Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Informacja o naruszeniu prawa

Data publikacji: 04-09-2019 Autor: Magdalena Wedelstedt
Tagi:    siwz

Od 2009 r. w polskim systemie zamówień publicznych w sprawach, w których na podstawie art. 180 ust. 2 pzp nie przysługuje odwołanie, wykonawca ma prawo poinformować zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub o zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 

Postanowienia art. 181 pzp odnoszą się do postępowań o udzielenie zamówienia, których wartości są mniejsze niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. W procedurze krajowej, zgodnie z art. 180 ust. 2 pzp, wykonawca może wnieść odwołanie w następujących przypadkach:


1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.


W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Zatem w sprawach, w których na podstawie art. 180 ust. 2 pzp wykonawcy nie mogą wnieść odwołania, ustawodawca ustanowił uprawnienie wynikające z art. 181 ust. 1 pzp, zgodnie z którym wykonawca lub uczestnik konkursu mogą poinformować zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub o zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Przykładowo wykonawca może poinformować zamawiającego o bezprawnym zaniechaniu wezwania określonego wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny czy też o bezprawnym wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień.


Izba w jednym ze swoich wyroków wskazała na konsekwencje niewykorzystania przez wykonawcę możliwości, jakie daje art. 181 ust. 1 pzp.

 

Wyrok KIO z 9 maja 2019 r. (KIO 729/19)

„Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy P.z.p. na tego rodzaju treść s.i.w.z., w sytuacji gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., odwołanie nie przysługuje. Niemniej jednak odwołujący – o ile nie zgadzał się ze wskazanym postanowieniem s.i.w.z. – mógł, na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy P.z.p., w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołujący nie wykazał, że poinformował zamawiającego o wymogu niezgodnym – w jego przekonaniu – z przepisami ustawy P.z.p. W tej sytuacji kwestionowany przez odwołującego zapis s.i.w.z. stał się wiążący dla wszystkich uczestników postępowania”.

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wniesienie informacji o naruszeniu przepisów pzp pozostaje bez wpływu na bieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. W treści uzasadnienia do projektu nowelizacji pzp z 2 grudnia 2009 r. zwrócono uwagę, że ze względu na interes publiczny, a w szczególności interes samych zamawiających, celowe jest umożliwienie zamawiającemu „powzięcia informacji o uchybieniach dokonanych w postępowaniu o zamówienie publiczne w celu ich ewentualnego skorygowania”. Wszystkie skutki prawne, jakie były konsekwencją wniesienia protestu (instytucja ta funkcjonowała w systemie zamówień do momentu uchwalenia wspomnianej wyżej nowelizacji), w chwili obecnej łączą się z wniesieniem odwołania. Są to np. zawieszenie terminu związania ofertą (art. 182 ust. 6 pzp), zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 183 ust. 1 pzp).

 

Analizując przepisy, można stwierdzić, że art. 180 ust. 2 pzp nie ogranicza uprawnień określonych w art. 181 pzp wykonawcom lub uczestnikom konkursu w postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp lub wyższa. Zwróciła również na to uwagę Izba:

Wyrok KIO z 12 stycznia 2017 r. (KIO 2438/16)

„(…) skorzystanie z art. 181 ustawy Pzp przez danego wykonawcę jest jego uprawnieniem, nie zaś obowiązkiem. Prawdą jest, że w przypadku zamówień powyżej progów wykonawcom w nieograniczonym zakresie przysługuje odwołanie, zaś w postępowaniach podprogowych krąg zaskarżalnych czynności i zaniechań Zamawiającego ma charakter ograniczony, a wykonawcom dodatkowo przysługuje prawo do skierowania do Zamawiającego informacji o naruszeniu prawa. Nie jest jednak tak, że wykonawca w postępowaniu powyżej progów zobowiązany jest wnieść tylko i wyłącznie odwołanie, bez możliwości zasygnalizowania Zamawiającemu w innej formie nieprawidłowości jego działań. Dla przykładu, wykonawcy na początkowym etapie postępowania często jednocześnie kierują do zamawiających pytanie odnoś­nie treści SIWZ i wnoszą odwołanie, aby zachować termin na korzystanie ze środków ochrony prawnej, następnie zaś wycofują określone zarzuty po uzyskaniu odpowiedzi na pytania. W ocenie składu orzekającego Izby nie było działaniem nieuprawnionym skierowanie do Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień bez wniesienia odwołania. Jest to ryzyko wykonawcy, który zdecydował się na skierowanie dodatkowego pisma, przy jednoczesnej możliwości utraty terminu na wniesienie odwołania od decyzji Zamawiającego o odrzuceniu oferty” (zob. też wyrok KIO z 29 marca 2017 r., KIO 485/17).

 

Termin na wniesienie informacji o naruszeniu prawa

Informację o naruszeniu przepisów pzp wykonawca lub uczestnik konkursu powinien wnieść do zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, tj. zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 pzp. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie wskazano w ustawie żadnych konsekwencji za uchybienie terminowi wniesienia informacji o naruszeniu przepisów pzp. Zamawiający – w myśl zasady wyrażonej w art. 7 ust. 3 pzp – zobowiązany jest w każdym czasie, jeśli tylko poweźmie stosowne informacje, zweryfikować prawidłowość podjętych przez siebie w postępowaniu czynności, a w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z pzp – dokonać prawidłowych. Również w literaturze1 podaje się w wątpliwość wprowadzenie terminu, do którego wykonawca może dokonać takiego powiadomienia, ponieważ nie jest to czynność prawna, lecz faktyczna, a ustawa nie określa skutków prawnych ani jej dokonania, ani jej zaniechania. Co więcej, omawiane powiadomienie nie jest czynnością procesową, więc wprowadzenie jakiegokolwiek terminu, do którego wykonawca ma dokonać powiadomienia, wydaje się niezasadne.

 

[...]

 

Magdalena Wedelstedt
główny specjalista ds. zamówień publicznych i projektów Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
(1939–1945) 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne