż ustawodawca nie przewidział w tej ustawie szczegółowej regulacji dotyczącej przetargu w przedmiocie obejmującym wyłącznie zagospodarowanie odpadów poprzez ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów. Wobec takiego braku oraz wobec odesłania zawartego w art. 6g ww. ustawy w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą wprost przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i wskazane w tej ustawie tryby udzielania zamówień publicznych”2. Stanowisko takie zostało potwierdzone przez KIO w uchwale z 9 listopada 2018 r. (KIO/KD 41/18).

 

[...]

 

Magdalena Falkowska
adwokat, wykładowca akademicki, specjalista ds. zamówień publicznych prowadzący własną kancelarię prawną 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne